EĞİTİM ÇALIŞANLARINA YER DEĞİŞTİRME HAKKI GELİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği İle Yer Değiştirme Yönetmeliği taslağının 32. ve 33. Maddesi ile İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve il/ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere bu yönetmelik kapsamında bulunanlara il içi ve illerarası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanınmıştır.

Taslak yönetmeliğin 32. Maddesi uyarınca bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, il içinde valiliklerce ilan edilen münhal kadrolara yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu, mayıs ayında ilgili valiliklerce il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde yapılacaktır.

 Yine 33. Maddesi uyarınca da bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 31 Haziran tarihi itibarıyla en az beş yıl görev yapanlar, iller arasında, Bakanlıkça ilan edilen münhal kadrolara yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu haziran ayında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Bakanlığın internet sitesinde yapılacaktır.

İl içi ve iller arası yer değişikliği hakkı bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç yönetmelik kapsamında bulunan personele verilmiştir. Yönetmeliğin kapsam başlıklı 2. Maddesinde “Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanlardan 5 inci maddede sayılan görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanacaklar ile 26 ncı ve 31 inci maddede sayılan görevlerde bulunanlardan yer değiştirme suretiyle atanacakları kapsar.” denilmektedir.

Yönetmelik taslağının 5. Maddesinde “Hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5-  (1) Görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü (merkez ve taşra teşkilatı), tesis müdürü,

2) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

 b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı,

c) İdari hizmetler grubu;

1) Sayman, ayniyat saymanı, raportör.

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, sekreter, şoför.

ç) Destek hizmetleri grubu;

 1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, teknik ressam, kütüphaneci, çözümleyici, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim.” denilmektedir. Görüleceği üzere bu madde kapsamında bulunan personel il içi ve illerarası isteğe bağlı yer değiştirebilecektir.

Bilindiği üzere, Bakanlık bünyesinde Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan hizmetli, memur ve teknisyen gibi unvanlı on binlerce personelin, atama ve yer değiştirmelerinde esas alınacak kriterler bir yönetmelik ile düzenlenmemişti. Bu konuda sendikamızca muhtelif zamanlarda defalarca başvuruda bulunulmuş olmasına ve yine defalarca TBMM’de soru önergesine konu edilmiş olmasına karşın, halen Bakanlıkça uzunca bir süre herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

   Bu durum, hizmetli, memur, teknisyen gibi unvanlı on binlerce personelin keyfi uygulamalara maruz kalmalarına, atama ve yer değiştirme işlemleri bir kritere bağlanmadığı için özür durumu yer değiştirme başvuruları da dahil bu personelin tüm atama ve yer değiştirme işlemlerinde farklı farklı uygulamaların yaşanmasına sebep olmaktaydı.  

Sendikalar tarafından yıllardır yapılması beklenilen bu uygulama sonunda taslakta yer almıştır. Bu durum sevindiricide olsa eksiklikleri de yok değildir. Şöyle ki; taslak yönetmeliğin 31. Maddesinde eş ve sağlık durumuna ilişkin mazerete bağlı yer değiştirmeler düzenlenmiştir. Ancak; bu madde ile mazerete bağlı yer değiştirme hakkı sadece yöneticilere verilmiştir. Bu maddenin yönetmelik kapsamındaki tüm personele uygulanması gerekmektedir.  Sadece yönetici olarak görev yapanların mazeretleri kabul görürken, diğer çalışanların mazeretlerini  görmezden gelmek doğru değildir. Bakanlık tarafından bu en insani mazeretlerin değerlendirmeye alınması hakkaniyet gereğidir. Türk Eğitim Sen olarak görüşlerimizi MEB'e ileteceğiz.

  

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ