SINAVA DAYALI YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ

Milli Eğitim bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik 13 Ağustos 2009 tarih ve 27318 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türk Eğitim Sen olarak yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazarak düzeltilmesini istediğimiz konular olmuştur.

            Yöneticilik başvuru kılavuzunun yayınlanmasından sonra üyelerimizden çok sayıda sorular aldık. Sorulara cevap olacağını düşünerek Yönetmelik ve 2009/73 sayılı Genelge’ye göre aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görüyoruz.

 

                —Seçme sınavı sonucuna göre Müdür ve müdür yardımcısı duyurusu ve ataması (Yıl boyunca ihtiyaca göre yapılacak)

 

            —İsteğe bağlı yer değiştirmeler, yeniden atamalar (Mayıs-Haziran) şeklinde olacağından bunda şanslı olanlar sınava girenler olacaktır. Münhal olan okul ve kurumların müdür ve müdür yardımcılıkları sınava girip başarılı olanlar tarafından doldurulmuş olabilecektir. İsteğe bağlı atamalara az sayıda yer kalacaktır. Belki de kalmayacaktır.

  

            —Okul öncesi eğitim kurumlarına atanacaklarda, okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olması gerekiyor.

 

            —Halk eğitimi merkezi ile öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanacaklarda herhangi bir alan öğretmeni olmak yeterli şarttır.

 

            —Rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni olmak gerekiyor.

 

            —Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olmak gerekiyor.

 

            —Turizm eğitim merkezlerine atanacaklarda otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olması gerekiyor.

 

            —Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunması yeterlidir.

 

            —Yöneticiliğe başvuru için, Bakanlık kadrolarında en az üç yıl öğretmen olarak görev yapılması şart.

 

            — Varsa son üç yıllık sicil notu ortalaması olumlu olanlar yöneticiliğe başvuruda bulunabilecek.

 

            — Yöneticilik görevi, son üç yıllık hizmet süresi içinde adli veya idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olanlar başvuruda bulunabilecek.

 

            —Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklar için ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, bu yükümlülükten muaf tutulmuş ya da sağlık veya eş durumu özrüne dayalı olarak bu yükümlülüğü ertelenmiş olanlar yöneticiliğe başvurabilecek şartlar içindedir.

           

            —Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumları her biri kendi içinde olmak üzere, ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp,  görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından atama yapılacaktır.

 

            —Anadolu statülü mesleki ve teknik eğitim kurumları yöneticiliklerine atanacak meslek dersleri, atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından bu statüdeki kurumlarda görev yapma veya yapmış olma şartı aranmaz. 

           

            —Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, eğitim kampusu bünyesinde yer alan okulların yöneticileri dâhil müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerinde bulunanları ifade eder.

 

            —C tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az bir yıl yöneticilik yapanlar,

            —B tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az iki yıl yöneticilik yapmış olanlar,

            —A tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az üç yıl yöneticilik yapmış olanlar müdür olarak başvuruda bulunabileceklerdir.

 

            —Yönetici adayları hangi yönetim görevi için sınava girmişler ise almış oldukları puanlar yalnızca o yönetim görevi için geçerli olacaktır. Bir sınav sonucuna dayalı olarak ancak bir kere atama yapılabilecektir.

 

            — Mevcut yöneticiler ve daha önce yöneticilik yapmış olanlar ile yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar (yurt dışındaki kurumlarda yönetici olanlar, kurucu müdürler, müdür yetkili öğretmenler, özel öğretim okulu yöneticileri) istemeleri hâlinde müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavlarına da girebileceklerdir. Bu durumda olanlar istemeleri halinde bu Yönetmeliğin sınava dayalı atamaya ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

           

            — Eğitim kurumu müdür yardımcılığı sınavına; Bakanlık kadrolarında en az üç yıl öğretmen olarak görev yapmış olanlar, eğitim kurumu müdürlüğü sınavına ise yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan özel şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilecektir. (C tipi okul müdürlüğü için bir yıl, B tipi okul müdürlüğü için iki yıl, A tipi okul müdürlüğü için üç yıl müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmış olmaları gerekir.)

 

              Seçme sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Bu sınavlarda 60 ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

 

— Müdür yardımcılığı sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş müdür yardımcılıklarına atanmak üzere, Yönetmelik eki Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi (İLSİS) üzerinden başvuruda bulunabilecektir.

 

            —Başvuruda bulunan adayların atamaları sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. (Müdür yardımcılığına atamak için sadece yazılı sınav sonucu esas alınacaktır. Ek–2 kullanılmayacaktır. Sınav puan üstünlüğüne göre atamalar yapılacaktır)

 

             –Atama yapılacak eğitim kurumu müdür başyardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılacak. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilecektir.

 

            — Yapılan duyuru üzerine, en az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olmak kaydıyla, duyuruda belirtilen esaslar çerçevesinde duyurusu yapılan boş müdür başyardımcılıklarına atanmak üzere, yönetmelik ekinde yer alan Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir.

 

            — Başvuruda bulunanlar arasından yönetmelik ekinde yer alan Ek- 2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda oluşacak puan esas alınarak,  tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre atama yapılacaktır.

 

            —Müdür başyardımcılığı görevi için sınav yapılmayacaktır.

 

             –Atama yapılacak eğitim kurumu müdürlüklerine ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılacaktır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilecektir.

 

            — Müdürlük sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş müdürlüklere atanmak üzere, yönetmelik ekinde yer alan Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda İLSİS üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.

 

            — Sınava giren müdürlerin atamaları, Müdürlük sınavından almış oldukları puan ile yönetmelik ekinde yer alan Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıkları puan dikkate alınmak suretiyle oluşacak toplam puan esas alınarak, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.           

 

Yani yazılı müdürlük sınav sonucu ile Ek–2 puanı birlikte değerlendirilerek, atamaya esas puan bulunacaktır.

 

            —İsteğe bağlı Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar (21–22 maddelerde açıklanmıştır. Zorunlu yer değiştirmeler temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilecektir.        

 

( 2006 yılında Yönetici Atama Yönetmeliğinde yer alan müdürler için düzenlenen rotasyon düzenlemesinin yürürlüğünü Danıştay 2. Dairesi durdurmuş, ancak MEB’in itirazı üzerine Danıştay İDDK düzenlemesinin hukuka uygun olduğunu belirtmiştir.)

 

            —Bu yönetmeliğin genel esprisi sınava dayalı bir YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİDİR.

           

            —Seçme sınavı sonucuna göre müdürlük ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar yıl boyunca ihtiyaca göre ilk duyuru ile gerçekleştirilecektir.

 

            — İsteğe bağlı yer değiştirmeler, yeniden atama yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlerde bulunmuş olanların ataması mayıs ve haziran aylarında yapılacaktır. (yurt dışındaki kurumlarda yönetici olanlar, kurucu müdürler, müdür yetkili öğretmenler, özel öğretim okulu yöneticileri)

             

           

            2005 yılında müdür yardımcılığı sınavlarına girip başarılı olanların kazanılmış hakları korunmuştur. (sınav süresi 07.05.2010 tarihine kadardır.)

 

Adaylar birkaç sınav sonucunu kullanabilirler. 2005 yılında sınav hakları saklı olanlar 2009 yılında yapılacak sınavlara da katılabilirler.                                                                    

 

Türk Eğitim Sen olarak tüm şubelerimizde üyelerimizin sınavlara hazırlanmaları için hummalı bir çalışma başlatılmıştır. Genel merkez olarak eğitim yöneticilerimizin yararlanmaları için sınav kitapçıkları bastırılmış, üyelerimizin faydalanmaları için ücretsiz dağıtılmak üzere şubelerimize sınav konularına yönelik CD'ler gönderilmiştir. Sınava girecek üyelerimize ve tüm yöneticilerimize arzu ettikleri yerde görev yapmalarını diliyoruz.