YÖNETİCİ ATAMA EK 2 FORMUNUN YÜRÜTMESİ DURDURULDU
Bu durumda Ek 2 Yönetici Değerlendirme Formu ile yapılan tüm atamalar da, Danıştayın daha önce vermiş olduğu karar gereği, durdurulmuş oldu. Danıştay ikinci Dairesi vermiş olduğu kararda, açılan davayı yönetmeliğin diğer maddeleri yönünden yürütmeyi durdurma kararı vermeye gerek görmedi.

Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı Ek 2 Yönetici Değerlendirme Formunu Danıştayın Kararı doğrultusunda en kısa zamanda yeniden tanzim etmek zorunda. Mahkeme kararında aşağıdaki ifadeler yer aldı:

"Yönetici belirlemede mesleki deneyim ve kıdem tek başına belirleyici unsur olmamakla birlikte kıdeme yüklenen puan değeri Form'un diğer kalemlerinde yer alan ölçütlerle kıyaslandığında, davalı idarenin mesleki deneyimi ihmal edilebilir bir ölçüte indirgediği anlaşılmaktadır, Form'da yer alan kalemler bir arada ele alındığında, 30 yıllık mesleki deneyimle elde edilen puanın, bir teşekkür belgesine verilen puana karşılık gelmesi de; ölçme ve değerlendirmenin amacına uygun düzenleme yapılmadığını doğrulamaktadır.

İptali ve yürütmenin durdurulması istenilen Form'da bu haliyle yukarıda belirtilen hususlar yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 24.4.2008 günlü, 26856 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticileri Yönetrneliği'nin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi, 12 nci maddesi, Geçici 2 ncî maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan "sınavların geçerlik süresi iie sınırlı olmak kaydıyla" ibaresi yönünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 4001 sayılı Kanunla değişik 27 inci maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddine, Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu yönünden ise, anılan Kanun'da öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne 21.7.2008 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi."

Başkan                                 Üye                        Üye                        Üye                        Üye

Kamuran                               Murat                     Kırdar                    Ayla                       Yüksel

5


ERBUĞA                              CEBECİ                  ÖZSOYLU              GÜNENÇ              ÖZTÜRK