657'DEKİ DEĞİŞİKLİK NE GETİRİYOR?

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

NE GETİRİYOR?  

TÜRKİYE KAMU-SEN

 

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ

 

 

 

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI NE GETİRİYOR?

 

 

MADDE 1 (Kademe ilerlemesi)

 

657 Sayılı Kanunun 64. maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmektedir.

 

Taslakta 657 Sayılı Kanunun 64. maddesindeki “Kademelerde İlerleme Şartları” başlığı Kademe ve Kademe İlerlemesi” olarak değiştirilmektedir.

 

Ayrıca, kalkınmada 1. derece öncelikli illerde görev yapanlara başarılı geçen her iki yıl için 1 kademe ilerlemesi verilmesi konusundan “başarı” kriteri çıkarılmaktadır.

 

Taslakta son 10 yılda herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara ilave bir kademe ilerlemesi uygulanması öngörülmektedir.

 

MADDE 2 (Üst derecelere yükseltilme ve dışarıdan yönetici atanması)

 

657 Sayılı Kanunun 68. maddesinin A bendinde bulunan yukarı derecelerdeki kadrolara yükseltilme şartları arasından “sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte olmak” şartı çıkarılmakta,   B bendinin ikinci paragrafı değiştirilmektedir.

 

Buna göre üst düzey yöneticilerin dışarıdan atanmalarının önü açılmaktadır.

 

Bu maddede 527 sayılı KHK ile 1995’ten beri daha yukarı derecelere atanma yapılabilmesi için gerekli olan süre sınırı açısından önem arz eden ek gösterge rakamı, kanunda 650 olmasına rağmen, 5300 olarak uygulanmakta idi. Taslakla birlikte kanunda, 527 sayılı KHK’ye uygun bir düzenleme yapılmakta ayrıca, 10 yıl hizmet şartı aranan  ek gösterge rakamı 650’den 5300’e çıkarılmaktadır.

 

Bu görevlere dışarıdan atanan üst düzey personelin dışarıda geçen sürelerinin tamamı, kurumlarda fiilen çalışılan sürelere dahil edilmektedir.

 

MADDE 3 (Yabancı memleketlerde çalışma)

 

657 Sayılı Kanunun 77. maddesi değiştirilmektedir.

 

Buna göre yabancı memleketlerde çalışmak için gerekli olan Başbakan onayı yerine ilgili  Bakanın onayı getirilmektedir.

 

Yabancı ülkede çalışmak için izin alan memurun eşine de aynı sürede aylıksız izin hakkı getirilmektedir.

 

MADDE 4 (Kadrosu kaldırılan memurların durumu)

 

657 Sayılı Kanunun 91. maddesi değiştirilmektedir.

 

Maddede kadrosu kaldırılan memurların durumları yeniden belirlenmekte ve bunların en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanmalarına hükmedilmektedir. Ayrıca mevcut düzenlemede kadrosu kaldırılan memurların kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam etmektedir. Taslakta ise fazla çalışma, ek ders, nöbet ücreti ve döner sermaye ödemelerinin bu tutara ilave edilmeyeceği belirtilmektedir.

 

MADDE 5 (Özürlülerin günlük çalışma süreleri)

 

657 Sayılı Kanunun  Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti başlıklı 100. maddesine iki yeni fıkra eklenmektedir.

 

Buna göre günlük çalışma saatlerinin tespitinde özürlüler için ayrı bir düzenleme getirilmekte ve özürlülerin özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yöneticiler, taşrada mülki amirler tarafından farklı olarak belirlenmesi sağlanacaktır.

 

Ayrıca memurların verdiği hizmetin özelliklerine göre, çalışma süreleri ile işyerlerine bağlı olmadan çalışabilmelerine imkan sağlanmaktadır.

 

MADDE 6 (Esnek çalışma süreleri, hamile kadınlara ve özürlülere gece nöbeti ve gece vardiyası)

 

657 Sayılı Kanunun 101. maddesi değiştirilmektedir.

 

Mevcut uygulamada, günün 24 saati devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurların çalışma saat ve şekillerinin belirlenmesi için Devlet Personel Başkanlığı’nın muvafakat vermesi gerekmektedir. Taslakta bu zorunluluk kaldırılıyor ve yetki yalnızca kuruma bırakılıyor.

 

Hamile kadınlara, hamileliklerinin yirmi dördüncü haftası ile doğumdan sonraki bir yıl arasında gece nöbeti ve gece vardiyası verilemeyeceği hükme bağlanıyor. Ayrıca özürlülerin de isteği halinde gece nöbeti ve gece vardiyasından muaf tutulacağı hükme bağlanıyor.

 

MADDE 7 (Analık, doğum, ölüm ve mazeret izinleri)

 

657 Sayılı Kanunun mazeret izinlerini düzenleyen 104. maddesi değiştirilmektedir.

 

Buna göre eşi doğum yapan memurun 3 gün olan doğum izni süresi 10 gün;

 

Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşi veya çocuğu ile kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde 5 gün olan izin süresi 7 gün;

 

Diğer hallerde ise 10 gün olan mazeret izni süresi 7 gün;

 

Zaruret halinde alınan 10 gün ilave mazeret izni süresi 5 gün olarak belirleniyor.

 

Günlük 1,5 saat olan süt izni ise günlük 3 saate çıkarılıyor.

 

 

 

MADDE 8 (Hastalık ve refakat izni)

 

657 Sayılı Kanunun 105. maddesindeki Hastalık İzni başlığı Hastalık ve Refakat İzni olarak  değiştirilmektedir.

 

Mevcut durumda hizmet süresine bağlı olarak belirlenen hastalık ve refakat izni süresi için hizmet sınırı kaldırılıyor.

 

Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi durumlarda izin süresi 18 ay, diğer hallerde ise 12 aya kadar izin verilmesi öngörülüyor.

 

Ayrıca memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği taktirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşleri için 3 aya kadar refakat izni getiriliyor. Gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar artırılması mümkün kılınıyor.

 

MADDE 13 (Aylıksız izin)

 

657 Sayılı Kanunun Aylıksız İzin başlıklı 108. maddesi değiştirilmektedir.

 

Buna göre, refakat izni alan memurun yakının hastalığı devam etmesi halinde hastalık süresince aylıksız refakat izni getiriliyor.

 

Doğumdan ve evlat edinmeden sonra 12 ay olan izin süresi 24 ay;

 

Yurt dışında eğitim görme hakkı kazananlar için 4 yıl olan aylıksız izin süresi öğrenim süresi boyunca olarak belirleniyor.

 

Mevcut durumda 10 hizmet yılını tamamlayan memura bir defaya mahsus olarak 6 aya kadar verilen aylıksız izin; 2 defaya mahsus olmak üzere 1 yıla uzatılıyor.

 

Mazeretin sona ermesiyle derhal göreve dönme zorunluluğu, 10 gün içinde başlamak  olarak değiştiriliyor.

 

MADDE 10 (Memur kütüğü)

 

657 Sayılı Kanunun Memur Kütüğü, Numarası, Cüzdanı, Özlük Dosyası başlıklı 109. maddesi, Memur Bilgi Sistemi, Özlük Dosyası olarak değiştirilmektedir.

 

MADDE 11 (Başarı değerlendirmesi ve ödül)

 

657 Sayılı Kanunun Takdirname başlıklı 122. maddesi Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi ve Ödül olarak değiştirilmektedir.

 

Taslakla birlikte memura takdirname verme yetkisi merkez kuruluşlarda amirlerden alınarak, Bakan onayına bırakılıyor.

 

Daha önce memurun bir aylık, Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil memurlarla, Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığında Gümrük işlerinde çalışanlar için iki aylık olarak belirlenen tutar, en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil %200’ü olarak değiştiriliyor.

 

MADDE 12 (Disiplin amirleri ve cezaları)

 

657 Sayılı Kanunun  Disiplin Amirleri ve Disiplin Cezaları başlıklı 124. maddesi değiştirilmektedir.

 

Buna göre disiplin amirlerinin tayin ve tespitinin Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşüne dayandırılması zorunluluğu kaldırılarak, kurumun kendi içinde tayin edebilmesine imkan tanınıyor.

 

Tüm personel için üst disiplin amiri, illerde vali, ilçelerde kaymakam olarak belirleniyor.

 

MADDE 13 (Disiplin cezaları)

 

657 Sayılı Kanunun Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller başlıklı 125. maddesi değiştirilmektedir.

 

Buna göre aylıktan kesme cezasını gerektiren hallere;

 

Hizmette gösterdiği yetersizlik sebebiyle kurumların stratejik plan ve performans hedeflerinin gerçekleşmemesine yol açmak,

 

Usulsüz şikayette bulunmak,

 

Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

 

Görevin işbirliği içerisinde yapılması ilkesine aykırı davranışta bulunmak.

 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallere;

 

Kendini geliştirme, sorun çözme, planlama konularında yeterli gayret ve çaba göstermemek,

 

Verilen emirlere itiraz etmek, görevleri tam ve zamanında yapmamak, hizmetin yürütülmesinde ve görevin yerine getirilmesinde kurumlarca belirlenen usul ve esaslara uymamak,

 

Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

 

Görev sırasında amirlerine hal ve hareketleri ile saygısız davranmak,

 

Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

 

Kurumların çalışma ortamını ve düzenini bozmak,

 

Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek maddeleri ekleniyor.

 

Memurluktan çıkarma cezasını gerektiren hal ve hareketlerle ilgili olarak, “f” bendinde belirtilen amirlerine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak hükmüne ayrıca iş sahiplerine tecavüzde bulunmak fiili de ekleniyor.

 

Ayrıca bir yıl içinde toplam iki defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenlerin de devlet memurluğundan çıkarılması öngörülüyor. 

 

İl dışına çıkış yasağı, toplu müracaat ve şikayet yasağı ile işyerinde yasaklanmış yayın bulundurma yasağı ise kaldırılıyor.

 

MADDE 14 (Disiplin uygulaması)

 

657 Sayılı Kanunun disiplin cezalarının uygulanmasını düzenleyen 132. maddesinde değişikliğe gidilmektedir.

 

Buna göre aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi durdurma cezası alanlar yeniden tanımlanıyor.

 

Bu cezaları alanların Bakanlar Kurulu Kararı ile atamaları yapılan unvanlara getirilemeyecekleri hükmü kanun maddesinden çıkarılıyor.

 

MADDE 15 (Disiplin cezalarına itiraz)

 

657 Sayılı Kanunun disiplin cezalarına itirazı düzenleyen 135. maddesi değiştirilmektedir.

 

Buna göre uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesi durdurulması cezası için yüksek disiplin kuruluna, kaymakamlar tarafından verilen cezalar için valiye itiraz hakkı getiriliyor.

 

İtirazda süre, cezanın ilgiliye tebliğinden itibaren 7 gün olarak belirlenirken, itiraz mercilerinin 30 gün içinde kararlarını vermesi öngörülüyor.

 

Ayrıca, uyarma ve kınama cezaları hariç, itiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulabilmesinin önü açılıyor.

 

MADDE 16 (Hizmet içi eğitim)

 

657 Sayılı Kanunun Kurumların Memurlarını Hizmet İçinde Yetiştirme Esasları başlıklı 214. maddesi Memurların Yetiştirilmesi olarak değiştirilmektedir.

 

Buna göre memurların hizmet içinde her türlü eğitim araç, gereçlerinin kullanılması, eğitim merkezlerinin kurulması, eğitim programlarının uygulanması hükmü getiriliyor.

 

MADDE 17 (Kamu personeli bilgi sistemi)

 

657 Sayılı Kanunun Danışma Kurulları İle İlgili Yönetmelik başlıklı 231. maddesi Kamu Personeli Bilgi Sistemi olarak değiştirilmektedir.

 

Buna göre Danışma Kurulları kaldırılıyor ve Devlet Personel Başkanlığına tüm kamu kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgi ve belgeleri toplama yetkisi, kurumlara da Devlet Personel Başkanlığı’nın bilgi talebine cevap verme zorunluluğu getiriliyor.

 

Bildirim şartına uyulmaksızın gerçekleştirilecek işlemlerden doğan mali hak kaybı, mali sorumluluk veya idari zararların ilgili kurumun en üst amirine rücû edilmesi öngörülüyor.

 

MADDE 18 (Geçici görevlendirme)

 

657 Sayılı Kanunun Geçici Süreli Görevlendirme başlıklı ek 8. maddesi değiştirilmektedir.

 

Taslakta geçici süreli görevlendirmeler yeniden düzenlenmektedir.

 

Buna göre;

 

Memurun geçici görevlendirme ile gideceği kurumda 4 ve daha yukarı dereceden göreve ilişkin boş bir kadronun bulunması,

 

Geçici görevlendirmenin bir yılda 6 ayı geçemeyeceği,

 

Geçici görevlenmenin memurun mesleği ile ilgili olmak zorunda olduğu ve

 

Görevlendirme için memurun muvafakatinin alınması gerektiği hükme bağlanmaktadır.

 

MADDE 19 (Yeni uzman istihdamı)

 

657 Sayılı Kanuna bazı bakanlıklarda uzman istihdamını düzenleyen ek 40. madde eklenmektedir.

 

Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları merkez teşkilatında ana hizmet birimlerinde başuzman, uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilmesi düzenleniyor.

 

Buna göre; İçişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık ve Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarının taşra teşkilatlarında da başuzman, uzman ve uzman yardımcısı çalıştırılabilecek.

 

MADDE 20 (Mevcut uzmanlar)

 

Taslağın bu maddesi, sayılan görevlere atanabilmek için gerekli şartları ve uzman ve uzman yardımcılarının özlük haklarını açıklıyor.

 

Hali hazırda uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapan personel için geçiş hükümleri içeren bu madde üzerinde daha içerikli bir çalışma yapılacaktır.

 

MADDE 21 (Değiştirilen ve kaldırılan hükümler)

 

Bu taslak metinle değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümleri içermektedir.

 

Buna göre tespit edilen değişikliklerden bazıları şu şekildedir:

 

a)      4688 sayılı Kanuna eklenen bir madde ile sendika üyesi kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında 540 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımı tutarında (540 x 0,057383 = 30,99 TL) toplu görüşme ödeneği verilmesi,

b)      Çocuk yardımındaki sayı sınırının kaldırılması,

c)      190 sayılı KHK’ye ekli cetvellerde yer alan itfaiyeci kadrolarının tamamının “genel idare hizmetleri” sınıfına dahil edilmesi,

d)      500 TL olan emekli yolluğunun 750 TL’ye çıkarılması,

e)      Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Devlet Bütçe Uzmanı, Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı ve Devlet Malları Uzmanı olarak görev yapanların Maliye Uzmanı; bunların yardımcılarının da Maliye Uzman Yardımcısı kadrolarına tüm haklarıyla birlikte atanmış sayılması,

f)        Muhasebe Uzmanı ve Milli Emlak Uzmanı kadrolarında görev yapanların, Defterdarlık Uzmanı kadrolarına tüm haklarıyla birlikte atanması.

 

TASARI İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

 

1-      Kamuya özel sektörden müsteşar, başkan, genel müdür gibi üst düzey yönetici atanmasının sağlanması,

2-      Uzman ve Uzman yardımcılığı kadrolarının ve özlük haklarının yeniden belirlenerek, kariyer uzmanlığının getirilmesi ve uzmanların sözleşmeli statüde istihdam edilmeleri,

3-      Tüm disiplin cezalarının ağırlaştırılarak, memurluktan çıkarılabilmenin kolaylaştırılması,

4-      İl dışına çıkış yasağının ve yasaklanmış yayın bulundurulması yasağının kaldırılması,

5-      Disiplin cezalarına itirazın düzenlenmesi,

6-      Hamile memurların ve özürlülerin çalışma şartlarının düzenlenmesi,

7-      Babalık izni, özür izni, refakat izni, evlilik ve ölüm izninin yeniden düzenlenmesi,

8-      Sendika üyesi memura 3 ayda bir 30,9 TL Toplu görüşme ödeneği verilmesi,

9-      Emekli yolluğunun 500 TL’den 750 TL’ye çıkarılması,

10-   KİT personelinin sendika hakkını kısıtlayan ancak uygulanmayan 399 sayılı KHK’daki maddenin iptali,

11-  İtfaiye personelinin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi,

12-  Kamu personeli bilgi sisteminin oluşturulması,

13-  Hizmet içi eğitimin yeniden düzenlenmesi,

14-  Sicil sisteminin kaldırılması.