MEB'DEN NORM KADRO AÇIKLAMASI

NORM KADRO GÜNCELLEMELERİ İLE İLGİLİ SUNU ve DOKÜMANLAR :
KURUM DETAY RAPORLARI

Norm İşlemleri


Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. maddesi gereği; 29 Haziran- 06 Temmuz 2009 tarihleri arasında Okul ve Kurum Müdürlüklerine işlem yapma yetkisi verildi


Dikkat Edilecek Hususlar;


1-Atölye, laboratuar ve meslek dersleri ders yüklerinin ( Anadolu Bölümü de dahil) tamamının normal bölümdeki ilgili alanın ders yüküne girilmesi gerekmektedir.


2-Genel bilgi derslerinde haftalık alanın ders yükü 15 saat ve üzeri olması halinde Anadolu Bölümüne, 15 saatin altında olması durumunda ise normal bölümün ders yükünün üzerine ilave edilmesi gerekmektedir.


3-Bilişim teknolojileri alanında donanım eğitim veren okullar ile kimya bölümü olan okulların kimya alanında normları 21 saat üzerinden hesaplanmaktadır.


4-İlköğretim Okullarının 4 ve 5 sınıflarının ders programında yer alan özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, resim, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil ve bilişim teknolojileri ders yüklerinin 6,7 ve 8 inci sınıfların bu alanlardaki ders yüklerine dahil edilerek öğretmen normu belirlenecektir.


5-Okul-Kurum müdürlükleri; norm bilgilerini Norm Modülüne işledikten sonra bu bilgiler “Kurum Detay Raporuna” tanzim edilerek, Öğretmen Atama Hizmetleri Bürosuna elden teslim edilecektir.


6-Özel Eğitim sınıfında bulunan öğrenciler için açılan sınıf ve öğrenci sayılarının Norm Modülünün kurum bilgileri ve öğrenci bölümüne doğru olarak girilecektir.


7-İlköğretimlerde 1–5 sınıflarda herhangi bir şubede öğrenci sayısı 10 öğrenciden aşağı ise bu okulun birleştirilmiş sınıf uygulanması seçeneği işaretlenecektir.


8-Okul öncesi alanında Çocuk sayısı 10´dan az, 20´den fazla olmamak üzere anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında oluşturulan her grup için bir öğretmen norm kadrosu verilir. Ancak, her bir grubun azamî çocuk sayısı dolmadan yeni grup açılamaz. Tek ana sınıfı ve uygulama sınıfından oluşan sınıflarda çocuk sayısı en fazla 25´e kadar yükseltilebilir.


9-Taşımalı durumu işlenirken taşıma merkezine taşımalı var denilmeyecektir. Sadece taşınan okulda taşımalı bölümü var olarak gösterilecektir.


Yapılacak İşlemler:


1-Okul Müdürlükleri ders yüklerini sisteme girip işledikten sonra düzenledikleri Ek–5 formlarını koordinatör müdürlerine teslim edeceklerdir.


2-Koordinatör Müdürler de gelen Ek–5 formları doğrultusunda kurumların ders yüklerini ve normlarını ekte gönderilen forma işleyip 06/07/2009 tarihi mesai bitimi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Bağımsız Okullarda sistemden girişlerini tamamladıktan sonra Ek–5 formlarını yine aynı tarihte 06/07/2009 günü mesai bitimi İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.


3- İl Milli Eğitim Müdürlüklerince de gerekli inceleme yapıldıktan ( Bölge Müdürlerinden gelen tablodaki bilgilerle sistemdeki bilgilerin karşılaştırılması gerekmektedir. Ayrıca bağımsız okulların Ek–5 formları ile sistemdeki bilgilerin karşılaştırılması gerekmektedir. )

sonra tabloların ve bağımsız okullara ait Ek–5 formlarının gen geç 08/07/2008 tarihinde Müdürlüğümüz Orta Atama Bürosuna elden teslim edeceklerdir. ( Bölgeye bağlı okulların Ek–5 formları kesinlikle gönderilmeyecek, onlara ait bilgiler Müdürlüğümüzce tablodan kontrol edilecektir.)


Norm modülündeki bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulması personel Atamasını etkilemektedir, bu nedenle ekrandaki her bilgi başlığının düzgün bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Aksi takdirde personel eksikliği veya fazlalığı konusunda ilerde yaşanacak tüm sıkıntıların sorumluluğu tamamen okul ve kurum müdürlüklerine ait olacak olup, ilgililer hakkında ayrıca yasal işlem yapılacaktır.


Okul ve kurum Müdürlüklerinin Dikkatine

Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince; “okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Eylül ayında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir.” denilmektedir. Ancak, Mesleki ve Teknik Okullarda okul türlerinin azaltılmasına yönelik norm kadrolarda güncelleme yapılması, ilköğretim okullarının öğrenci kayıt işlemlerinin haziran ayında tamamlanması ve Ağustos atama döneminde yeni eğitim-öğretim yılının öğretmen ihtiyacının karşılanabilmesi için, 29 Haziran- 10 Temmuz tarihleri arasında sistem açılmış, Okul ve kurum müdürlüklerinin Norm Kadro Modülünde güncelleme yapabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlsis Yöneticilerine yetki verilmiştir. İlsis yöneticileri tarafından 29 Haziran- 6 Temmuz tarihleri arasında okul ve kurum müdürlüklerine işlem yapma yetkisi verilecektir. 6- 10 Temmuz tarihleri arasında ise İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri okul ve kurumların sisteme girmiş oldukları bilgilerin kontrolü yapacaktır.


Ancak, Merkeze bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan okul/kurumlar, Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Öğretmen evi ve akşam sanat okulu Müdürlüklerinin norm kadrolarında hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır.


İl, ilçe, okul ve kurum müdürlerince norm kadro güncellenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar :


1) Okul ve kurumların norm kadrolarının güncelleme iş ve işlemlerinde 2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılı dikkate alınacaktır


2) Anadolu Liseleri( Tek müdüre bağlı olarak faaliyet gösteren; Teknik ve EML, Kız Teknik ve Meslek Lisesi ve, Tic.Meslek ve And.Tic.Lis v.b. hariç), Fen Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlükleri, Özel Eğitim Okulları ( Görme, İşitme,Zihinsel, Ortopedik, Otistik, İş Okulları, Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlükleri ), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlükleri(METEM), Halk Eğitim Merkezlerinin bağımsız olması ve hiçbir şekilde eğitim bölgelerine bağlanmaması gerekmektedir.


3) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları ile Anadolu türündeki mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının atölye, laboratuar ve meslek dersleri ders yükleri Anadolu bölümünün ayrı, normal bölümün ayrı olarak belirlemesi yapılmaktaydı.


Bundan böyle;


a) Atölye, laboratuar ve meslek dersleri ders yüklerinin (Anadolu bölümü de dahil) tamamının normal bölümdeki ilgili alanın ders yüküne girilmesi,


b) Genel Bilgi derslerinde haftalık alanın ders yükü 15 saat ve üzeri olması halinde Anadolu bölümüne, 15 saatin altında olması durumunda ise normal bölümün ders yükünün üzerine ilave edilmesi,


c) Bilişim Teknolojisi alanında donanım eğitim veren okullar ile kimya bölümü bulunan okulların kimya alanındaki ders yüküne dayalı norm kadrolarının hesaplama işlemi modülde 21 saat üzerinden hesapladığı için öğretmen normlarının olması gerekenden fazla belirlenmesine sebebiyet vermektedir. Söz konusu alanlarda otomatik hesaplamadan sonra öğretmen norm kadrolarının il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince kontrol edilerek manuel olarak düzeltilmesi gerekmektedir.


4) Sisteme yeni aktarılan nüfus sayılarına göre Rehberlik ve araştırma merkezlerinin rehber öğretmen norm kadrolarının yeniden belirlenebilmesi için sisteme ilave edilen bölüme merkezin hizmet verdiği ilçe adlarının tam ve doğru olarak girilmesi gerekmektedir.


5) İlköğretim okullarındaki 4 ve 5 incisınıfların ders programında yer alan özel bilgi,beceri ve yetenek isteyen; bedeneğitimi, müzik, resim-iş, din kültürü veahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilişlimteknolojisi ders yüklerinin 6, 7 ve 8inci sınıfların bu alanlardaki ders yüklerine dahil edilerek öğretmen normkadrolarının belirlenmesigerekmektedir.


6) Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda Alan/Bölüm şefi,Atölye Şefi ve Laboratuar Şefi norm kadrosunun verilmesi söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundan Dairemizden yazışmayla ayrıca kadro istenmemesi. Söz konusu işlemin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuar Şefliklerine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlemesinin yapılarak Norm Modülündeki kurum bilgileri ekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuar sayılarının tam ve doğru olarak girilmesinin sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılar doğrultusunda yapılması gerekmektedir.


7) Norm modülü kurum bilgileri ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması her kutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği bilgi girilmeyen kutucuktan dolayı atama yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşayacakları sıkıntıların tamamen okul ve kurum müdürlüklerine ait olacağının bilinmesi gerekmektedir.


a) Okul ve kurumlardaki oda sayısı; kurum binaları yapılırken projesinde kaç oda görünüyor ise oda sayısı olarak girilmeli kurumun ek binası kiralık veya başka bir yolla kurumun kullandığı mekanlar varsa bu mekanlardaki kullandığı oda sayılarının da ilave edilmesi gerekmektedir. Pansiyonlarda veya öğretmen evlerinde yatakhane olarak kullanılan oda sayısına yönetim birimlerinin kullandığı veya başka amaçla kullanılan oda sayıları da eklenerek sisteme girilmeli Ayrıca okullarda müdür odası harita odası laboratuar spor salonları veya buna benzer odalarında öğrencinin kullandığı derslik sayılarına ilave edilerek tümünün oda sayısı olarak oda sayısı kutucuğuna işlenmesi Derslik olarak kullanılan sınıfların ise ayrıca önceden beri var olan derslik sayıları kutucuğuna işlenmesi,


b) Yemek Hizmeti verilen kişi sayısı; İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Yatılı okullar,öğretmen Evleri veya yemek servisi veren okul ve kurumların yemek servisi verdiği kişi sayısının sisteme girilmesi,


c) Okul veya kurumun ısıtma şekli; okul veya kurumun kaloriferle veya sobayla ısıtma şekli neyse o seçeneğin seçilmesi,

gerekmektedir. İrtibat Telefonları  0312 413 14 28 -413 14 29 – 413 14 30


Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okul Ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine


Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığının Web sayfasında; “Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince; “okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Eylül ayında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir.” denilmektedir. Ancak, Mesleki ve Teknik Okullarda okul türlerinin azaltılmasına yönelik norm kadrolarda güncelleme yapılması, ilköğretim okullarının öğrenci kayıt işlemlerinin haziran ayında tamamlanması ve Ağustos atama döneminde yeni eğitim-öğretim yılının öğretmen ihtiyacının karşılanabilmesi için, 29 Haziran- 10 Temmuz tarihleri arasında sistem açılmış, Okul ve kurum müdürlüklerinin Norm Kadro Modülünde güncelleme yapabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlsis Yöneticilerine yetki verilmiştir. İlsis yöneticileri tarafından 29 Haziran- 6 Temmuz tarihleri arasında okul ve kurum müdürlüklerine işlem yapma yetkisi verilecektir. 6- 10 Temmuz tarihleri arasında ise İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri okul ve kurumların sisteme girmiş oldukları bilgilerin kontrolü yapacaktır. “ açıklamasına yer verilmiştir.


Bakanlığımız Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurum müdürlüklerince aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi ve konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi, hatalı uygulamaların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.


1. Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararı dikkate alınarak ders yükünün alanlar itibarıyla doğru ve eksiksiz olarak sisteme girilmesi ve öğretmenlerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi,


2. Anadolu Meslek Lisesi ile Anadolu Teknik Lisesi genel bilgi dersleri dışında kalan aynı alandaki ders yükünün birlikte değerlendirilerek meslek lisesi ders yükü içerisinde gösterilmesi,


3. Norm modülü kurum bilgileri ekranındaki alan/bölüm, atölye ve laboratuar sayıları doğrultusunda alan/bölüm şefi, atölye şefi ve laboratuar şefi görevlendirmesi yapıldığından, norm modülü kurum bilgilerinin tam ve doğru olarak girilmesi ve görevlendirmelerin de bu sayılar doğrultusunda yapılması, fizik, kimya (Kimya Teknolojisi alanı hariç) ve biyoloji laboratuvarları için şeflik normu oluşturulmaması,


4.Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda alan/bölüm şefi, atölye şefi, laboratuar şefi norm kadrosunun verilmesi söz konusu değildir. Bu görevin, öğretmenlere verilen ek bir görev olması nedeniyle Bakanlığımızdan bu amaçla kadro talebinde bulunulmaması,


5. Eğitim öğretim hizmetleri dışındaki GİH, THS, SHS ve Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kadroların doğru dağılımının yapılabilmesi için, norm modülü kurum bilgileri ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.


(Her kutucuk bir unvanda personel atamasını etkilemektedir. Bilgi girilmeyen kutucuklardan dolayı atama yapılamayacağından, Eksik girilen bilgiler nedeniyle yaşanacak sıkıntılardan okul ve kurum müdürlükleri sorumlu olacaktır.)

Kaynak: kamudan.com