EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ADALETSİZLİĞİ Mİ?

Türkiye Kamu-Sen’in yıllardır üzerinde ısrarla durduğu, farklı kurumlarda görev yapan aynı ünvanlı kamu görevlilerinin arasındaki ücret adaletsizliğinde son noktaya gelindi.

 

Kamu görevlilerinin eşit işe eşit ücrete kavuşturulması için verdiğimiz mücadelenin başlangıcı 2005 yılı toplu görüşmelerinde kabul ettirip, 2006 yılında yayımlanan 10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla memurlarımızın kazanımlarına eklediğimiz 40 + 40 TL’lik denge tazminatları olmuştu.

 

Ardından, 2008 yılında yayımlanan 14012 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, denge tazminatı, ek ödeme adını almıştı. Aynı yıl, imzaladığımız mutabakat metninde, Türkiye Kamu-Sen’in iradesi ortaya konulmuş ve kurumlar arasındaki ücret adaletinin en geç 2012 yılının ikinci yarısına kadar sağlanması hükme bağlanmıştı.

 

Bu düzenlemeler ve mutabakattan sonra, hükümetin bizlere sormadan gerçekleştirdiği tek taraflı ek ödeme düzenlemelerinin yarattığı sorunların çözülmesi için mücadele ettik. Mücadelemiz sonunda 2008 yılında 14473 sayılı ve 2010 yılında 7 sayılı Bakanlar Kurulu kararları gibi pek çok karar çıkarıldı.

 

Hükümetin tek taraflı olarak yaptığı her düzenleme yeni aksaklıklar doğururken, Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalarımızın girişimi ile Maliye Bakanlığı’nda gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve teknik toplantılar sonucunda bu aksaklıkların giderilmesi için yeni kararlar alındı ve uygulamaya konuldu.

 

Şimdi ise 2008 yılında varılan mutabakat gereğince yapılan bir düzenleme ile karşı karşıyayız.

 

2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de önceki örneklerinde olduğu gibi tek taraflı olarak, kapalı kapılar ardında, Türkiye Kamu-Sen’den kaçırılarak hazırlanmıştır.

 

Oysa bu düzenlemenin fikir sahibi, talep sahibi ve takipçisi Türkiye Kamu-Sen’dir ve yapılacak her türlü düzenlemede sosyal tarafların görüşleri alınmalıdır.

 

 

•Bu noktada gerek anayasa gerekse kanunlarla belirtilmiş olmasına rağmen, kamu görevlilerinin en temel mali ve sosyal haklarından biri olan ek ödeme ve eşit işe eşit ücret konusunun, toplu sözleşme sürecinden kaçırılarak, tek taraflı bir düzenleme ile hatta TBMM’den, yasama denetiminden dahi kaçırılarak Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmesinin yanlış olduğunu vurgulamakta fayda vardır.  Toplu sözleşme masasının konusunu teşkil etmesi gereken ek ödemenin KHK ile düzenlenmesi doğru bir yaklaşım olmamıştır.

•2006 yılında başlayan ve 2008 Yılı mutabakatında yer alan ek ödemeye ilişkin taleplerimizin tamamı karşılanmamıştır.

•Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonunun ısrarla üzerinde durduğu, kamu görevlilerine yapılan tüm ödemelerin emekliliğe sayılması ve bu şekilde, emekli olacak kamu görevlilerinin emekli maaşlarının son derece düşük kalmasının önüne geçilmesi konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Bu noktada ek ödemelerden damga vergisi hariç hiçbir kesinti yapılmayacak olması, bu ödemelerin hiçbir şekilde emekliliğe yansımayacağını ve kamu görevlilerimizin emekliliklerinde mağduriyet yaşayacağı anlamı taşımaktadır.

•Ücret adaleti, çok yönlü sağlanması gereken bir unsurdur ancak KHK ile farklı kurumlarda aynı ünvana sahip kamu görevlilerinin ücretleri eşitlenmiş, kamu görevlilerinin bütününü kapsayan ücret dengesi göz ardı edilmiştir.

•En yüksek artışlar, daire başkanı ve üstü ünvanlarda olmuş; düşük maaş alan memurlarla yüksek maaş alanlar arasındaki makas açılarak yeni bir adaletsizlik ortaya çıkmıştır. Toplu görüşmelerin başladığı 2002 yılında en yüksek maaşla en düşük maaş arasındaki fark (ek ödemeler hariç) 8,5 kat iken; girişimlerimiz sonucunda 2011 yılına gelindiğinde bu makas 4,5 kata kadar düşürülmüştü. Avrupa’da ortalama 2 ile 4 kat arasında değişen bu makasın ısrarla açılmak istenmesindeki niyetin halisane olmadığı inancını taşımaktayız. Oysa ücret adaletinin temel özelliklerinden bir tanesi de sistemin kendi içerisinde dengeli olmasıdır.

•KİT’lerde I Sayılı Cetvele tabi olarak açalışan personelden bölge müdürü, başmüdür, fabrika müdürü, müessese müdürü, işletme müdür, diğer müdürler ve yardımcıları ile savunma uzmanları ve sivil savunma uzmanlarının ek tazminat oranlarında azalma olmaktadır. Bu durum, büyük bir adaletsizlik doğurmakta ve kazanılmış haklardan geriye gidiş anlamı taşımaktadır.

Farklı kurumlarda emsali bulunan ünvanların ücretleri eşitlenmeye çalışılırken, kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunu oluşturan öğretmen, din görevlisi, hekim dışı sağlık personeli, polis, subay, ast subay, profesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi gibi birçok kamu görevlisi görmezden gelinmiş ve bu personele herhangi bir artış yapılmamıştır.

•Bir tarafta ücretlerinde hiç artış yapılmayan hatta tazminatları azaltılan kamu görevlileri bulunurken, diğer tarafta ücretleri yüksek oranlarda artacak kamu görevlilerinin varlığı çalışma barışının bozulmasına yol açabilecek bir olumsuzluk oluşturmuştur.

•Bu KHK ile 15.01.2012 itibarıyla daire başkanı ve üstü ünvanlardaki personelin ücret hesaplaması bütünüyle farklı bir sisteme dönüştürülmektedir. Bu yolla kamuda farklı maaş hesaplama sistemleri ile çok daha karmaşık bir yapı getirilmektedir.

•Kadro karşılığı sözleşmeli personel uygulaması daraltılmaktadır.

•Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Başbakanlık personeline son derece yüksek ek mali haklar getirilerek, bir taraftan kurumlar arası fark kapatılmaya çalışılırken, diğer taraftan yeni ödemeler yaratılmaktadır.

•Kurumların teşkilat kanunlarında ve diğer farklı mevzuatlarda öngörülen ikramiye, makdu fazla çalışma ücreti gibi ödemeler, 15.01.2012 tarihi itibarıyla sona erdirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında bazı ünvanların ek ödeme oranlarında çok yüksek artışlar yapılmış gibi görülürken, aslında kesilen fazla mesai, ikramiye gibi ödemeler nedeniyle hak kaybı yaşanacak, ücret artışı ya hiç olmayacak ya da sınırlı kalacaktır.

•Maaş ve özlük hakları ile hizmet sınıfları aynı olacak şekilde görev yapacak kariyer uzman istihdamını esas alan kariyer uzmanlık sistemi getirilmektedir.

•Yapılan düzenlemenin eşit işe eşit ücret getirmesi, en düşük ortak paydada değil; ancak kimseyi hak kaybına uğratmadan gerçekleşmesi ile mümkün olacaktır. Bunun sağlanması için de yapılacak düzenlemelerin muhataplarından kaçırılarak değil; ortak çalışma yaparak hayata geçirilmesi gerekmektedir.

 

Türkiye Kamu-Sen olarak ek ödeme artışının, faydalanacak kamu görevlilerine hayırlı olmasını diler; saydığımız bu aksaklıkların giderilerek, kamuda gerçek anlamda adaletin sağlanması için her türlü girişimde bulunacağımızı bildiririz.

 

 

KİM NE KADAR ALACAK

 

 

Kadro ve Görev Ünvanı

Mevcut Ek Ödeme Oranı (%)

Aldığı Ek Ödeme Miktarı (TL)

Yeni Ek Ödeme Oranı (%)

Alacağı Ek Ödeme Miktarı (TL)

Fark

(TL)

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

 

 

 

 

 

1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;

 

 

 

 

 

a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

76

465,4

200

1224,7

759,3

b) Ek göstergeleri 7.000 olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar

74

453,2

198

1212,5

759,3

c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

72

440,9

195

1194,1

753,2

ç) Ek göstergeleri 4.800 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar

67

410,3

193

1181,9

771,6

d) Genel müdür yardımcısı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar

72

440,9

190

1163,5

722,6

e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı

114’den başlayarak farklı oranlarda

 

698,1

 

185

1132,9

434,8

f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT’lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı, gelir idaresi grup müdürü, il müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları

114’den başlayarak farklı oranlarda

698,1

180

1102,3

404,2

g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan, daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı,  birlik sekreteri, müze başkanı, KİT’lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları 

114’den başlayarak farklı oranlarda

698,1

170

1041,0

342,9

ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar

114’den başlayarak farklı oranlarda

698,1

165

1010,4

312,3

h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur kadrolarında bulunanlardan ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar

67

410,3

145

887,9

477,6

ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

55-67

336,8

410,3

165

1010,4

673,6

600,1

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

55-67

336,8

410,3

163

998,2

661,4

587,9

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

55-67

336,8

410,3

160

979,8

643,0

569,5

  4) Bunların yardımcıları

55-67

336,8

410,3

155

949,2

612,4

538,9

i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

55-67

336,8

410,3

155

949,2

612,4

538,9

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

55-67

336,8

410,3

150

918,6

581,8

508,3

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

55-67

336,8

410,3

145

887,9

551,1

477,6

  4) Bunların yardımcıları

67

410,3

140

857,3

447,0

j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

404,2

140

857,3

453,1

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

67

410,3

135

826,7

416,4

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

404,2

130

796,1

391,9

  4) Bunların yardımcıları

67

410,3

125

765,5

355,2

k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı,  APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

67

410,3

115

704,2

293,9

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

67

410,3

110

673,6

263,3

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

67

410,3

100

612,4

202,1

l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

404,2

115

704,2

300,0

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

404,2

105

643,0

238,8

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

404,2

95

581,8

177,6

m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

398,0

110

673,6

275,6

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

398,0

100

612,4

214,4

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

65

398,0

90

551,1

153,1

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

398,0

85

520,5

122,5

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 

 

a) Başmühendis, başmimar,  mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

96

587,9

150

918,6

330,7

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

96

587,9

140

857,3

269,4

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

91

557,3

130

796,1

238,8

b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

82

502,1

120

734,8

232,7

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

82

502,1

110

673,6

171,5

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

82

502,1

100

612,4

110,3

c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

82

502,1

110

673,6

171,5

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

82

502,1

100

612,4

110,3

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

82

502,1

90

551,1

49,0

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

82

502,1

85

520,5

18,4

3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 

 

a) Uzman tabiplerden;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

83

508,3

200

1224,7

716,4

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

82

502,1

190

1163,5

600,2

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

82

502,1

180

1102,3

600,2

b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

83

508,3

190

1163,5

655,2

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

82

502,1

180

1102,3

600,2

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

82

502,1

170

1041,0

538,9

c) Diş tabiplerinden;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

76

465,4

185

1132,9

667,5

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

76

465,4

175

1071,6

606,2

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

76

465,4

165

1010,4

545,0

ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

112

685,9

165

1010,4

324,5

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

112

685,9

155

949,2

263,3

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

112

685,9

145

887,9

202,0

d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

74

453,2

140

857,3

404,1

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

74

453,2

130

796,1

342,9

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

72

440,9

120

734,8

293,9

e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

72

440,9

115

704,2

263,3

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

72

440,9

105

643,0

202,1

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

72

440,9

95

581,8

140,9

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

72

440,9

90

551,1

110,2

4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 

 

a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

398,0

65

398,0

0

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

398,0

65

398,0

0

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

398,0

65

398,0

0

5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 

 

a) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

67

410,3

150

918,6

508,3

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

67

410,3

140

857,3

447,0

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

67

410,3

130

796,1

385,8

6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 

 

a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

404,2

66

404,2

0

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

404,2

66

404,2

0

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

404,2

66

404,2

0

b) Diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

398,0

65

398,0

0

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

398,0

65

398,0

0

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

65

398,0

65

398,0

0

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

398,0

65

398,0

0

7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 

 

a) Müsteşar

195

1194,1

195

1194,1

0

b) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler

180

1102,3

180

1102,3

0

c) Merkezde görevli diğer Valiler

155

949,2

178

1090,0

140,8

ç) (a), (b) ve (c) sıralarında sayılanlar dışında kadroları merkez teşkilatında bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil);

 

 

 

 

 

  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1194,1

195

1194,1

0

  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

115

704,2

190

1163,5

459,3

  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1194,1

195

1194,1

0

  4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

115

704,2

115

704,2

0

  5) 2 nci dereceden aylık alanlar

155

949,2

155

949,2

0

  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

130

796,1

130

796,1

0

  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

130

796,1

130

796,1

0

  8) 5 inci dereceden aylık alanlar

105

643,0

105

643,0

0

d) Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan;

 

 

 

 

 

  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

105

643,0

200

1224,7

581,7

  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

100

612,4

200

1224,7

612,3

  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

105

643,0

200

1224,7

581,7

  4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

25

153,1

132

808,3

655,2

  5) 2 nci dereceden aylık alanlar

65

398,0

172

1053,3

655,3

  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

40

245,0

147

900,2

655,2

  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

40

245,0

147

900,2

655,2

  8) 5 inci dereceden aylık alanlar

15

91,9

122

747,1

655,2

  9) 6 ncı dereceden aylık alanlar

30

183,7

137

838,9

655,2

  10) 7 nci dereceden aylık alanlar

10

61,2

117

716,5

655,3

e) Hukuk işleri müdürlerinden;

 

 

 

 

 

  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1194,1

195

1194,1

0

  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

190

1163,5

190

1163,5

0

  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1194,1

195

1194,1

0

  4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

160

979,8

160

979,8

0

  5) 2 nci dereceden aylık alanlar

195

1194,1

195

1194,1

0

  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

175

1071,6

175

1071,6

0

  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

175

1071,6

175

1071,6

0

  8) 5 inci dereceden aylık alanlar

150

918,6

150

918,6

0

  9) 6 ncı dereceden aylık alanlar

165

1010,4

165

1010,4

0

  10) 7 nci dereceden aylık alanlar

145

887,9

145

887,9

0

f) Kaymakam adayı

145

887,9

145

887,9

0

8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 

 

 a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri

55

336,8

74

453,2

116,4

 b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri

74

453,2

74

453,2

0

 c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri

74

453,2

74

453,2

0

 ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri

74

453,2

74

453,2

0

 d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar

74

453,2

74

453,2

0

 e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar

74

453,2

74

453,2

0

 f) Komiser kadrolarında bulunanlar

74

453,2

74

453,2

0

 g) Komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar

74

453,2

74

453,2

0

 ğ) Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

75

459,3

75

459,3

0

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

75

459,3

75

459,3

0

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

75

459,3

75

459,3

0

h) Diğer kadrolarda bulunanlardan;

66

404,2

66

404,2

0

  1) 1-4 dereceden aylık alanlar

66

404,2

66

404,2

0

  2) 5-7 dereceden aylık alanlar

66

404,2

66

404,2

0

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

404,2

66

404,2

0

9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 

 

a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-4 dereceden aylık alanlar

63

385,8

90

551,1

165,3

  2) 5-7 dereceden aylık alanlar

63

385,8

80

489,9

104,1

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

63

385,8

70

428,7

42,9

B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:

 

 

 

 

 

1- Subaylardan;

 

 

 

 

 

 a) Genelkurmay Başkanı

103

630,7

103

630,7

0

 b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

82

502,1

82

502,1

0

 c) Orgeneral ve Oramiral

81

496,0

81

496,0

0

 ç) Korgeneral ve Koramiral

79

483,8

79

483,8

0

 d) Tümgeneral ve Tümamiral

77

471,5

77

471,5

0

 e) Tuğgeneral ve Tuğamiral

75

459,3

75

459,3

0

 f) Kıdemli Albay

63

385,8

63

385,8

0

 g) Albay

59

361,3

59

361,3

0

 ğ) Yarbay

56

342,9

56

342,9

0

 h) Kıdemli Binbaşı

68

416,4

68

416,4

0

 ı) Binbaşı

68

416,4

68

416,4

0

 i) Kıdemli Yüzbaşı

68

416,4

68

416,4

0

 j) Yüzbaşı

68

416,4

68

416,4

0

 k) Kıdemli Üsteğmen

69

422,5

69

422,5

0

 l) Üsteğmen

69

422,5

69

422,5

0

 m) Teğmen

69

422,5

69

422,5

0

 n) Asteğmen

69

422,5

69

422,5

0

2- Astsubaylardan;

 

 

 

 

 

 a) II.Kad.Kd.Bçvş.

67

410,3

67

410,3

0

 b) Kad.Kd.Bçvş.

67

410,3

67

410,3

0

 c) Kd.Bçvş.

67

410,3

67

410,3

0

 ç) Kad.Bçvş.

67

410,3

67

410,3

0

 d) Bçvş.

67

410,3

67

410,3

0

 e) Kd.Üstçvş.

68

416,4

68

416,4

0

 f) Üstçvş

68

416,4

68

416,4

0

 g) Kd.Çvş.

68

416,4

68

416,4

0

 ğ) Çvş.

68

416,4

68

416,4

0

3- Uzman Jandarmalardan;

 

 

 

 

 

 a) VIII.Kad.Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

 b) VII.Kad.Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

 c) VI.Kad.Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

 ç) V.Kad.Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

 d) IV.Kad.Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

 e) III.Kad.Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

 f) II.Kad.Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

 g) I.Kad.Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

 ğ) Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

4- Uzman Erbaşlardan;

 

 

 

 

 

 a) Uzman Çavuş

67

410,3

67

410,3

0

 b) Uzman Onbaşı

67

410,3

67

410,3

0

C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar:

 

 

 

 

 

1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar

72

440,9

72

440,9

0

2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar

70

428,7

70

428,7

0

3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer)

63

385,8

63

385,8

0

4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan)

57

349,1

57

349,1

0

5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer)

68

416,4

68

416,4

0

6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar

67

410,3

67

410,3

0

7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar

77

471,5

77

471,5

0

8- Diğer öğretim elemanlarından;

 

 

 

 

 

a) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

404,1

66

404,1

0

b) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

404,1

66

404,1

0

c) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

404,1

66

404,1

0

Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);

 

 

 

 

 

1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar

82

502,1

82

502,1

0

2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren  pozisyonlarında bulunanlar

67

410,3

67

410,3

0

3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar

53

324,6

53

324,6

0

4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar

48

293,9

48

293,9

0

5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar

47

287,8

47

287,8

0

6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar

42

257,2

42

257,2

0

 

KİT’LERDE 399 SAYILI KHK’YA EKLİ I SAYILI CETVELE TABİ OLARAK ÇALIŞANLARIN EK ÖDEME ORAN VE MİKTARLARI

 

399 sayılı KHK’ye ekli I sayılı cetvele tabi personelin 666 Sayılı KHK’ya göre belirlenen ek tazminat oran ve tutarları şu şekilde belirlenmiştir:

 

Sıra No

Kadro Unvanı

Mevcut

Oran

(%)

Mevcut

Tutar (TL)

Yeni

Oran

(%)

Yeni

Tutar

(TL)

Fark

(TL)

1

Genel Müdür

130

796,1

195

1194,1

398,0

2

Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı ve 1. Hukuk Müşaviri

130

796,1

190

1163,5

367,4

3

Daire Başkanı

130

796,1

185

1132,9

336,8

4

Bölge Müdürü

185

1132,9

180

1102,3

-30,6

5

Başmüdür, Fabrika Müdürü, Müessese Müdürü ve İşletme Müdürü

185

1132,9

180

1102,3

-30,6

6

3,4, ve 5 inici sıralarda sayılanların yardımcıları

185

1132,9

170

1041,0

-91,9

7

Diğer müdürler

185

1132,9

170

1041,0

-91,9

8

Diğer müdür yardımcıları

185

1132,9

170

1041,0

-91,9

9

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

140

857,3

170

1041,0

183,7

10

Hukuk Müşaviri

140

857,3

170

1041,0

183,7

11

Müşavir

140

857,3

170

1041,0

183,7

12

Başuzman

140

857,3

170

1041,0

183,7

13

Savunma Sekreteri

130

796,1

165

1010,4

214,3

14

Savunma Uzmanı

120

734,8

115

704,2

-30,6

15

Sivil Savunma Uzmanı

120

734,8

115

704,2

-30,6

 

 

 

Sıra No

Kadro Unvanı

Mevcut

Oran

(%)

Mevcut

Tutar (TL)

Yeni

Oran

(%)

Yeni

Tutar

(TL)

Fark

(TL)

1

Başmüfettiş ve Müfettişlerden;

 

-1 ve 2 nci derecelerden aylık alanlar

 

-3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar

 

-Diğer derecelerden aylık alanlar

 

 

 

150

 

150

 

150

 

 

918,6

 

918,6

 

918,6

 

 

165

 

163

 

160

 

 

1010,4

 

998,2

 

979,8

 

 

91,8

 

79,6

 

61,2

2

Müfettiş Yardımcısı

145

887,9

155

949,2

61,3