EĞİTİM ÇALIŞANLARI BİR BÜTÜNDÜR
Eğitim çalışanlarının bir bütün olduğunu ve eğitimi idare edenlerin bu gerçekten hareketle politikalarını uygulamaları gerektiğini savunan sendikamız; her Toplu Görüşme ve KİK toplantılarında bu hususa dikkat çekmektedir. Teşkilatlarımız vasıtasıyla, eğitim çalışanlarından elde ettiğimiz görüşler doğrultusunda hazırlamış olduğumuz, KİK raporumuzda yer verdiğimiz taleplerin, bir an önce karşılanmasını bekliyoruz. Yılların biriktirdiği problemlerin bir çırpıda halledilmesi tabii ki, mümkün değildir. Fakat en azından, sorunların ciddiyetle ele alındığı ve çözüm sürecinin başlatıldığını görmek iyi niyetin bariz işareti olacaktır. Sayın Bakan Nimet Çubukçu’nun bu anlamda olumlu adımlar atacağını umut ediyoruz.

İşte Nisan 2009 KİK raporunda Hizmetli kadrosunda çalışan arkadaşlarımız için dile getirdiğimiz başlıca talepler:
- 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde her türlü ödemeler dikkate alınarak bütün eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ikramiye verilmelidir.
- Her yıl eğitim-öğretim yılı başında ödenen “Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği”; brüt bir maaş tutarında ve hizmet sınıfı ayrımı yapılmadan, Yardımcı hizmetli ve Tüm Genel İdare Hizmetleri personelinin tamamına ödenmelidir. Bununla ilgili verilen kanun teklifinin bir an önce yasalaşması için gerekli çalışma yapılmalıdır.
- Mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında yapılan seminer,  hizmet içi eğitim kursları ve toplantıları isteğe bağlı olmalı, zorunluluk halinde katılan öğretmen, idareci ve diğer personele ek ders ücreti ödenmeli ve mücavir alan dışından gelenlere harcırah ödenmelidir.
- Veli toplantılarında görevli olan öğretmen ve yöneticilere günlük 6 saat ek ders ücreti verilmeli, diğer personele fazla çalışma ücreti ödenmelidir.
- Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan tüm memur ve hizmetlilere, Bağ-Kur’da olduğu gibi yılda en az iki ikramiye, Bağ-Kur ve Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi fazla çalışma ücreti verilmelidir.
- Hizmetlerin yapılmasında, artırılan performansın her aşamasında çalışanların katkısı inkâr edilemez bir gerçek olup, performans ödeneğinden bütün çalışan personelin yararlandırılması (ilgili fakülte veya yüksekokul vb.) sağlanmalıdır.
- Hafta sonu ve mesai saatleri dışında sınav hazırlığı, kitap dağıtımı ve benzeri nedenlerle görev yapan personele ücret ödenmelidir.
Tercih dönemlerinde ya da merkezi sınav haftalarında, okulları açık tutulan yönetici, öğretmen ve diğer personele ücret ödenmelidir.
- Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda görevlendirilen hizmetlilere her oturum için ücret verilmelidir.
- Nöbet tuttuğu halde ücret alamayan personele de nöbet ücreti verilmelidir. Gece nöbeti tutanlara izin verme yerine diğer kurumlarda olduğu gibi fazla mesai ücreti ödenmelidir.
- Tatil günlerinde ve bayram günlerinde yaptırılan zorunlu çalışma karşılığında fazla mesai ücreti bir kat fazla ödenmelidir.
- Hizmetli kadrosunda olup da, valilik onayı ile memur veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görevlendirilen hizmetliler, bu kadroların yararlandıkları yan ödeme ve göstergelerinden yararlandırılmalıdır.
- Yatılı ve pansiyonlu okullar ile özel eğitim okullarında görev yapan hizmetlilere ek ücret ödenmelidir.
- Döner sermayeli kurumlarda çalışan hizmetli ve memurların da döner sermayeden adil biçimde pay almaları sağlanmalıdır.  
- Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüklerinde gece geç saatlere kadar ve hafta sonlarında görev yaptırılan memur ve hizmetlilere ek ücret ödenmelidir.
- Tüm eğitim çalışanlarının otobüs, tren, metro ve benzeri hizmetlerden indirimli olarak yararlanması sağlanmalıdır. 
- Çocuğu yüksek öğrenim gören eğitim çalışanlarına “Eğitim Yardımı” yapılmalıdır.
- Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki uygulama otellerinin tüm imkânlarından eğitim çalışanları indirimli faydalanmalıdır.
- Dinlenme kampları ve diğer sosyal tesislerden bütün eğitim çalışanları eşit şekilde yararlanmalıdır.
- İnsan sağlığını tehdit eden atölye, kalorifer daireleri gibi bölümlerde çalışan personele, zehirlenmelere karşı ayran, yoğurt vb. gıda yardımı yapılmalıdır.
- Hizmetlilere oda tahsisi yapılmalıdır
- Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı öğretmen çocuklarına tanınan kontenjanın Bakanlıkta merkez ve taşra kuruluşlarında çalışan tüm eğitim çalışanları da dâhil edilmelidir.
- Kamu görevlilerinin, kadroları dışında çalıştırılmasının önüne geçilmelidir.
- Görevde yükselme sınavları boş kadro olması halinde düzenli olarak yapılmalı, ayrıca kurumun ihtiyaç duyduğu ve sınıf değişikliği gerektiren eğitim sonucu elde edilen meslekler sınavsız olarak atamaları gerçekleştirilmelidir.
- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin tayinleri sisteme bağlanmalı ve tayinler açık kurumlar duyurulduktan sonra puan esasına göre yapılmalıdır.
- Norm kadro uygulaması memur ve hizmetli için de olmalı, norm kadro ihtiyacı kadar personel görevlendirilmelidir.
- Eğitim kurumlarında gece bekçisi bulunmadığından, yaşanan hırsızlık olaylarında idarecilerin suçlanmasını önlemek için, eğitim kurumları deprem, yangın, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı sigorta yaptırılmalıdır.
- Hizmetli ve memurların tahsile devam etmek istemeleri durumunda gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır.
- Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar bir defaya mahsus sınavsız olarak genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir. 
- Hizmetli ve diğer personelin, sosyal ve kültürel faaliyetlerin içinde yer alabilmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliğine gidilerek, bu kuruma bağlı tiyatro, müze ve benzeri yerlerden indirimli yararlanmaları sağlanmalıdır.
- Bilgisayar eğitim kurslarına hizmetlilerin katılmaları sağlanmalıdır.
- Okullarda hizmetli kadrosunda çalıştırılan personel yeterli eğitimi almadığı, hatta görevi olmadığı halde kaloriferci gibi çalıştırılmaktadır. Bu konu çalışanları mağdur ettiği gibi güvenlik açısından da son derece tehlikelidir. Hizmetlilerin kaloriferci olarak çalıştırılması önlenmeli, eleman yokluğundan çalıştırılmak zorunda kalınıyorsa mutlaka bu konuda gereken eğitimi almaları sağlanmalı ve kendilerine bu görevleri ile ilgili ayrıca ücret ya da tazminat ödenmelidir.
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi ön lisans ve lisans mezunu hizmetliler için görevde yükselme sınavı yapılmalıdır.
- Memur ve hizmetli personele yurt dışı ataşelikler de görev yapma hakkı verilmelidir.
- Memur ve hizmetlilerle ilgili subjektif değerlendirmelere yol açan “İDARENİN vereceği diğer görevleri de yapar.”ibaresi ile Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 273 mad. son maddesinde yer alan okul müdürünün verdiği görevleri yapar ibaresi kaldırılmalıdır.
- Hizmetlilere gece nöbeti tutturulmamalı, gece bekçiliği kadroya tabi olmalı ve gece bekçilerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli donanım sağlanmalıdır.