TOPLU SÖZLEŞME KANUNU NE GETİRİYOR?

4688 SAYILI KANUNUN ADI, KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU OLARAK DEĞİŞTİ

4688 Sayılı yasanın 1. maddesinde yapılan değişiklikle, “toplu sözleşme” ibaresi getirilerek kanunun artık toplu sözleşme olarak uygulanacağı hüküm alınmıştır.

 

SENDİKAYA ÜYE OLABİLECEK KAMU GÖREVLİSİ TANIMI GENİŞLETİLDİ ADAYLIK VE DENEME SÜRESİNE BAKILMAKSIZIN, STAJYERLER VE DENEME SÜRESİNE TABİ OLANLARDA SENDİKALARA ÜYE OLUNABİLECEK

İŞYERLERLERİNDE YETKİLİ SENDİKANIN DIŞINDAKİ  SENDİKALARDA TEMSİLCİ BULUNDURABİLECEK

Mevcut kanunun 3. Maddesinin a bendi değiştirilerek; Kamu görevlisi tanımı yeniden yapılmış, kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilen işçi statüsü dışındaki çalışanlar ibaresi getirilmiştir. Uzun yıllar kimlerin sendika üyesi olabileceği idareler tarafından ihtilaflı hale getirilmiş, Sendikalarımız tarafından açılan davalar ile, 4/B, 4/C Kapsamında çalışanların sendika üyesi olmaları sağlanmıştır. Yapılan yeni düzenleme, kamu görevlisi tanımını geniş tutmakta, işçi statüsü dışındaki herkesin üyeliği imkanı ortaya çıkmaktadır.

Yine; Adaylık ve deneme süresi ile ibaresi kaldırılarak stajyer konumundaki çalışanlarında sendikal haklardan istifade edebilmelerine imkân sağlanmıştır. Kanunun 3. Maddesinin h, ı,j maddelerinde yapılan değişikliklerle, toplu sözleşme, toplantı tutanağı, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi tanımları yapılmıştır. Özellikle Sendika işyeri temsilcisi tanımı getirilerek, en çok üyeye sahip sendika dışındaki her bir sendikanın da o işyerinde temsilci bulundurması imkânı getirilmiştir.

 

SENDİKA KURUCUSU OLMAK İÇİN EN AZ İKİ YIL KAMU GÖREVLİSİ OLMAK ŞARTI KALDIRILMIŞ KURULUŞ İÇİN GEREKLİ BÜROKRATİK İŞLEMLER AZALTILMIŞTIR

Kanunun 6. maddesinde belirtilen sendika kurucusu olmak için en az iki yıldan beri kamu görevlisi olmak şartı kaldırılmış, sendika kuruluş işlemlerine ilişkin bürokratik işlemler azaltılmıştır.

 

SENDİKA VE KONFEDERASYON TÜZÜKLERİNDE GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU DENETLEME KURULU VE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU GÖREVLERİ VE TOPLANTI USULÜ, ÜYELİK ÖDENTİ TUTARI ZORUNLU OLARAK YER ALACAK, 

SENDİKA VE KONFEDERASYON YÖNETİM KURULLARI İLGİLİ MAKAMLARCA VE MAHKEMELERCE KANUNA AYKIRI BULUNAN TÜZÜK HÜKÜMLERİNİ DÜZELTEBİLECEK (İLK GENEL KURULA SUNMAK KAYDIYLA)

Sendika ve Konfederasyonların tüzüklerinde belirtmesi zorunlu olan hususlara ilişkin; kanunun 7. maddesi değiştirilerek;

g bendine; genel kurulun görev ve yetkileri, oy kullanma karar alma usul ve yeter sayıları, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının oluşumu bu kurulların görevleri ve toplantı usulünün de belirtilmesi gerektiği eklenmiş,

 k bendinde; üyelik ödentisi oranının belirtilmesi zorunlu hale getirilmiş,              

 n bendinde yapılan değişiklikle; ilgili makamlarca ve mahkemelerce düzeltilmesi istenen tüzük değişikliklerinde, ilk genel kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak üzere, yönetim kurulunun yetkilendirilmesi tüzük değişikliği yapabilmesi hükme bağlanmıştır.

 

SENDİKALAR VE KONFEDERASYONLAR ZORUNLU ORGANLARI DIŞINDA ORGANLAR KURABİLECEK, TÜZKLERİNDE BELİRTMEK KAYDIYLA GENEL KURUL DIŞINDA DİĞER ZORUNLU ORGANLARININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULULARINI DEVREDEBİLECEK

 Kanunun 8. maddesinde yapılan değişiklikle, sendikalar ve konfederasyonların zorunlu organları olan Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu dışındaki organlar kurabilmesi, görev yetki ve sorumluluklarını bu organlara devredilebileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca; Genel Kurul sonuçlarının Devlet Personel Başkanlığına da bildirilmesine dair hüküm kaldırılmıştır.

 

SENDİKA ŞUBE GENEL KURULLARI DELEGELERLE YAPILABİLECEK

Kanunun 9. maddesinde yapılan değişiklikle; şube genel kurullarının 500 sayısını aşması halinde delege ile yapılmasına dair hüküm kaldırılmıştır.

 

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN GENEL KURULLARI TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMASI ŞARTIYLA DÖRT YIL İÇERİSİNDE YAPILABİLECEK , GENEL KURUL İÇİN DELEGELERE GÖNDERİLMESİ GEREKLİ EVRAKLAR ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLEBİLECEK, İNTERNET SİTESİNDE İLAN EDİLEBİLECEK

4688 sayılı yasanın 10. maddesinde yapılan değişiklikle, Olağan genel kurulların dört yılı aşmamak üzere tüzüklerinde belirtilen sürede yapılması düzenlenmiş, genel kurula katılacak delegelere gönderilecek evrakların elektronik ortamda veya internet sitesinde ilanı edilmesi esası bağlanmıştır. Yine mahkemece kayyum atanması halinde, genel kurulun altmış gün içerisinde toplanması hükme bağlanmıştır.

 

SENDİKA GENEL KURULLARI BAŞLANGIÇTAKİ KURULUŞ ŞARTLARINI KAYBEDEN ŞUBELERİ KAPATMA KONUSUNDA YÖNETİM KURULUNA YETKİ VEREBİLECEK

Kanunun genel kurulun görevlerini düzenleyen 12. maddesinde yapılan değişiklik ile,   genel kurulun şubeleri birleştirme ve kapatma konularında Yönetim kuruluna yetki verebileceği hususu düzenlenmiştir.

 

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETÇİ SAYISI EN ÇOK BEŞ OLACAK

Kanunun 13. maddesinde yapılan değişiklik ile; sendika ve konfederasyonların denetçi sayısının en çok beş olacağı düzenlenmiştir.

 

100 VE DAHA FAZLA KAMU GÖREVLİSİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİNİN EN ÜST AMİRLERİ, YARDIMCILARI VE KAMUDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SENDİKA ÜYESİ OLABİLECEK

Kanunun 15. maddesindeki değişiklik ile; 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin sendika üyesi olabilecek hale gelmiştir. Askeri iş yerleri ile, emniyet hizmet sınıfında çalışan sivil memurlara sendika kurma sendikalara üye olma hakkı verilmemiştir

FARKLI BİR HİZMET KOLUNA ATANAN SENDİKA YÖNETCİLERİNİN VARSA KONFEDERASYON YÖNETİM KURULUNDAKİ GÖREVLERİNİN DEVAM EDECEĞİ HÜKME BAĞLANMIŞTIR

Kanunun 16. maddesinde yapılan değişiklik ile; farklı bir hizmet koluna atananlardan sendika üyesi olanların sendika şubesi ve sendika organlarındaki görevleri sona erer. İbaresi getirilmiş, konfederasyon organlarındaki görevleri istisna tutulmuştur.

 

SENDİKA VE KONFEDERASYONLAR TÜZÜKTEKİ AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE ULUSLARARASI KURULUŞ KURABİLECEK ÜYE OLABİLECEK ÜYELİKTEN ÇEKİLEBİLECEK

 

Kanunun 17. maddesinde yapılan değişiklik ile, sendika ve konfederasyonların uluslar arası kuruluş kurabilecekleri bu kuruluşlara üye olabilecekleri, bu tür faaliyetlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirebilecekleri hükme bağlanmıştır.

 

SENDİKA ŞUBESİ BULUNMAYAN İL VE İLÇELERDE SENDİKA İL VE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ KURULABİLECEK KANUNDA BELİRTİLEN ŞARTLARLA HAFTADA 4 SAAT İZİNLİ SAYILACAK

Kanunun 18. maddesinde yapılan değişiklik ile, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi kavramları getirilmiş, sendika yönetim kurulu üyelerinin sendikal izinlerden yararlanması için; şube kurabilecek üye sayısına ulaşması, konfederasyon yönetim kurulu üyelerinin ise, konfederasyona bağlı sendika toplam üye sayısının genel kurullarını delege ile yapabilecek üye sayısına ulaşması şartına bağlanmıştır. Ayrıca;  İldeki üye sayısı 100 ve daha fazla olan sendikanın il temsilcisi ile ilçedeki üye sayısı 50 ve daha fazla olan sendikanın ilçe temsilcisi haftada dört saat izinli sayılacaktır.

 

SENDİKAL GÜVENCELERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİSİ, SENDİKA İL VE İLÇE TEMSİLCİLERİ, SENDİKA VE SENDİKA ŞUBE YÖNETİCİLERİNİN İŞYERLERİ AÇIK VE KESİN SEBEP OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEYECEK

18. maddenin ikinci fıkrasında yer alan; işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.” İbaresinde yer alan soyut nitelikteki “ haklı bir sebep olmadıkça” ibaresi metinden çıkarılmış,  haklı sebep konusundaki belirsizlik giderilmiştir.

Aynı maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yapılan değişiklik ile, aylıksız izine ayrılmak isteyenlerin bildirim süresine ilişkin 30 günlük süre kaldırılmıştır.

 

KONFEDERASYONALRIN YETKİ VE FAALİYETLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN GÖZETMELERİ ESASA BAĞLANMIŞTIR

Kanunun 19. Maddesinin   2. fıkrasında yapılan düzenleme ile; Sendika ve konfederasyonlar kuruluş amaçları doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek aşağıdaki faaliyetlerde bulunması öngörülmüştür.

 

SENDİKA VE KONFEDERASYONLAR MİSAFİRHANE KURABİLECEK TABİ AFET HALİNDE KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER VE BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARA İLE YARDIMDA BULUNABİLECEK

Yasanın 19. maddesinde yapılan değişiklik ile; sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri kısmına; misafirhane yapmak ibaresi eklenmiş, ayrıca deprem yangın su basması gibi tabi afet halinde sendika ve konfederasyonların, kamuya yararlı dernekler ile,   Bakanlar Kurulunca Vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile, kamu kurum ve kuruluşlarına nakti veya ayni yardım faaliyetinde bulunması, konut ve sağlık tesisi yapabilmesi hükme bağlanmıştır.

 

YÜKSEK İDARİ KURUL KALDIRILARAK   KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU OLUŞTURULMUŞTUR

Kanunun 21. maddesi değiştirilerek, Yüksek İdari Kurul kaldırılmış; en çok üyeye sahip ilk üç konfederasyonun genel başkanı ve her bir hizmet kolunda en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikalarının   başkanı Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ve Devlet Personel Başkanından müteşekkil, mart ve kasım aylarında toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu   kurulması esasa bağlanmıştır.

 

İŞYERİ TEMSİLCİSİ BELİRLENMESİNE DAİR TESPİT ESASI DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞTIR İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİDE HAFTADA DÖRT SAAT SENDİKAL İZİNLİ SAYILACAK

İŞYERİNDE YETKİLİ OLMAYAN SENDİKADA SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİSİ BULUNDURABİLECEK

Kanunun 23. maddesindeki değişiklik ile; İşyeri temsilci sayısı belirlenirken;

İşyerlerindeki kamu görevlisi sayısı 200’e kadar ise bir, 201-600 arasında ise iki, 601-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok dört, 2000 den fazla ise en çok beş işyeri temsilcisi seçilmesi esasa bağlanmıştır. Bu hükümle mevcut yasanın 23. maddesinde yer alan işyeri temsilcisi belirlemeye ilişkin kamu görevlisi sayısı miktarı artırılmıştır.( mevcut halinde; 20–100 arasında ise en çok bir, 101–500 arasında ise en çok iki, 501–1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok beş, 2000'den fazla ise en çok yedidir.)

Kanunun 2. Fıkrası ile; işyeri sendika temsilcilerinin bu görevlerini haftada dört saat izinli olarak iş yerinde yerine getirmeleri esasa bağlanmıştır. Yine sendika işyeri temsilcileri sendikal faaliyetleri yürütmek gerekli koordinasyonu sağlamak üzere işyerlerinde görev yapabilecektir.

 

ÜYELİK KESİNTİ LİSTELERİ KURUMSAL DÜZEYDE DUYURULABİLECEK DİĞER ARAÇLARLA İLAN EDİLECEK

4688 sayılı kanunun 25. maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek   Üyelik kesintisine dair listelerin kurumsal düzeyde duyurulabilecek diğer araçlarla ilanı hükme bağlanmıştır.

 

TOPLU SÖZLEŞMENİN KAPSAMINA DAİR ÖDEMELERİN BELİRLENMESİNDE MEVCUT KANUN HÜKÜMLERİ DİKKATE ALINACAK, TOPLU SÖZLEŞMELERDE   TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİDE GÖRÜŞÜLECEK 

 TOPLU SÖZLEŞME İKİ MALİ YIL İÇİN GEÇERLİ OLACAK

4688 sayılı kanunun 28. maddesinde yapılan düzenleme ile; toplu sözleşmenin kapsamı belirlenmiştir. Ancak mevcut kanun hükümlerinin dikkate alınacağı ifade edilerek belirsizlik yaratılmıştır. Kanun metninde kamu görevlileri için bağımsız ödeme şekli içeren ve tamamen pazarlık esasına göre belirlenecek toplu sözleşme ikramiyesi kanun metnine dahil edilmiştir.

 Toplu sözleşme hükümlerinin iki mali yıl süresince geçerli olacağı, toplu sözleşmelerle yapılan artışların emeklilere de yansıtılması esasa bağlanmıştır.

 

TOPLU SÖZLEŞME KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI HEYETİ 15 KİŞİDEN OLUŞACAK GENEL TOPLU SÖZLEŞME KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI HEYET BAŞKANI TARAFINDAN, HİZMET KOLU TOPLU SÖZLEŞMESİ İSE HİZMET KOLUNDA EN ÇOK ÜYEYE SAHİP SENDİKA TEMSİLCİSİ TARAFINDAN  İMZALANACAK

4688 sayılı yasanın 29. maddesinde yapılan değişiklik ile toplu sözleşmenin tarafları ve imza yetkisi usul ve esasa bağlanmıştır.

Hizmet kolu Toplu sözleşmesi kamu görevlileri sendikaları Heyeti

En çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi toplantıya katılacaktır. En çok üyeye sahip sendikanın katılmaması halinde, en çok üyeye sahip olma sırasına göre diğer sendikalar sözleşme görüşmelerine katılacaklardır.

 Genel Toplu sözleşme, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyet başkanı arasında imzalanacaktır. Toplu sözleşmenin imzalanması halinde kamu görevlileri hakem kuruluna itiraz edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Hizmet kolu toplu sözleşmelerinde Hakem Kuruluna itiraz hakkı verilmiştir.

 

YETKİLİ SENDİKA VEYA KONFEDERASYON YERİNE EN ÇOK ÜYEYE SAHİP KONFEDERASYON VEYA SENDİKA İBARESİ GETİRİLMİŞTİR

Mevcut yasanın 30. maddesinin ilk fıkrası yürürlükten kaldırılarak, yetki tespitine ilişkin madde başlığı değiştirilmiş, üye sayısına ilişkin itiraz konusunda madde metnine ekleme yapılmıştır. Kurumlarca ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan tespit ile, üye sayılarının Resmi Gazetede ilanına dair hususlarda bir değişiklik yapılmamıştır. ( 15 Mayıs tarihi, üye sayılarının ilanına ilişkin temmuzun ilk haftası tarihi geçerliliğini sürdürmektedir.)

 

GENEL VE HİZMET KOLLARINA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TOPLUCA GÖRÜŞÜLECEK, AYRI AYRI İMZALANAN TOPLU SÖZLEŞME METİNLERİ RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLECEK

Toplu sözleşme görüşmeleri 01–31 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır( bu süreye kamu görevlileri Hakem kurulunun karar süresi de dahildir), Genel ve hizmet kolu toplu sözleşmelerine ilişkin aynı metin içerisinde  ayrı ayrı toplantı tutanağı veya toplu sözleşme tutanağı tanzim edilecektir.

Genel ve hizmet kolu toplu sözleşmeleri, imzalanmaları halinde, kamu görevlileri hakem kurulu kararı resmi gazetede ilan edilecektir.

 

MAHALLİ İDARELERDE KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN İTİBAREN TOPLU SÖZLEŞME SAYILMAMAK KAYDIYLA, KANUNDA BELİRTİLEN KISTASLARA GÖRE SÖZLEŞMELER İMZANABİLECEK BU SÖZLEŞMELER İÇİN KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA BAŞVURULAMAYACAK

Kanunun 32. Maddesi ile; Sosyal denge tazminatı için; ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında sözleşme yapılacaktır. vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması, ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması veya   gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde yüzde otuzunu, il özel idaresinde yüzde yirmibeşini aşması hallerinde bu madde kapsamında sözleşme yapılmayacak. Yine Sözleşmenin yapılmasından sonra bu koşulların oluşması durumunda mevcut sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalacak

 

TOPLU SÖZLEŞMELERDE UYUŞMAZLIK ÇIKMASI HALİNDE   T OPLANTI TUTANAĞI GENEL TOLU SÖZLEŞMELER İÇİN KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI HEYET BAŞKANI, HİZMET KOLU İÇİN İSE İLGİLİ SENDİKA TEMSİLCİSİ TARAFINDAN İMZALANACAK

Kanunun 33. Maddesinde yapılan değişiklik ile, toplantı tutanağı tanzim edilmesi esasa bağlanmış, tarafların tutanağın   tanziminden itibaren 3 iş günü içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurması madde metni ile düzenlenmiştir.

 

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU   TOPLAM 11 ÜYEDEN OLUŞACAK. HEYET BAŞKANI YARGITAY DANIŞTAY VE SAYIŞTAY BAŞKAN BAŞKANVEKİLİ BAŞKAN YARDIMCISI VEYA DAİRE BAŞKANLARI ARASINDAN BAKANLAR KURULUNCA SEÇİLECEK KURUL KARARLARI KESİN OLACAK VE KARARLAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANACAK

Kanunun 34. Maddesi ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun yapısı toplantı usul ve esasları belirlenmiştir.

 

2012 VE 2013 YILLARINA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE 2011 YILI TEMMUZ AYI İSTATİSTİKLERİ ESAS ALINACAK 2012-2013 YILLARINA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞMELERDE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI HEYET ÜYELERİNİN BİLDİRİMİ TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİNİN VERİLMESİ GÖRÜŞMELERİN BAŞLAMA TARİHİNİN BİLDİRİMİ, KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU ÜYELERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN SÜRELER DİKKATE ALINMAYACAK

Geçici 11. Madde ile, 2012-2013 yıllarına ilişkin görüşmelerde belirtilen sürelerin uygulanmaması esasa bağlanmıştır.

 

SENDİKALARIN VE KONFEDERASONLARIN ÜYE TESPİTİNDE SADECE 2012 YILI İÇİN 15 HAZİRAN TARİHİ ESAS ALINACAK ÜYE SAYILARI   10 AĞUSTOS 2012 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANACAK

Geçici 12. Madde ile, 2012 yılı üye tespitine münhasır olmak üzere düzenleme yapılmıştır.

15.03.2012 TARİHİNDEN ÖNCE İMZALANMIŞ SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİ SÖZLEŞMELERDE ÖNGÖRÜLEN SÜRE SONUNA KADAR DEVAM EDECEK, 15.03.2012 TARİHİNDEN ÖNCE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AKDEDEN YÖNETİCİLER HAKKINDA İDARİ MALİ TAKİBAT   VE YARGILAMA YAPILMAYACAK BAŞLATILANLAR YÜRÜLÜKTEN KALDIRILACAK

Geçici madde 14 ile belirtilen usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler esasa bağlanmıştır.

 

SOSYAL DENGE TAZMİNATI MAHALLİ İDARELERDE, TOPLU SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN TAVAN TUTARI GEÇMEMEK ÜZERE EN ÇOK ÜYEYE SAHİP SENDİKA İLE YAPILACAK SÖZLEŞMEYE GÖRE BELİRLENECEK

Ek Madde 15 ile 375 sayılı KHK’ye ek madde eklenerek Sosyal Denge Sözleşmesinin ödenmesine dair esaslar düzenlenmiştir.