TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN YER DEĞİŞTİRME DEĞERLENDİRMESİ

 


Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik, 04.07.2013 tarih ve 28697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere Bakanlık tarafından düzenlenen Yönetmelik Taslağı daha önce Sendikamıza gönderilerek, Taslak Yönetmelikte yer alan maddelere göre Sendikamızdan görüş istenmiştir. Türk Eğitim Sen olarak Taslak Yönetmelikte yer alan maddelere ilişkin düşüncelerimizi Bakanlığa göndermiştik.

Taslak Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2. Maddesinin (1) “Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları kapsar.”  şeklindeydi. Görüşlerimizde madde hükmünün 2-(1) “Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il milli eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları kapsar.” Şeklinde değiştirilmesini talep etmiştik. Yönetmelikte ise 2-(1) “Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları kapsar.” Şeklinde yürürlüğe girmiştir. “İl milli eğitim müdürü” ibaresinin madde hükmüne dahil edilmemesi, il milli eğitim müdürlerinin taşra teşkilatında görevli olmasına karşılık Yönetmelik kapsamı dışında bırakılması ve yapacakları yer değişikliklerinde herhangi bir kriter olmadan atanacakları anlamına gelmektedir.

Taslak Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesinin  (1) “Bu Yönetmelikte geçen; a) Atamaya esas puan: Yöneticilerin bu Yönetmelik kapsamındaki yer değiştirme suretiyle atanmalarına esas olmak üzere Ek-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenen puan ile hizmet puanının toplamından oluşan puanı ifade eder.” şeklindeydi. Görüşlerimizde madde hükmünün 4-(1)-a) “Atamaya esas puan: Yöneticilerin bu Yönetmelik kapsamındaki yer değiştirme suretiyle atanmalarına esas olmak üzere Ek-1 Değerlendirme Formuna göre belirlenen puan ile hizmet puanının toplamından oluşan puanı ifade eder.” Şeklinde değiştirilmesini talep etmiştik. Yönetmelikte ise 4-(1)-a) “Atamaya esas puan: Yöneticilerin bu Yönetmelik kapsamındaki yer değiştirme suretiyle atanmalarına esas olmak üzere EK-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenen puan ile hizmet puanının toplamından oluşan puanı ifade eder.” Şeklinde yürürlüğe girmiştir. Ek-1 formunda performans uygulamasına yer verilmesi açık bir ifade olmayıp, kariyer ve liyakat açısından suistimale açıktır.

Taslak Yönetmeliğin 4. Maddesinin  (1)-e)-“Sağlık Komisyonu: Sağlık özrüne bağlı yer değiştirme işlemlerinde ibraz edilen raporları değerlendirmek üzere Bakanlıkça kurulan komisyonu ifade eder.” şeklindeydi. Görüşlerimizde (e) bendinin tamamen kaldırılmasını talep etmiştik. Yönetmelikte (e) bendi madde kapsamından çıkarılmıştır.

 Taslak Yönetmeliğin 4. Maddesinin  ğ) “Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları ifade eder.” şeklindeydi. Görüşlerimizde madde hükmünün 4-(1)-ğ)-“Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il milli eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları ifade eder.” Şeklinde değiştirilmesini talep etmiştik. Yönetmelikte 4-(1)-g) “Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları ifade eder.” Şeklinde yürürlüğe girmiştir.

Taslak Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5. Maddesinin  (1)-b) Yöneticilerin her hizmet bölgesinde belirlenen asgari süreler kadar çalışması esas alınır.” Hükmünün, (b)-“Yer değiştirmelerde, öncelikle  isteğe bağlı yer değiştirmeler ve becayiş  daha sonra  hiçbir suretle yer değişikliği yapmayanlara  zorunlu yer değiştirme uygulanacaktır.” Şeklinde değiştirilmesini talep etmiştik. Yönetmelikte (b)-“Yöneticilerin her hizmet bölgesinde belirlenen asgari süreler kadar çalışması,” şeklinde yürürlüğe girmiştir. Taslak Yönetmelikte aynı madde hükmünün c) “Yer değiştirmelerde hizmet puanı, performans ve yeterliğin belirleyiciliği ilkeleri esas alınır.” Şeklinde iken, görüşlerimizde (c) “Yer değiştirmelerde ek-1 Değerlendirme formu üzerinden yapılacak değerlendirme esas alınır.” Şeklinde değiştirilmesini istemiştik. Ancak Yönetmelikte yine c) “Yer değiştirmelerde hizmet puanı, performans ve yeterliğin belirleyiciliği ilkeleri esas alınır.” Şeklinde yürürlüğe girmiştir.

Taslak Yönetmeliğin “Bölge hizmeti süreleri ve puanları”  başlıklı 7. Maddesinin  (2) “Ek-2’de yer alan dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde çalışan yöneticiler, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen hizmet süresi kadar yerlerinde kalabilirler.” Şeklinde iken, görüşlerimizde 2)-“Ek-2’de yer alan hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde çalışan yöneticiler, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları hizmet bölgesinde 2 yıl daha kalabilirler.” Şeklinde değiştirilmesini talep etmiştik. Yönetmelikte ise (2)- “EK-2’de yer alan dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde çalışan yöneticiler, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl daha yerlerinde kalabilirler.” Şeklindedir. Taslak Yönetmelikte aynı madde hükmünün (3) “Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet bölgelerinde yöneticilik kadrolarında geçirilen süreler, yöneticiliğin geçirildiği kadro itibariyle ilgili bölge hizmeti süresinden sayılır. Bölge hizmeti süresinin hesabında fiilen kadrosunun bulunduğu yerde çalışılan süreler dikkate alınır.” Şeklinde iken, görüşlerimizde 3) “Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet bölgelerinde yöneticilik kadrolarında fiilen geçirilen süreler, yöneticiliğin geçirildiği kadro itibariyle ilgili bölge hizmeti süresinden sayılır.” Şeklinde değiştirilmesini talep etmiştik. Yönetmelikte (3) “Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet bölgelerinde yöneticilik kadrolarında geçirilen süreler, yöneticiliğin geçirildiği kadro itibariyle ilgili bölge hizmeti süresinden sayılır. Bölge hizmeti süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesi uygulanır.” biçiminde yürürlüğe girmiştir.

Taslak Yönetmeliğin rotasyon uygulaması ile ilgili 8. Maddesi hakkında, rotasyon uygulaması şeklinde bir yer değişikliğinin sendikamız tarafından uygun görülmediğini, yönetmeliğin isteğe bağlı yer değiştirme esaslarını düzenleyici bir yönetmelik olarak tanzim edilmesi gerektiğini, personel istihdamında zorluk çekilen hizmet bölgeleri ile ilgili ekonomik teşvikler getirilerek, rotasyon uygulaması yapılmak isteniyorsa yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra rotasyona esas hizmet süresinin hesaplanmaya başlanmasını, her rotasyon döneminde öncelikle isteğe bağlı yer değiştirmeler ve karşılıklı yer değiştirmeler(becayişler) yapılarak bu şekilde yer değiştirmeyenler için zorunlu yer değişikliğinin uygulanmasını görüşlerimizde belirtmiştik. Ayrıca, Taslak Yönetmeliğin 8. Maddesinin (4) “Yöneticilerin yer değişikliği suretiyle atamaya esas puanı, Ek-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenen puanı ile Ek-2’ye göre belirlenen hizmet puanının toplamından oluşur. Atamaya esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmaz.” Hükmünün, görüşlerimizde 4) “Yöneticilerin yer değişikliği suretiyle atamaya esas puanı, Ek-1 Değerlendirme Formuna göre belirlenen puanı ile Ek-2’ye göre belirlenen hizmet puanının toplamından oluşur. Atamaya esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmaz.” Şeklinde değiştirilmesini istemiştik. Yönetmelikte “Uygulama esasları” başlıklı; MADDE 8 – (1) “Hizmet süresine bağlı yer değiştirme suretiyle atamalarda, hizmet bölgesindeki sürenin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilerin yer değişikliği işlemleri bölge hizmeti süresinin bitimini takip eden Haziran ayında sonuçlandırılır. Yer değiştirme işlemlerinin takvimi ve başvuruya ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanacak bir kılavuzla duyurulur. (2) Yer değişikliği suretiyle atamalar, yöneticilerin tercihleri ve atamaya esas puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilir. Bu kapsamdaki yöneticilere, bulundukları hizmet bölgesindeki yerler için aynı ilde olmamak koşuluyla 20, bulundukları hizmet bölgesi dışındaki alt hizmet bölgelerinde veya bir üst hizmet bölgesindeki yerler için de 20 olmak üzere toplam 40 tercih hakkı verilir. Hizmet süresine bağlı olarak kendi hizmet bölgesine veya diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılan yöneticilerin bölge hizmeti süresi 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre yeniden başlar. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre sırasıyla alt bölgelere re’sen yapılır. (3) Bu Yönetmelik kapsamında, yer değiştirme suretiyle atamalarda il milli eğitim müdür yardımcıları ilçe milli eğitim müdürlüğüne; ilçe milli eğitim müdürleri de il milli eğitim müdür yardımcılıklarına atanmak için tercihte bulunabilir. İl milli eğitim şube müdürleri il milli eğitim şube müdürlüklerine; ilçe milli eğitim şube müdürleri ise ilçe milli eğitim şube müdürlüklerine atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabilir. (4) Yöneticilerin yer değişikliği suretiyle atamaya esas puanı, EK-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenen puanı ile EK-2’ye göre belirlenen hizmet puanının toplamından oluşur. Atamaya esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmaz.(5) Yer değişikliği suretiyle atamaya esas puanın hesabında son başvuru tarihi esas alınır. Atamaya esas puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınır.” Şeklinde düzenlenmiştir.  Madde hükmünde koyu renk harfle gösterilen kısım Taslak Yönetmelikte yer almadığı halde yeni Yönetmelikte yürürlüğe konulmuştur. Bu hüküm ile ilçe milli eğitim şube müdürlerinin il milli eğitim şube müdürlüğü görevine yer değişikliği yapmalarının önü kapatılmıştır. Ancak her iki unvan aynı olup, getirilen bu kısıtlama haksız ve hukuka aykırıdır. İlçe milli eğitim şube müdürlerinin il milli eğitim şube müdürlüğü görevine atanmaları gerekmektedir. Bu düzenlemenin yargıdan  dönmesi kuvvetle muhtemeldir.

Taslak Yönetmeliğin “Mazerete bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 9. Maddesinin “b) Sağlık Komisyonu ibraz edilen raporları değerlendirerek sağlık mazeretini kabul ettiği yöneticilerin yerinde bırakılmasına ya da tedavisinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği, öncelikle aynı veya sırasıyla üst hizmet bölgelerindeki bir ile atanmasına karar verir.c) Sağlık Komisyonunun kuruluş ve çalışma esasları Bakanlık tarafından belirlenir.” Şeklindeydi. Görüşlerimizde bu maddenin b ve c bendinin tamamen kaldırılmasını talep etmiştik. Yönetmelikte aynı maddesinin b) “Bakanlık, ibraz edilen raporları değerlendirerek sağlık mazeretini kabul ettiği yöneticilerin yerinde bırakılmasına ya da tedavisinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği, öncelikle aynı veya sırasıyla üst hizmet bölgelerindeki bir il’e atanmasına karar verir.” Şeklinde düzenlenmiş, (c) bendi kaldırılmıştır.

Taslak Yönetmeliğin “Can güvenliğine bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 10. maddesi - (1) “Görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu anne, baba veya çocuklarından birinin can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü, adlî makamlarca veya mülkî idare makamlarınca verilen belge ile belgelendirenler, ilgili Valiliğin teklifi üzerine Bakanlıkça öncelikle aynı hizmet bölgesinde başka bir yere, aynı hizmet bölgesi dahilinde atanamaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilirler.” Şeklinde iken, (1) “Görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu anne, baba veya çocuklarından birinin can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü, adlî makamlarca veya mülkî idare makamlarınca verilen belge ile belgelendirenler, ilgili Valiliğin teklifi üzerine Bakanlıkça öncelikle aynı hizmet bölgesinde başka bir ile, aynı hizmet bölgesi dahilinde atanamaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilirler.” Şeklinde değiştirilmesini talep etmiştik. Yönetmelikte ise “Can güvenliğine bağlı yer değiştirmeler” başlıklı madde hükmü yer almamaktadır.

Taslak Yönetmeliğin “Atama yapılamayacak yerler” başlıklı 12. Maddesinde yer alan tüm sınırlamaların kaldırılmasını talep etmiştik. Ancak, Yönetmeliğin “Atama yapılamayacak yerler” başlıklı 11. Maddesi ile sınırlamalar getirilmiştir.

Taslak Yönetmeliğin “Performans ve yeterliğin belirlenmesi” başlıklı 13. maddesinde (1) “Bu Yönetmeliğe tabi yöneticilerin, bölge hizmetine bağlı yer değişikliklerinde esas alınacak performans ve yeterlikleri Ek-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenir.” Denilmekte iken, bu maddenin (1) “Bu Yönetmeliğe tabi yöneticilerin, bölge hizmetine bağlı yer değişikliklerinde esas alınacak puanları Ek-1 Değerlendirme Formuna göre belirlenir.” Şeklinde düzenlenmesini talep etmiştik. Yönetmeliğin “Performans ve yeterliğin belirlenmesi” başlıklı 12. Maddesinin-(1) “Bu Yönetmeliğe tabi yöneticilerin, bölge hizmetine bağlı yer değişikliklerinde esas alınacak performans ve yeterlikleri EK-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenir.” Hükmüne yer verilmiştir.

Taslak Yönetmeliğin “Daha önceki hizmet süreleri” başlıklı Geçici 1. Maddesinin (4) “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Ek-2’de yer alan dördüncü ve beşinci hizmet bölgesi dâhilindeki yerlerde dört yıllık hizmet süresini tamamlayanlar hakkında 7 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.” Şeklinde iken, bu maddesinin çıkarılmasını talep etmiştik. Yönetmelikte, (4) “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle EK-2’de yer alan dördüncü ve beşinci hizmet bölgesi dâhilindeki yerlerde dört yıllık hizmet süresini tamamlayanlar hakkında 7 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.” Denilmiştir.

 

EK-1 Performans Ve Yeterlik Değerlendirme Formu’nun Taslaktaki hali,

“2. İlgili mevzuat hükümlerine göre verilmiş olan;

a) Başarı belgesi veya teşekkür belgesi (En fazla 1 adet)

b) Üstün başarı belgesi veya takdirname (En fazla 1 adet)

c) Ödül veya aylıkla ödül (En fazla 1 adet)” şeklindeydi.

Görüşlerimizde bu maddenin;

“2. İlgili mevzuat hükümlerine göre verilmiş olan;

a) Başarı belgesi veya teşekkür belgesi

b) Üstün başarı belgesi veya takdirname

c) Ödül veya aylıkla ödül” şeklinde düzenlenmesini talep etmiştik.

Ancak Yönetmelikte yine Taslakta yer aldığı haliyle;

“2. İlgili mevzuat hükümlerine göre verilmiş olan;

a) Başarı belgesi veya teşekkür belgesi (En fazla 1 adet)

b) Üstün başarı belgesi veya takdirname (En fazla 1 adet)

c) Ödül veya aylıkla ödül (En fazla 1 adet)”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

EK-1 Performans Ve Yeterlik Değerlendirme Formu’nun Taslaktaki hali,

4. Hizmet süresi;

a) Öğretmenlikte geçen hizmet süresinin her bir yılı için

b) Eğitim kurumu müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığında geçen her bir yıl için

c) Eğitim kurumu müdürlüğünde geçen hizmet süresinin her bir yılı için

ç) Şube müdürlüğünde geçen hizmet süresinin her bir yılı için

d) İlçe milli eğitim müdürlüğünde geçen hizmet süresinin her bir yılı için

e) İl milli eğitim müdür yardımcılığında geçen hizmet süresinin her bir yılı için” şeklinde iken;

Görüşlerimizde maddenin;

4. Hizmet süresi;

a) Öğretmenlikte ve memurlukta geçen hizmet süresinin her bir yılı için

b) Eğitim kurumu müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığında ve şeflikte geçen her bir yıl için

c) Eğitim kurumu müdürlüğünde geçen hizmet süresinin her bir yılı için

ç) Şube müdürlüğünde geçen hizmet süresinin her bir yılı için

d) İlçe milli eğitim müdürlüğünde geçen hizmet süresinin her bir yılı için

e) İl milli eğitim müdür yardımcılığında geçen hizmet süresinin her bir yılı için” şeklinde düzenlenmesini talep etmiştik.

Ancak Yönetmelikte memurlukta ve şeflikte ibarelerine yer verilmeyerek;

“4. Hizmet süresi;

a) Öğretmenlikte veya Bakanlıkta asaleten yürütülen diğer unvanlarda geçen hizmet süresinin her bir yılı için

b) Eğitim kurumu müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığında geçen her bir yıl için

c) Eğitim kurumu müdürlüğünde geçen hizmet süresinin her bir yılı için

ç) Şube müdürlüğünde geçen hizmet süresinin her bir yılı için

d) İlçe milli eğitim müdürlüğünde geçen hizmet süresinin her bir yılı için

e) İl milli eğitim müdür yardımcılığında geçen hizmet süresinin her bir yılı için” şeklinde düzenlenmiştir.

  

Türk Eğitim-Sen olarak Yönetmeliğin incelemesi çalışmaları sürdürülmektedir. İllerden ve üyelerimizden gelecek bilgi ve raporlar, Genel Merkezimiz komisyonunca değerlendirilerek sonuçları kamuoyuyla  paylaşılarak gerekli gördüğümüz maddeleri ile ilgili yargı süreci başlatılacaktır.

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

 

MEB TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

MEB’DEN TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETMELİK TASLAĞI