MALİ VE SOSYAL TALEPLERİMİZ TOPLU GÖRÜŞME MASASINDA
Toplu Görüşme taleplerimiz incelendiğinde genel taleplerin yanı sıra hizmet kollarına göre ayrıca talepler iletildiği görülecektir. Bu Toplu Görüşmelerde bu taleplerin tamamının cevap bulmasını, elbette, beklemiyoruz. Ancak eğitim çalışanlarının taleplerinin bir bütün içerisinde dosyalanması, Hükümete bir paket halinde sunulması, bugün ve önümüzdeki yıllar bakımından bir bilgi birikiminin oluşmasını sağlayacak, çözülen ve çözülmeyen problemlerin takibini kolaylaştıracaktır.
Dolayısıyla, bu yıldan sonra yapılacak Toplu Görüşmelerde, çözümlenmeyen problemler tekrar tekrar masaya getirilecektir.

MALİ VE SOSYAL HAKLAR
- 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 11. maddesi 2. fıkrası gereğince; personelin görev, yetki, derece ve sorumlulukları dikkate alınarak üst sınır olan 10.000 puana kadar Şube Müdürü ve daha alt kademede görev yapan ve 5 yılını dolduran personele görev tazminatı ödenmelidir.

- Açlık sınırının 860YTL olduğu dikkate alınarak, en düşük devlet memuru maaşı 1130 YTL’ye çıkarılmalıdır.
- Eğitim-öğretim hizmetlerinde görevli olanların ek göstergeleri en düşük 800, en yüksek 3600 olmalıdır.

- Sendika üyelerine ödenen 5 YTL 35 YTL’ye çıkarılmalıdır.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek Gösterge ile ilgili ( I ) sayılı cetvele “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” bölümü açılarak, bu hizmet sınıfında görev yapanlara ek gösterge verilmelidir.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 207. maddesindeki 2500 gösterge, 6000 göstergeye yükseltilerek doğum yardımı 262.38 YTL’ye çıkarılmalıdır.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 208. maddesi (ölüm yardımı): “Memurun ölümü halinde en yüksek devlet memuru maaşının 2 katı tutarı 3 katına, memurun bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ile anne ve babasının ölümü halinde 2 katı tutarında ölüm yardımı ödenir” şeklinde düzenlenmelidir.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176. maddesindeki 140 göstergenin 01/01/2008’den itibaren 280’e, gece ücretinin 01/07/2008’den itibaren 300’e çıkartılarak ek ders ücretleri günün şartlarına uygun hale getirilmelidir.

- Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan personele ödenen eğitim-öğretim tazminatı 1 ve 2. derecede %100’den %180’e, 3 ve 4. derecede %95’den %170’e,  5 ve daha alt derecelerde %85’den %160’a yükseltilmelidir.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. Maddesi (B) fıkrasındaki Kariyer Hizmetleri Tazminatı;

a) %40 ibaresi %100’e,

b) %20 ibaresi %80’e yükseltilerek, uzman ve başöğretmenlik unvanına yakışır bir ücret ödenmelidir. Ayrıca, öğretmenlik kariyer basamakları sınavı kaldırılıp, 15 yıl hizmeti olan öğretmenlere uzman, 20 yıl hizmeti olan öğretmenlere de başöğretmen unvanı verilmelidir.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. Maddesi (B) fıkrasındaki İlave Eğitim Öğretim Tazminatı %15 ibaresi %50’ye, %10 ibaresi %40’a yükseltilmelidir.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. maddesinde değişiklik yapılarak, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarından şoför, memur, hizmetli, teknisyen, VHKİ, gece bekçisi ve aşçılara ayda 90 saat  fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202. maddesi gereğince çalışmayan eşe ödenen 1500 gösterge 4000’e yükseltilmelidir.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202. maddesine göre ödenen çocuk yardımı;   

a) 0-7 yaş için 2000 gösterge,

b) 7 yaş ve üstü için 3000 göstergeye yükseltilerek, okula giden çocuğun en az bir aylık okul masraflarının karşılanması sağlanmalıdır.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 123. maddesine göre verilen ödülün, devlet memurunun eline geçen (ödül aldığı aydaki zam ve tazminatlar dahil net tutar) üzerinden ödeme yapılması için düzenleme yapılmalıdır.

- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 70. maddesindeki;

a) %40 oranı %80’e,

b)%70 oranı %120’a yükseltilerek, emekli maaş ve ikramiyesinin artırılması sağlanmalıdır.

- Çalışanların gelir vergisi 1. dilimindeki  0-7500,00 YTL olan tutarı, 0-15.000,00       YTL olarak düzeltilmelidir.
- Denge tazminatları artırılarak devam etmeli, 01/01/2008 tarihinden itibaren 150 YTL’ye ve 01/07/2008 tarihinden itibaren de 200 YTL’ye çıkarılmalıdır.

- Bölüm şeflerinin ders dışı hazırlık ve planlama saatleri artırılmalı, bölüm şefliğinde geçen süreler yönetim kademesinde geçmiş kabul edilmelidir.
- İkinci kademe öğretmenleriyle sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı girmek zorunda oldukları ders saatleri 15 saatte eşitlenmelidir.
- Ders dışı çalışmalarda birden fazla etkinlik yapanların yaptığı bütün çalışmalardan ücret almaları sağlanmalıdır
- Veli toplantılarında görevli olan öğretmen ve yöneticilere günlük 6 saat ek ders ücreti verilmeli, diğer personele fazla çalışma ücreti ödenmelidir.
- Öğretmenler girdikleri ders saati sayısına göre 5473 sayılı Kanun’la değiştirilen 657 sayılı Kanun’un 176. maddesi gereği tüm öğretmenlere 10/1 oranında verilen Ders Dışı Hazırlık ve Planlama ücretleri okulun, branşın özelliklerine, temin güçlüğü kriterlerine göre yeniden düzenlenmeli ve hak kaybına uğrayan öğretmenlere kaybettikleri haklar iade edilmelidir.
- İkili eğitim veren okul kurum idarecilerine ayrıca ücret verilmelidir.
- Ek ders ücretlerinin ödenek beklemeksizin maaş gibi ödenmesi sağlanmalıdır.
- Yüksek Lisans yapan öğretmenlere %25, doktora yapan öğretmenlere %40'lık artı olarak verilen ek ders ücreti kayıpları iade edilmelidir.
- 5473 sayılı Kanun’la 439 sayılı Kanun’da değişiklik yapılarak atölye ve meslek dersleri öğretmeni ifadesi kaldırılmış, yerine ders öğretmeni ifadesi yazılmıştır. Kanun eski şekline getirilmeli ve öğretmenlerin branşında derse girmeleri sağlanmalıdır.
- Uygulama ve atölye derslerinde teknik öğretmenlere ve teknisyenlere fiili hizmet zammı verilmeli, teknik öğretmenlerin maaş karşılığı okuttukları ders saatleri diğer branş öğretmenleri ile aynı olmalıdır.
- Branş öğretmenlerine verilen rehberlik ek ders ücretleri sınıf öğretmenlerine de verilmelidir.
- İlköğretim müfettişlerine 500 puan makam tazminatı ödenmeli, ayrıca 1.dereceden aylık alan ilköğretim müfettişlerinin ek göstergesi 3600’e yükseltilmelidir.
- Okullarda yapılan etkinliklerde görev alan, başta Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri olmak üzere diğer öğretmenlere, ders yükünün dışındaki bu faaliyetler sebebiyle Ders Dışı Hazırlık ve Planlama adı altında ücret ödenmelidir.
- Branş öğretmenlerine kendi branşı dışında derse girdiklerinde, maaş karşılığı ders saatini doldurup doldurmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti ödenmelidir.

- Öğretmenlerin köy ve kasabalarda görev yapmalarını teşvik etmek amacıyla buralarda çalıştıkları dönemler için farklı  tazminat ödenmelidir.

- Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında çalışan atölye ve meslek dersi öğretmenlerine haftada 2 saat Ders Dışı Hazırlık ve Planlama ve Bakım Onarım görevi karşılığında ek ders ücreti verilmelidir.

- Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında görevli teknisyenlerin maaşlarındaki yetersizlik giderilmeli ve özel hizmet tazminat oranları yükseltilmelidir.

- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar’ın 12. maddesine “İdareciler” ibaresi eklenmelidir.

- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar’ın 8. maddesine göre nöbetçi olarak okulda idareci görevlendirilmeli ve ücret ödenmelidir.

- Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan Bağımlı Daire Başkanları ile Şube Müdürleri arasındaki maaş farkı azaltılmalıdır.

- Ticaret Liselerindeki bilgisayar ve muhasebe şeflerine Ders Dışı Hazırlık ve Planlama ücreti verilmelidir.

- Eğitim-Öğretim Kurumlarında çalışan sağlık personelinin mali durumları iyileştirilmelidir.

- 30 öğrenciyi aşan sınıfların öğretmenlerine ek ders ücreti arttırılarak ödenmelidir.

- Ek ders ücretleri (Maliye Bakanlığı çalışanlarının ek ödemelerinde olduğu gibi) gelir vergisinden muaf tutulmalıdır.

- Yetkili Sendika üyesi olan kamu görevlilerine; 1. altı aylık dönemde 1 aylık, 2. altı aylık dönemde 1 aylık tutarında sendika ikramiyesi ödenmeli, ödenecek olan ikramiyeler personelin zam ve tazminatlar dahil aylık maaş tutarı üzerinden tespit edilerek yapılmalı, üye olmayanların ise yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödeyerek bu haktan yararlanmaları sağlanmalıdır.
- Döner sermaye çalışmasına katılan teknik öğretmen ve diğer personelin ek ödemelerden (denge tazminatından) yararlandırılması gerekmektedir. Bu nedenle, 5473 sayılı Kanunun 1. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "3.6.1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası," ibaresi kaldırılmalıdır.
- Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve fiilen yapılmayan ders ücreti karşılığı ek ders ücretinden yararlanan şef, şube müdürü ve eğitim uzmanlarının, ek ödemelerden (denge tazminatı) faydalanması için, 5473 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 2. fıkrasında yer verilen "Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlananlara…" ifadesi kaldırılmalıdır.
- Zorunluluktan dolayı (öğretmen yokluğundan) azami sınırları aşarak fahri girilen derslere ücret ödenmelidir,
- Rehber öğretmenlerin diğer okullardaki görevlendirilmelerinde ek ders ücretleri %20 artırılarak ödenmelidir.
- Hafta sonu ve mesai saatleri dışında sınav hazırlığı, kitap dağıtımı ve benzeri nedenlerle görev yapan personele ücret ödenmelidir.
- Hafta sonu veya mesai saatleri dışında yapılan eğitim çalışmalarında görev yapan idarecilere  ödenen 2 saatlik ücret artırılmalı ve idareci sayısı öğrenci sayısına göre 2-4 kişiye çıkarılmalıdır.
- Sınıf öğretmenliği ücreti 3 saate çıkarılmalıdır.
- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 10. maddesinin 1 fıkrası değiştirilerek  her türlü atamalarda yolluk ödenmelidir.
- Eğitim çalışanlarının emekli ikramiyeleri kamu işçi emeklileri seviyesine çıkarılmalıdır.
- Eğitim çalışanlarının maaşları AB standartlarına çıkartılmalıdır.
- Çocuk yardımı çocuk sayısı sınırlaması olmadan ödenmelidir.
- Mağduriyetlerin önlenmesi için zorunlu hizmetini tamamlayan ve zorunlu hizmet bölgesinde göreve devam eden öğretmenlere 250 YTL mahrumiyet ödeneği verilmelidir.
- Geçici görevle başka yerlere gönderilen eğitim çalışanlarına ödenen yolluk tutarı; yol, yemek, barınma türündeki giderleri, günün şartlarına göre yeniden gözden geçirilmeli ve bu giderleri karşılayacak düzeye çıkarılmalıdır.

 - 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde her türlü ödemeler dikkate alınarak bütün eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ikramiye verilmelidir.

- 3308 sayılı Kanun’un gelirlerinden teknik öğretmenlere ödenen ek ücret artırılmalıdır.

- Memur ve daktilograf iken şef olanlarla, VHKİ iken şef olanlar arasındaki ücret farkı kapatılmalıdır.

- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki personele fiilen derse girmeden ödenen ek ders ücretinin yerine geçecek bir tazminat verilmelidir.

- Teknik öğretmenlerin koordinatörlük görevlendirme kıstasları belirlenmeli, muallâk ifadeler yerine genel tespitler yapılmalıdır.
- Ders Dışı Hazırlık ve Koordinatörlük görevleri ile nöbet görevi norm kadro hesaplanmasında değerlendirilmelidir.
- Öğretmen çocuklarına tanınan burs, yatılılık ve benzeri haklar, diğer eğitim çalışanlarının çocuklarına da tanınmalıdır.
- Eğitim çalışanları için daha fazla dinlenme ve tatil tesisleri yapılmalıdır.
- Okul yöneticilerinin haftada 6 saat derse girme zorunluluğu kaldırılıp, eski uygulamaya devam edilmelidir.
- Bütün eğitim çalışanlarına ucuz konut edinme imkânı sağlanmalıdır.
- Tüm eğitim çalışanlarının otobüs, tren, metro ve benzeri hizmetlerden indirimli olarak yararlanması sağlanmalıdır.

- Eğitim çalışanlarının ve Milli Eğitim Bakanlığı merkez binasında görev yapanların çocukları için kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

- Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki uygulama otellerinin tüm imkanlarından eğitim çalışanları indirimli faydalanmalıdır.

- Çalışanlara giyim ve ulaşım yardımı nakdi ve günün şartlarına uygun yapılmalıdır.

- Tatilin doğal bir hak olduğu gerçeğinden hareketle her çalışana bir maaş tutarında tatil ödeneği verilmedir.

- Doğum sonrası ücretli izin 6 aya çıkarılmalıdır.

- Usta öğreticilerin iş güvenceleri sağlanmalı ve özlük hakları iyileştirilmelidir.

- Eğitim çalışanlarının tamamına yemek yardımı yapılmalıdır.
- Her yıl eğitim-öğretim yılı başında ödenen “Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği”; brüt bir maaş tutarında ve hizmet sınıfı ayrımı yapılmadan tüm eğitim çalışanlarına ödenmeli ve çalışanların Eylül ayında görevde bulunma şartının aranmaması doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
- Öğretmenler arasında göreve başlama derecelerindeki farklar kaldırılarak 4 yıllık fakülte mezunu tüm öğretmenler 8/1 'den göreve başlatılmalıdır.
- Teknik öğretmenlere ödenen Teknik Hizmet Tazminatı, kanunda belirtildiği gibi % 40'a çıkartılmalıdır.
-Yurtdışına görevlendirilen öğretmenlerin yaz tatilleri Türkiye’deki öğretmenler gibi olmalı uçak geliş gidiş biletleri devlet karşılamalı ,ücretleri artırılmalıdır.
- Lojman tahsis edilen ve edilmeyen eğitim çalışanları arasındaki eşitsizlik giderilmeli, bölgesel lojman kiraları tespit edilerek lojman tahsis edilmeyenlere kira yardımı yapılmalıdır.
- Bilgisayar öğretmenleri ve alan daralması sebebiyle ilköğretim okullarında görevlendirilen tekstil ve benzeri branşlardaki Teknik Öğretmenler, Meslek Liselerindeki emsalleri gibi özlük haklarından faydalandırılmalıdır.

- Yıllık izinlerde, hafta sonu ve resmi tatil günleri yıllık izin hesabında süreye dahil edilmemelidir.
- Sağlık giderleri ödenek aranmaksızın ödenmelidir.
- Özürlülerin sağlık cüzdanlarının renkleri değiştirilerek sağlık kurumlarında öncelik tanınmalıdır.
- Dini bayramlarımızın daha coşkulu ve huzur içinde geçirilmesi için tüm çalışanlara birer maaş tutarında ikramiye verilmelidir.
- Diş, gözlük ve çeşitli protezlerin ücretlerinin tamamı devlet tarafından karşılanmalı ve özellikle diş tedavilerinde ve protezlerde özel sağlık kuruluşlarından faydalanma imkanı sağlanmalıdır.
- Kalkınmada öncelikli bölgelerde çalışan personelin tamamına 2 yılda 1 kademe ilerlemesi verilmelidir.
- Çeşitli iş kollarında uygulanan fiili hizmet zammı eğitim çalışanlarına da verilmelidir.
- Eğitim çalışanlarından alınan %20’lik ilaç katkı payı kaldırılmalıdır.
- Konut edindirme yardımı hesabında biriken paralar bir defada yasal faiziyle birlikte hak sahiplerine ödenmelidir.
- Üniversitede öğrencisi bulunan eğitim çalışanlarına vergi muafiyeti getirilmelidir.
- Görevini yapamayacak ölçüde sağlığı bozulan ve rahatsızlığını raporla belgeleyen eğitim çalışanları, parasal hak kaybına yol açmayacak biçimde sağlık durumlarına uygun başka görevlerde değerlendirilmelidir.

- Bütün eğitim çalışanlarına her yıl yazlık ve kışlık giyim yardımı yapılmalıdır.

-Müdür, müdür baş yardımcısı ve  müdür yardımcılarının ders dışı hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücreti almalarının sağlanmalıdır.

          -Norm kadro fazlası teknik öğretmenlerin de işletmelerdeki meslek eğitimi dersi alabilmeleri için yeni bir genelge çıkarılmalıdır.

          - Her kurumda ödenen Döner Sermaye payına  benzer bir ödemenin tüm eğitim çalışanlarına da ödenmelidir.

          -Ders dışı egzersiz çalışmaları oranının yüzde beşten yüzde ona çıkarılması.

          -Okulların web sitelerini güncelleyen ve bu işle görevlendirilen öğretmen ve personele ücret ödenmelidir.

          -2577 idari yargılama usul kanununun 28. Maddesine; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis etmeyen veya eylemde bulunmayanlar hakkında 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilir. Ve meydana gelen maddi zararlar ödettirilir” ibaresi eklenmelidir,