MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI SINAVINA KATILACAKLARIN DİKKATİNE

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereğince; 31 Ekim 2009 tarihinde müdür yardımcılığı, 01 Kasım 2009 tarihinde müdürlük sınavları bakanlık tarafından merkezi sistemle yapılacaktır.

Görev mahalli dışında sınava gireceklere geçici görev yolluğunun ödeneceği harcırah kanunu, merkezi yönetim Harcama belgeleri Yönetmeliği ve gerekse Maliye Bakanlığı’nın önceden yapılan açıklamaları  bu konuda tereddüde  mahal bırakmayacak kadar açıktır. 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik” başlıklı 37'nci maddesinde (Değişik: 11/12/1981 – 2562/15 md.) Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir…” denilerek, memuriyet mahalli dışında yapılan eğitimlere katılanlara geçici görev gündeliğinin ödeneceği belirtilmiştir.

Aynı Kanunun “Ehliyet tespiti, imtihan, hava değişimi ve tedavi için başka yere gönderilenler:” başlıklı 18 nci maddesinde (Değişik: 11/12/1981 – 2562/8 md.)”Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dâhil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlar ile aşağıdaki (c) bendinde yazılan hallerde aile fertlerinden, memuriyet mahalli dışına;

a.Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir.” denilerek memuriyet mahalli dışında yapılan sınavlara katılanlara geçici görev yolluğunun ödeneceği belirtilmiştir.

Ayrıca, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Kurs Gündelikleri Hakkındaki 28 seri nolu Tebliğinin “A- Yurt içinde veya Yurtdışında Açılan Kurs ya da Okullara Katılanlara Yapılacak Ödemeler” başlıklı ve “B-Harcırah Kanununun 37 nci maddesi Bakımından Bazı Kursların Değerlendirilmesi” başlıklı bölümlerinde bu konuda ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Geçici görev yolluğunun alınmasında bazı sorunlar yaşanabilir. Görev mahalli dışında sınava gireceklerden geçici görev yolluğunu alabilmeleri için, “görevlendirme yazısı”  istenebilir. Bunun ihmal edilmemesi için, görev mahalli dışında sınava katılacak yönetici adayları görev yaptıkları okul ve kurum müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunarak “izin onayı” almaları gerekir.

Sınava katılacak yönetici ve yönetici adaylarına Türk Eğitim Sen olarak başarılar diliyoruz.