UZLAŞTIRMA KURULU TAVSİYE KARARINI AÇIKLADI
Kurul, memur maaşlarına 2008'de 2 dönem halinde yüzde 2'şer zam yapılmasını, aynı dönemde taban aylıklarının 10'ar YTL, denge tazminatının 30'ar YTL arttırılmasını önerdi. Kurul, memurlara ayrıca bir yıl için yüzde bir oranında refah payı verilmesini, yüzde 2 olarak tavsiye edilen ücret artışının gerçekleşen enflasyonun altında kalması durumunda aradaki farkın da karşılanmasını uygun gördü.

Kurul, sendika ödentisinin de 10 YTL'ye çıkarılmasını önerdi. Bu 10 YTL sendika aidatı değil sadece sendikalı olanlara yapılacak ekstra bir artıştır.

Kurul'un değerlendirmesinde şu görüşlere yer verildi:

“2008'de yapılması gereken maaş artışları tespit edilmeye çalışılırken, oran artırılması, denge tazminatı arttırılarak alt ve üst düzey arasındaki ücret farklılığının giderilmesi, taban aylığının arttırılması ve sendika üyesi kamu görevlilerine ilave ödenti yapılması yoluyla işçiler ve memurlar, memurlarla özel sektörde çalışanlar, benzer işte çalışan, liyakat ve kıdemi aynı olmasına rağmen değişik kamu kuruluşlarında çalışmaları sebebiyle farklı ücret alan kişiler arasındaki adil olmayan ve sosyal barışı bozacak nitelik arzeden farklılıkların giderilmesinin mümkün olmayacağı açıktır. Bu nedenle kapsamlı bir personel reformunun yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendika ve konfederasyonlar 2008'de hedef enflasyon oranı dikkate alınarak kamu görevlilerinin aylıklarında artış önermektedir. Yıllar içinde ülke ekonomisi büyürken ve kişi başına gayri safi milli hasıla artarken kamu çalışanlarının artan gelirden refah payı da alması gerekmektedir. Böylece kamu çalışanlarının sadece enflasyon ile orantılı zam almakla yetinmeyerek ekonomik gelişmeden de yararlanması sağlanmış olacaktır. Bu sebeple Kurulumuz'ca tüm kamu çalışanlarına 1 Ocak 2008'den itibaren yüzde 1 oranında refah payı ödenmesinin önerilmesi adaletli bulunmuştur.”

Kurul'un değerlendirmesinde, sendikaların mali konuların dışında kalan ve yasal değişiklik gerektiren bazı konularda da talepte bulunduğu ancak bu taleplerin Kurul'un yetki alanının dışında kalması dolayısıyla ele alınmadığı ifade edildi.

Uzlaştırma Kurulunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ve Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Osman Güven Çankaya ile Prof. Dr. Sedef Akgüngör, Prof. Dr. Sadık Kırbaş, Prof. Dr. Ali Nazım Sözer ile Prof. Dr. Zehra Odyakmaz görev yaptı.