TÜRKİYE KAMU-SEN'İN MALİ VE SOSYAL TALEPLERİ VE MALİYETLERİ

II- ÇALIŞMA KONULARI

Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde kurulan Komisyon tarafından Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendika ve konfederasyonlar tarafından kabul edilen toplu görüşme gündeminin “3- Mali ve Sosyal Haklar” bölümünde yer alan aşağıdaki konular ele alınmıştır.
 
1- Aylık ve Ücretlere İlişkin Konular
- Aylık ve ücretlerin artırılması
- Ek ödemenin artırılması
- Toplu görüşme primin artırılması
- Ek göstergelerin tüm personele verilecek şekilde yeniden düzenlenmesi


2- İlave Ödemeler

- Ek ders, fazla mesai ücretlerinin artırılması,
- Resmi tatil günlerinde görev yapan din görevlilerine fazla mesai ücreti verilmesi
- Öğretim yılına hazırlık ödeneği ile nöbet ücretinin yaygınlaştırılması
- Kalkınmada öncelikli illerde ve büyükşehir belediyelerinde görev yapan tüm personele ilave tazminat ödenmesi
- Bir yıl süreyle kriz tazminatı ödenmesi


3- Sosyal Haklar ve Yardımlar
 - Aile yardımı
 - Yiyecek ve giyecek yardımları
 - Kira yardımı
 - Diğer sosyal haklar


4- Sosyal Güvenlik Primi, Vergi ve Harcırah ve Diğer Konular
 - Emekli keseneği matrahının genişletilmesi, vergi dilimlerinin artırılması veya vergi oranının düşürülmesi ile gündeliklerin artırılması
 
5- Diğerleri
- Belediye çalışanlarının maaşlarının genel bütçeden karşılanması
- KEY ödemeleriyle ilgili problemlerin giderilmesi
- Tedavilerde kamu görevlilerinden özel sağlık kurum ve kuruluşları için alınan 10 TL lik katkının kaldırılması. 
- Tedavi giderlerinin ve yollukların zamanında ödenmesi
- Teknik personele açık mahallerde çalışmaları karşılığı ödenmekte olan ek özel hizmet tazminatının, açık mahallerde çalışılan gün sayısı ile bağı koparılarak maaşlarla birlikte ödenmesi
- Sözleşmeli personel ile açıktan vekillerin memur kadrolarına geçirilmesi
- Zabıta ve itfaiye personeline Bütçe Kanunu ile belirlenen maktu mesai ücret sınırının kaldırılması
- Hastalık durumundaki izinlerde maaştan herhangi bir kesinti yapılmaması
  - KİT personelinin temel ücretlerinin YPK tarafından değil, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi
  - Kamu idarelerine yeterli kadro verilerek hizmet alımı uygulamasına son verilmesi
- Seyyar görev tazminatında yeterli adam/gün sayısı verilmesi
- Konaklama ücretindeki 10 günlük sınırın kaldırılması
- Sicil notuna dayalı ilave kademe verilmesine ilişkin 6 yıllık sürenin 4 yıla indirilmesi
- 657 Sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri ile 4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan personelin kadroya geçirilerek bu kapsamda personel istihdamına son verilmesi, bu durum sağlanıncaya kadar;
a) Başta eş durumu olmak üzere sözleşmeli personelin, özre bağlı yer değiştirme hakkına ilişkin mevcut düzenlemedeki kısıtlamanın kaldırılması,
b) 657 sayılı Kanuna tabi 4/B li personel için her yıl sözleşme imzalama uygulaması ile hastalık iznine ilişkin 30 günlük süre sınırlamasının kaldırılması,
c) Farklı statüde çalışan personelin tek bir çatı altında toplanması,
d) 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre çalışan personel ile açıktan vekil olarak atanan ebe ve hemşirelere sendika üyeliği hakkının tanınması,
e) Köy statüsündeki yerleşim alanlarında istihdam edilenlerin istihdam ve çalışma şartlarının, bu tür yerleşim yerlerine münhasır sıkıntılar göz önüne alınarak düzenlenmesi (barınma, işyeri, ulaşım),
f) Sözleşmeli statüde personel istihdamına ilişkin uygulamanın gerek unvan gerekse sayı yönüyle sınırlanması,
g) Sözleşmeli statüde görev yapan kamu çalışanlarının istihdamlarına esas sözleşmelerinde hukukun evrensel ilkelerine ve iş güvencesi ilkesine aykırı nitelikteki hükümlere yer verilmemesi,
h) Yeni personel alımından önce 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin, boş bulunan kadrolara naklen atamalarının yapılması ve söz konusu personelden boşalacak yerlere yeni atanan personelin yerleştirilmesi,
 
III- MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN TALEPLER VE MALİYETLER (Merkezi Yönetim Bütçesi Açısından)

Türkiye Kamu-Sen
(Talep)
Türkiye Kamu-Sen
 (Maliyet)
                                 Aylık ve Ücretlere İlişkin Konular
Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde seyyanen net 100 + 100 TL zam yapılması
Ocak ve Temmuz aylarında taban aylığında net 100 (brüt 141,24) TL zammın maliyeti: 7.008 milyon TL
375 sayılı KHK uyarınca ödenmekte olan ek ödeme oranlarının 10 + 11 puan artırılması
Personele Ocak ve Temmuz aylarından itibaren 10+11 puan ek ödeme artışı sağlanmasının maliyeti: 1.532 milyon TL
Toplu görüşme priminin 600 gösterge rakamı üzerinden ödenmesi (10 TL’den 34 TL’ye çıkarılması)
600 gösterge rakamı üzerinden toplu görüşme primi verilmesinin maliyeti: 266 milyon TL
Ek göstergelerin 800’ den başlayarak herkese verilmesi ve 2.200 ek göstergenin 3.000’e yükseltilmesi
Ek göstergelerden 2.200’lerin 3.000 olması ve 800’den başlayarak herkese ek gösterge verilmesinin maliyeti: 1.193 milyon TL
                                              İlave Ödemeler
Tüm ek ders gösterge rakamlarının 15 puan artırılması
Mevcut ek ders gösterge rakamlarının 15 puan artırılmasının maliyeti: 462 milyon TL
Diyanet İşleri Başkanlığında sözleşmeli kuran kursu öğreticileri ile imam-hatiplere ek ders ücreti verilmesi
Diyanet İşleri Başkanlığında sözleşmeli kuran kursu öğreticileri ile imam-hatiplere ek ders ücreti verilmesinin maliyeti: 68 milyon TL
Din görevlilerine fazla mesai verilmesi (Hesaplamalarda ayda 50 saat ve K cetvelindeki 1,1 TL esas alındı)
Din görevlilerine ayda 50 saat ve K cetvelindeki tutar üzerinden fazla mesai ücreti verilmesinin maliyeti: 48  milyon TL
Öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin Milli Eğitim Bakanlığında tüm personele verilmesi
Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmenler dışındaki personele de öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesinin maliyeti: 33 milyon TL
Saat başı fazla çalışma ücretlerinde personelin kendi saat ücretinin esas alınması (Hesaplamalar, öğretmenler hariç 657 sayılı Kanuna tabi personele ayda 50 saat üzerinden fazla çalışma ücreti ödenebileceği varsayımı altında yapılmıştır.)
Öğretmenler hariç 657 sayılı Kanuna tabi personele kendi aylığı esas alınarak bulunacak saat üzerinden ayda 50 saat üzerinden fazla çalışma ücreti ödenmesinin maliyeti: 3.508 milyon TL
                                       Sosyal Hak ve Yardımlar
Eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneği gösterge rakamının 1.500’den 2.000’e yükseltilmesi
Eş yardımı gösterge rakamının 1.500’den 2.000’e yükseltilmesinin maliyeti: 243 milyon TL
Kira yardımı (100 metrekare lojman kirası kadar)
Lojmandan yararlanamayan personele 100 metrekare lojman kirası kadar kira yardımı yapılmasının maliyeti: 2.387 milyon TL
Sözleşmeli personele de aile yardımı ödeneği verilmesi
Sözleşmeli personele de aile yardımı ödeneği verilmesinin maliyeti: 129 milyon TL
Mevcut ayni giyecek yardımlarının %100 artırılarak nakdi olarak yapılması
Mevcut ayni giyecek yardımlarının %100 artırılarak nakdi olarak verilmesinin maliyeti: 102 milyon TL
Tüm çalışanların yemekten ücretsiz yararlandırılması ve yemek verilme imkanı bulunmayan personele günlük 3 TL nakdi ödeme yapılması
Tayın bedeli ödemesinden yararlanan personel hariç diğer kamu görevlilerine günlük 3 TL yiyecek yardımı yapılmasının maliyeti: 966 milyon YTL
Sözleşmeli personele de yiyecek ve giyecek yardımı gibi sosyal yardımların yapılması
Sözleşmeli personele de yiyecek ve giyecek yardımı yapılmasının maliyeti: 165 milyon TL
25.000 gösterge rakamı üzerinden evlenme yardımı yapılması
25.000 gösterge rakamı üzerinden evlenme yardımının maliyeti: 35 milyon TL
Sosyal Güvenlik Primi, Vergi ve Harcırah ve Diğer Konular

375 sayılı KHK uyarınca ödenmekte olan ek ödemenin emekli keseneği matrahına dahil edilmesi
375 sayılı KHK uyarınca ödenmekte olan ek ödemenin emekli keseneği matrahına dahil edilmesinin maliyeti: 2.904 milyon TL
Sözleşmeli personelden kesilen pul parasının kaldırılması
Sözleşmeli personelden kesilen pul parasının kaldırılmasının maliyeti: 22 milyon TL
Emekli olan personele 500 TL tutarında yapılan ödemenin 1.000 TL’ye çıkarılması
Emekli olan personele 500 TL tutarında yapılan ödemenin 1.000 TL’ye çıkarılmasının maliyeti: 25 milyon TL
Sözleşmeli personele yer değişikliğine ilişkin atamalarda sürekli görev yolluğu ödenmesi
Sözleşmeli personele yer değişikliklerinde sürekli görev yolluğu ödenmesinin maliyeti: 10 milyon TL
YHS’de yer alan personelden durumları uygun olanları sınavsız memur kadrosuna geçirilmesi
YHS yer alan personelden durumları uygun olanların sınavsız memur kadrosuna geçirmenin maliyeti: 56 milyon TL
Personelin eğitim durumu itibarıyla yükselebileceği dereceye kadar yükselebilmesi için kadro verilmesi
Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki personelin eğitim durumu itibarıyla yükselebileceği dereceye kadar yükselebilmesinin maliyeti: 26 milyon TL
4/B kapsamında olup da ücretlerini döner sermayeden alan personelin maaşlarının genel bütçeden karşılanması
4/B kapsamında olup da ücretlerini döner sermayeden alan personelin genel bütçe kapsamına alınmasının maliyeti: 755 milyon TL
Özelleştirme işlemleri çerçevesinde kamu kurumlarına 4/C statüsünde atanan personelin çalışma sürelerinin 12 ay olarak düzenlenmesi
Özelleştirme işlemleri çerçevesinde kamu kurumlarına 4/C statüsünde atanan personelin çalışma süresinin 10 aydan 12 aya yükseltilmesinin maliyeti: 43 milyon TLIV. EK ÖDEMEYE İLİŞKİN TALEPLER

- Aynı unvanlı teknik kökenli yöneticiler (müdür yardımcısı ve daha üst görevler) ile teknik kökenli olmayan yöneticiler arasındaki ek ödeme farklılığının giderilmesi
 
- KİT’lerdeki ek ödemeye ilişkin benzer sorunların giderilmesi ve hiyerarşik yapıya uygun düzenleme yapılması, I ve II sayılı cetvele tabi personele yapılan ek ödemede hiyerarşik yapının gözetilmesi.
- Değişik adlar altında yapılan ilave ödemelerin ek ödemeyle ilgili mahsuplaşmasının aylık olarak yapılması.

- Ek ödeme oranlarına ilişkin takviminin belirlenmesi

- Bazı kurum personeline yapılan ilave tazminat ve ikramiye ödemelerindeki mahsuplaşmanın kademeli olarak yapılması

 - SHÇEK’de meslek elemanlarına ve yöneticilere ek ödeme yapılması

 - Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan uzman ve şeflerin ek ödemeden yararlandırılması