TOPLU SÖZLEŞME YASASINDA SONA DOĞRU

      Kamu görevlileri sendikaları konfederasyonları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik arasında, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu'nda toplu sözleşmeye yönelik yapılacak değişiklikle ilgili olarak Üçlü Danışma Kurulu çerçevesinde gerçekleştirilen toplantılar tamamlandı.

      Görüşmeler sonunda, birçok konuda anlaşma imkânı ortaya çıkarken, toplu sözleşmede imza atmaya yetkili konfederasyon, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na itiraz yetkisinin hangi taraflarda olacağı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yapısının nasıl olacağı konularında tam bir mutabakat sağlanamadı. 


      Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Türkiye Kamu-Sen olarak, toplu sözleşmelerde katılımcılık prensibinin uygulanmasını, bu bağlamda da toplu sözleşmenin, tarafların çoğunluğunun onayı ile gerçekleşmesini, bu şekilde kamu görevlilerinin toplu sözleşme masasında en geniş anlamıyla temsil edilmesinin sağlanacağını belirttik. 

      Bu çerçevede Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurma yetkisi sorununun da kendiliğinden çözüleceğini, toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması durumunda da yine çoğunluk olarak (en az iki konfederasyonun birlikte) Kurula başvuru hakkının olması gerektiğini vurguladık.

      Diğer konfederasyonların sunduğu farklı görüşler nedeniyle bu konularda mutabakat sağlanamazken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, taleplerimiz arasında yer alan emniyet, TSK gibi kurumlarda görev yapan sivil memurların sendika üyesi olabilmelerine imkan tanınması gerektiğini prensipte kabul etti. Ancak konunun muhatabı olan Bakanlık ve kurum yetkilileri ile görüşülmesi gerektiğinden hareketle, bu konu mutabakata varılan hususlar içerisine derc edilmedi. TSK, Emniyet ve yargı mensuplarının sendikalı olabilmesi konularında ise konfederasyonlar ve Bakan Çelik arasında uzlaşma sağlanamadı. Bakan Çelik, söz konusu konularda konfederasyonların görüşlerini Bakanlar Kurulu'nun gündemine taşıyacağını, taslağa son şeklinin burada yapılacak müzakerelerden sonra verileceğini söyledi.” dedi.

      Kanun çalışmaları sırasında gösterdiği anlayış, sabır ve hoşgörü nedeniyle Bakan Faruk Çelik’e teşekkür eden Koncuk, “süreç henüz tamamlanmış değildir. Biz tüm taleplerimizin karşılanarak, gelecek on yıllara damgasını vuracak ve herkesin memnun kalacağı bir kanun hazırlanması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonra değişiklik taslağının Bakanlar Kurulu’na sunulması ve daha sonra Meclis gündemine gelmesi süreci var. Bizler bu süreci sonuna kadar en iyi şekilde değerlendirmek ve kamu görevlileri ve demokrasimiz adına en güzel uygulamaları hayata geçirmek istiyoruz. Bunun için de her türlü girişimimiz sürecektir” dedi.

      Türkiye Kamu-Sen olarak başından sonuna kadar titizlikle katıldığımız ve ülkemizin bütünü ilgilendiren önemde gördüğümüz, yeni adıyla Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çalışmalarında kamu görevlileri adına önemli kazanımlar da sağladık.

Buna göre;

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çalışmalarında taraflar arasında anlaşma sağlanan konular,

şu şekilde oldu:

KAMU GÖREVLİSİ TANIMI DEĞİŞTİRİLEREK ADAYLIK VE DENEME SÜRESİNİ TAMAMLAYAN KAMU GÖREVLİLERİNE SENDİKA ÜYELİĞİ HAKKI VERİLMESİ,

      Kanunun 3. maddesinde yapılması kararlaştırılan düzenleme ile kamu görevlisinin tanımının değiştirilerek, adaylık ve deneme sürelerinin kaldırılması, bununla birlikte kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında kalan tüm çalışanların kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmesi sağlanacak.

SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN HİZMET KOLU DÜZEYİNDE SÜRDÜRÜLMESİ,

      Kanunun 5. maddesi mevcut şekliyle korunarak, 11 Hizmet Kolunu temsilen sendikaların aynı şekilde örgütlenmeye devam etmesi kararlaştırıldı.

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN İSTEKLERİ İLE KURDUKLARI ORGANLARA ZORUNLU ORGANLARIN YETKİLERİNİN DEVREDİLMESİNE İMKÂN SAĞLANMASI,

      Kanunun 8. maddesine eklenecek ibare ile sendika ve konfederasyonlar, zorunlu organlar dışında da organlar kurabilecek ve genel kurulda alınacak kararla, yönetim kurulları bu organlara görev, yetki ve sorumluluklarının bir kısmını devredebilecek.  

SENDİKA ÜYELİĞİ YASAĞININ KAPSAMI DARALTILARAK 100 VE DAHA FAZLA KAMU GÖREVLİSİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİNİN AMİRLERİ İLE ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE SENDİKA ÜYELİĞİ HAKKI VERİLMESİ,  

      Kanunun 15. maddesinin (c) bendinde yapılacak düzenleme ile 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı iş yerlerinin en üst amirleri ile bunların yardımcılarının da sendika üyesi olabilmeleri sağlanacak.

SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN GÜVENCESİ KONUSUNDA İYİLEŞTİRMELER YAPILMASI,

      Kanunun 18. maddesinde yapılması kararlaştırılan düzenleme ile sendika işyeri temsilcileri yanında, sendikaların il ve ilçe temsilcilerinin ve şube yöneticilerinin işyerlerinin değiştirilmemesi amacıyla yeni önlemler getirilecek ve idare, sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmeden ilgili kişilerin iş yerlerini değiştiremeyecek. Bunun yanında maddede yapılacak değişiklikle sendikaların il ve ilçe temsilcisi atamaları da kanunla sağlanmış oldu.

KONFEDERASYONLARIN KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇMALARI HUSUSUNDAKİ TEREDDÜTÜN GİDERİLMESİ,

      Kanunun 19. maddesinde yapılması planlanan değişiklikle ve eklenecek yeni bir bentle sendikaların üyeleri adına düzenleyici işlemlere karşı dava açmaları açık ve net bir dille hükme bağlanacak ve bu konuda oluşan tereddütler giderilecek.  

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULUNUN KURULMASI,  

      Kanunun 21. maddesi yeniden düzenlenecek ve kamu görevlilerinin personel mevzuatı ve kamu yönetimi uygulamalarında yaşadığı sorunları çözmek amacıyla, toplu sözleşme dışında da idare ile müzakere yapabilmesini sağlayacak Kamu Personeli Danışma Kurulu oluşturulacak. Bu kurula en fazla üyeye sahip üç konfederasyonun başkanı ile gerektiğinde yetkili sendika temsilcileri de katılarak, sorunların çözüm yollarını arayacaklar. Kurulda kamu adına Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu bakan, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarları ile en çok kamu görevlisinin çalıştığı üç bakanlığın müsteşarlığı bulunacak.

 

İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ KONUSUNUN YENİDEN DÜZENLENMESİ,

      Kanunun 23. maddesinin yeniden düzenlenerek, işyeri sendika temsilci sayılarının yeniden belirlenmesi kararlaştırıldı. Bunun yanında, bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendika dışında faaliyette bulunan sendikaların da sendika işyeri temsilcisi belirleyebilmeleri konusunda anlaşıldı. Bu şekilde kamu görevlileri adına, sendika işyeri temsilcisi kavramı da literatüre kazandırılmış oldu.

TOPLU GÖRÜŞME PRİMİNİN TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ,


      Kanunun 28. maddesinde yer alan toplu sözleşmenin kapsamı içerisine toplu sözleşme ikramiyesinin de dahil edilerek, toplu görüşme priminin adının toplu sözleşme ikramiyesine dönüştürülmesi ve toplu sözleşme ikramiyesinin işçilerde olduğu gibi kamu görevlilerinde de kanuni bir hak haline getirilmesi kararlaştırıldı.

YETKİLİ SENDİKALARIN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINAN ÜYE SAYISI TESBİTİNDE 15 HAZİRAN TARİHİNİN ESAS ALINMASI,  

      Kanunun 30. maddesinde yapılacak değişiklikle, -toplu sözleşmenin tarihinin Ağustos’tan Eylül’e alınması nedeniyle- yetki tespitinin baz alındığı ay Haziran olarak değiştirilecek. Buna göre yetki mücadelemiz her yıl Mayıs değil Haziran ayının 15’ine dek sürecek ve üye sayıları da her yıl Ağustos ayının ilk haftasında Resmi Gazetede yayımlanacak.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN EYLÜL AYINDA YAPILMASI VE İKİ MALİ YIL İÇİN GEÇERLİ OLMASI,

      Kanunun 32. maddesinde yapılması kararlaştırılan değişiklikle toplu sözleşme görüşmelerinin iki yılda bir yapılması ve Eylül ayı içinde sonlandırılması sağlanacak.

TÜZÜK, ZORUNLU ORGANLAR, KURULUŞ İŞLEMLERİ VB. KONULARDA PROSEDÜRÜN BASİTLEŞTİRİLMESİ,  

      Kanunun muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklerle sendika organlarının oluşturulması, kuruluş işlemleri, tüzük ve tüzük değişiklikleri konularındaki prosedür basitleştirilecek.

TOPLU SÖZLEŞMENİN GENEL VE HİZMET KOLU DÜZEYİNDE YAPILMASI VE BELEDİYELERDE FİİLEN YAPILAN SOSYAL DENGE UYGULAMALARI KONUSUNDA TEKNİK HEYETİN ÇALIŞMALAR YAPMASI.

      4688 sayılı Kanunda yer almamakla birlikte fiili bir gerçeklik olarak belediyelerde yapılmakta olan Sosyal Denge Sözleşmelerinin mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla oluşturulacak teknik komite, çalışmalarını sürdürecek.