MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMCİLERİN HAK KAYBINA MÜSADE ETMEYECEĞİZ
Meslek liselerinde mesai saatleri ve ders saatleri içerisinde döner sermaye çalışması yapılmaz. Dolayısıyla ödenen ücretin bir ek ödenek olarak değerlendirilmesi mümkün değildir, bu ödeme ancak fazla çalışma ücreti olarak değerlendirilebilir.
Halbuki, diğer kurumlarda çalışan ve döner sermayeden pay alan personelin mesai dışında çalışma gibi bir durumu yoktur. Dolayısı ile Meslek liselerindeki döner sermaye ile diğer kurumlardaki döner sermayenin karıştırılmaması gerekir.
Tasarının bu şekilde kanunlaşması, az da olsa meslek liselerinde yapılan döner sermaye çalışmalarının tamamıyla bitmesine yol açacak, üretimin teşvik edilmesi diye bir hedef ortadan kalkacaktır. Mesleki eğitimde, öğrencilerin üretim içerisinde eğitim görerek gelişmelerinin önünü kapatacaktır.
Bu çarpıklığın ve haksızlığın giderilmesi için, şu an mecliste yasalaşmayı bekleyen kanun tasarısında gerekli değişikliklerin yapılarak bu haksızlığın ortadan kaldırılması ve döner sermayede çalışan öğretmenlerle, diğer personelin de ek ödemeyi alması için; Meclis Başkanlığına, Başbakanlığa, Milli Eğitim Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, İktidar Patisi Millet Vekillerine, Mecliste gurubu bulunan bütün partilerin Millet Vekillerine yazı göndermiş bulunmaktayız. Bu düzeltme yapılmadan çıkartılacak bir yasa halinde ise, tarafımızdan davalar açılarak yargı yoluna gidilecektir.

TASARININ 1.MADDESİNİN 3. FIKRASI
Birinci fıkrada sayılan personelden bir önceki yılda (2005 yılı dahil); 3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin onbirinci fıkrası, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlar ile 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca yol tazminatının yarısı olarak kamu bankalarına yatırılan tutarlardan ödeme yapılanlara, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi döner sermaye gelirlerinden döner sermaye katkı payı ödenenlere birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz. Ancak, bir önceki yılda söz konusu ödemelerden yararlananlar ile birinci fıkra kapsamına girmeyen personelden bir önceki yılda 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre ödeme yapılanlar ve Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı personeli hariç 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre ödeme yapılanlara, bu fıkrada sayılan hükümlere göre önceki yılda yapılmış olan ödemelerin toplam net tutarına, birinci fıkraya göre yapılması öngörülen ödemeler toplam net tutarı ulaştıktan sonra birinci fıkraya göre ödeme yapılmaya başlanır. Aynı yıl içerisinde yukarıda belirtilen ödemelerden yararlananlara 15 Aralık tarihinde yapılacak ödeme bir sonraki yılın 1 Ocak-14 Ocak dönemini  kapsamayacak şekilde gün hesabıyla ödenir. Bu şekilde yapılacak ödemeler, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile Adli Tıp Kurumu kadrolarında bulunan personele döner sermaye bütçelerinden yapılır.

3423 SAYILI KANUN
Madde 1-18 Haziran 1927 tarih ve 1087 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince Aydın sanayi idadisiyle sanayi mektepleri atelyeleri için, 21 Mart 1931 tarih ve 1774 sayılı kanun mucibince Milli Eğitim Bakanlığı emrinde bulunan meslek mektepleri atelye ve satış evleri için, 16 Mart 1936 tarih ve 2920 sayılı kanun mucibince Milli Eğitim Bakanlığı emrinde bulunan kız mesleki ve teknik öğretim okulları için tahsis edilen ve 22 Temmuz 1931 tarih ve 1867 sayılı kanunundördüncü maddesi mucibince vilayet hususi idarelerinden san`at mektepleri içinverilen döner sermayeler birleştirilmiştir.                                                                                                                 
(Ek: 5/6/1986-3308/43 md.) Okulların Döner Sermayelerinin toplamı 5 (50)milyar liraya çıkarılmıştır. Bu miktar Bakanlar Kurulunca 10 katına kadar artı-rılabilir.Sermaye artırımları Çıraklık,Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma gelirlerinden  karşılanır. Döner sermaye işletme faaliyetlerinden eldeedilecek karın en çok üçte biri, bu karın gerçekleşmesini sağlayan personele katkıları oranında "üretimi  teşvik primi" olarak dağıtılır. Ancak, her personele verilecek primin yıllık tutarı en yüksek asgari ücretin yıllık tutarından fazla olamaz. Primin dağıtım esas ve usulleri çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.(2)  (3)
Tasarının görüşülmesi sırasında, 3423 sayılı Kanunun 1. fıkrası  kapsamında meslek liselerinde görevli teknik öğretmen ve diğer teknik personelin 40 YTL denge tazminatından faydalanmasını sağlamak, hakkaniyet  ve meslek liselerinde döner sermaye çalışmalarının devam edebilmesi için gereklidir.
Yukardaki dilekçe Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı. TBMM Başkanlığı, CHP Genel Başkanlığı, ANAP Genel Başkanlığı ve yüzlerce milletvekiline gönderilmiştir.Mağduriyete uğrayan arkadaşlarımızın da aynı yazıyı dilekçe olarak ilgili yerlere göndermesi problemin çözülmesine fayda sağlayacaktır.