HATAY/BELEN’ DE SÜPER YETKİLİ KOORDİNATÖR MÜDÜR(!)

      Ziya Gökalp İlköğretim Okulu Müdürü Bumin KILINÇOĞLU 30.11.2011 tarih ve 3355 sayılı yazı ile Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine koordinatör müdür olarak görevlendirilmiştir.  “İlçemiz okul ve kurumlarınca yürütülen Okul Öncesi Eğitimi, Ana-Kız Okuldayız Türkiye Okuyor "Hatay Okuyor", Bilimsel Projeler, Eğitim Her Engeli Aşar ve İş Edindirme Projeleri ile ilgili iş ve işlemleri koordine ve .takip etmek üzere İlçemiz Ziya Gökalp İlköğretim Okulu Müdürü Bumin KILINÇOĞLU’nun asli görevini aksatmamak kaydıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Koordinatör Müdür olarak görevlendirilmesi,Yürütülecek iş ve işlemlerin takibi için okul ve kurumlara Dairemizin 31 DS 442 Plakalı hizmet aracıyla gidip gelmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.”denilmektedir. Bu kişi Kaymakamlık onayı ile yukarıda yazılı iş ve işlemleri yapmak üzere koordinatör olarak görevlendirilmiştir.  Türk Eğitim Sen olarak 21/12/2011tarih ve 2957 sayılı yazı ile yapılan görevlendirme işleminin mevzuatta hiçbir dayanağının bulunmadığı,  anılan kişinin Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında oturduğu, iş ve işlemleri bu makamdan kontrol ettiği, kendisine özel araç tahsis edildiği bu durumların kamu yararı ve hizmet gerekleri ile bağdaşmadığı gerekçeleri ile bahsi geçen görevlendirme işleminin iptal edilmesi istenmiştir.

18.01.2012 tarih ve 3116 sayılı yazı ile adı geçene makam, makam odası ve özel araç tahsis edilmediği, aksine kişinin tecrübesinden yararlanmak amacıyla kişiye hiçbir maddi karşılığı olmaksızın kamu yararı için fazladan iş yükü tevdi edildiğine ilişkin Belen Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 06.01.2012 tarih ve 81 sayılı yazısından söz edilmektedir.

Ancak; burada ki asıl sorun Koordinatör Müdürlerin görevlerinin ne olduğu ve adı geçen kişiye koordinatör müdürlük görevinin hangi iş ve işlemleri yapmak için verildiğidir.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Ve Eğitim Kurulları Yönergesine göre  Koordinatör Müdürün Görevleri başlıklı 10. Maddesinde (1) Koordinatör müdür, eğitim bölgesi müdürler kurulu ile iş birliği içinde öncelikle eğitim bölgesinde bulunan; eğitim personelinin; eğitim araç-gerecinin, eğitim, sosyal ve sportif amaçlı kullanılacak fizikî kapasitenin, öğrenci sayılarının, eğitim kurumlarında uygulanan öğretim programı türlerinin ve ders saati sayılarının, 3308 sayılı Kanun gereği öğrenci gönderilen işletmelerdeki kapasite tespiti ve dağılımı ile her türlü ihtiyaç ve fazlalıkların envanterini çıkartır.

(2) Koordinatör müdür, bütün bu kaynakların bölgede verimli, etkili ve ortak kullanımını sağlamak üzere eğitim bölgesi danışma kurulunun önerilerini de dikkate alarak eğitim bölgesi müdürler kurulu ile birlikte bir plân ve program yapar, millî eğitim müdürünün teklifi ve mülkî amirin onayından sonra uygular.

(3) Koordinatör müdür gündemlerini belirleyerek eğitim bölgesi danışma kurulu ile eğitim bölgesi müdürler kurulu üyelerini toplantıya çağırır ve toplantılara başkanlık eder.

(4) Ayrıca, eğitim bölgesindeki uygulamalarla ilgili olarak ders yılı sonunda eğitim bölgesi danışma kurulunun önerilerini de dikkate alarak eğitim bölgesi müdürler kurulu ile birlikte bir rapor hazırlar ve millî eğitim müdürüne sunar.”denilmektedir. Görüleceği üzere  koordinatör müdürlük görevi verilen Bumin KILINÇOĞLU yönergede sayılan hiçbir görevi ifa etmemektedir. O zaman akla ilk gelen bu kişinin Şube Müdürlüğü görevlendirmesinin sona ermesi üzerine yeniden yönetici olabilmesi için yönergeye aykırı olarak hayali görevlendirme yapıldığıdır. Bu kişinin görevlendirmesi açık ve net olarak hukuka aykırıdır. Herhangi bir ücret alamamış olması, makam aracının ve makam odasının bulunmadığı iddiaları tesis edilen işlemi hukuka uygun hale getirmeyecektir. Pekala, bu iş ve işlemler şube müdürleri aracılığı ile yapılabilecektir. Bu görevlendirmenin neye göre hangi kriterlere göre yapıldığı anlaşılamamıştır. Gelinen nokta da açık ve net olarak ortada olan tek şey, adı geçen kişinin yönerge hükümlerine aykırı olarak görevlendirildiği ve devletin imkânlarını bu görevlendirme sebebi ile kullanmasıdır.

 

İlgili Cevabi Yazı İçin Tıklayınız