SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ATAMALARI DURDURULMALIDIR
Dairesi Başkanlığının 04/02/2008 tarih ve 0447 sayılı yazısı gereğince” denilmektedir. Ancak anılan yazı ne Milli Eğitim Bakanlığı ne de Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca yayımlanmadığı için içeriği görülememiştir. Böyle bir uygulama hukuk devletinde kabul edilmesi imkânsızdır. Çünkü tamamen idarenin keyfiyeti ile tesis edilmiş bir işlemdir. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 35.maddesi 5.fıkrası “İhtiyaç fazlası öğretmenlerden istekli olanlar alanlarında ihtiyaç bulunması hâlinde öncelikle il içinde, ihtiyaç bulunmaması hâlinde ise il dışında alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanacaklardır.” Yine anılan yönetmeliğin 35. maddesinin 3. fıkrasında “Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları okullarda norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler, görevli oldukları okullarda norm kadro fazlası olarak görevlerine devam ederler. Bu kapsamda öğretmen fazlalığı bulunan eğitim kurumlarına, norm kadro fazlası öğretmenler bu eğitim kurumlarının norm kadrolarıyla ilişkilendirilinceye kadar öğretmen fazlalığının bulunduğu alanda öğretmen ataması yapılmaz ve ders dağılımı, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır.” Denilmektedir. Görüleceği üzere yönetmelikte “ihtiyaç fazlası olan öğretmenlerden istekli olanlar…” ibaresi ile öncelikli olarak ihtiyaç fazlası öğretmenlerin istekleri olduğu takdirde atamaları yapılabilecektir. Yönetmeliğe aykırı olarak tesis edilen bu atama kararnamelerine karşı ilk olarak itiraz yoluna başvurulabilir.……. Müdürlüğüne
…/../.. tarih ve ….. sayılı atama kararnamesi ile ….. okuluna atamam yapılmıştır. Atama gerekçesi olarak da “ ihtiyaç fazlası öğretmenler Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 04/02/2008 tarih ve 0447 sayılı yazısı gereğince” olarak gösterilmiştir. …. yıldır aynı okulda görev yapmaktayım. Norm Kadro esası göz önüne alındığı zaman çalıştığım kurumda hizmet puanı benden daha düşük olan öğretmenlerin ihtiyaç fazlası olması gerekli iken tarafıma gönderilen atama kararnamesinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 35.maddesi 5.fıkrası “İhtiyaç fazlası öğretmenlerden istekli olanlar alanlarında ihtiyaç bulunması hâlinde öncelikle il içinde, ihtiyaç bulunmaması hâlinde ise il dışında alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanacaklardır.” Hükümlerine göre; isteğim ve tercihim dışı yapılan atamamın iptali gerekmektedir. Gereğinin yapılmasını saygılarım arz ederim.


Ad-Soyad:
T.C. Kimlik No:
Adres: