GEÇMİŞTE ÖDENMEYEN EK ÖDEMELER VERİLMELİDİR.
Şimdi de MEB ve Maliye Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazılarla, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı ile İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin ek ödemeler konusundaki mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılacağı vaad edilen çalışmaların takipçisiyiz.
Bilindiği üzere, 2006 yılında yapılan yasal düzenlemeler ile “her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlananların..” 375 Sayılı KHK uyarınca yapılan ek ödemeden yararlanamayacakları hükmü getirilmişti Buna göre; Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı ile İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bir kısmı ek ödemeden yararlandığı halde, bir kısmı bahsi geçen madde hükmü gereği yararlandırılmayarak, eşitsizliğe yol açılmıştır.

Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olan bu uygulamaya yol açan madde hükümleri Sendikamız tarafından dava konusu edilerek, iptalleri istenmiştir. Daha sonra MEB ve Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlarla söz konusu eşitsizlik giderilmek istenmiş, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında görevlendirilenlerin söz konusu ek ödemeyi almaları sağlanmıştır.

25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Torba Kanun’un 29. maddesi ile yapılan değişiklik uyarınca, 1/7/2006 ile 23/1/2009 tarihleri arasında yapılan ek ödemeler nedeniyle borç çıkarılamayacağı hükme bağlanmıştır. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın kararında, “01/07/2006-23/01/2009 tarihleri arasındaki mağduriyetlerin giderilmesini teminen yasal düzenleme için Maliye Bakanlığı ile gerekli çalışmaların yapıldığından” söz edildiği halde, halen bir gelişme sağlanamamıştır. Bu durumda, Maliye Bakanlığı’nın uygulamaları nedeniyle, bir kısım personel ek ödemeleri almış ve hakkında hiçbir işlem tesis edilmemiş iken; ek ödemeleri kesilen personele yapılan kesintilerin iadesi konusunda hiçbir girişimde bulunulmamıştır. Bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve konunun akıbetinin tarafımıza bildirilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazılara bir an önce olumlu cevap almayı ümit ediyoruz.