SENDİKAMIZDAN ANADOLU LİSESİ SINAVLARINA HAZIRLIK CD Sİ

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liselerine yapılacak olan öğretmen atamaları; Atama yapılacak eğitim kurumunda norm kadro açığı bulunması ve Atamalarda puan üstünlüğü esas alınarak yapılacaktır.  

Adaylarda; Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararlarına göre alanı veya öğrenim durumu, atanacağı eğitim kurumuna atanmaya uygun olmak, Bakanlık kadrolarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak şartıyla başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak ya da diğer hizmet sınıflarında görev yapıyor olmak, Son iki yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derece olmak. Şartları aranmaktadır.

 

Seçme sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilerek, değerlendirmede adayların sorulara verdikleri doğru cevaplar dikkate alınacaktır. Sınavda kırk ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Her Türdeki Anadolu Liselerine Öğretmen Atama Kılavuzu İçin Tıklayınız 

Fen Ve Anadolu Liseleri Öğretmen Seçme Sınavı Kılavuzu için tıklayınız.

Seçme sınavı konuları ve ağırlıkları ise şu şekildedir.

 

a) Türkçe - %15,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - %15,

c) Öğretmenlik meslek bilgisi - %25,

ç) Özel alan bilgisi - %45.

 

Sınav 27 Aralık 2009 tarihinde yapılacaktır.

Sınav sonucuna göre İlk defa atamalarda başvuruların kabul edilmesi ve atamaların yapılması 08–19 Şubat 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liselerine Deneme Sınavlarına hazırlık amacıyla hazırlamış olduğumuz Geçmiş Sınav Soruları, Deneme sınavları ve Sınav Konularının yer aldığı CD’yi şubelerimiz ve temsilciliklerimizden temin edebilirsiniz.

Yeniden atanacaklarda hangi kural uygulanacak?

“Yeniden atama

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görevli iken çeşitli nedenlerle kapsam dışındaki eğitim kurumlarına atananlar, yapılacak duyuruya göre başvurmaları hâlinde Ek–2 Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonucu oluşacak puan üstünlüğüne göre yeniden kapsamda sayılan eğitim kurumlarına atanabilirler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görevli iken öğretmenlik görevinden ayrılanlar ile 23 üncü madde gereğince kapsam dışındaki kurumlara atananlar, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları kaydıyla yapılacak duyuruya göre Ek–2 Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirme sonucu oluşacak puan üstünlüğüne göre tekrar kapsamda sayılan eğitim kurumlarına atanabilirler.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında bulunan öğretmenler, istemeleri hâlinde seçme sınavına katılmak ve 20 nci madde kapsamındaki adaylarla birlikte değerlendirilmek suretiyle de bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına yeniden atanabilirler. Ancak bu durumda bulunan öğretmenler, 19 veya 20 nci maddeler kapsamından yalnız birine başvurabilirler.

(4) Yeniden atamalarda puan eşitliği hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.”

İlk Defa Atamalarda hangi kural uygulanacak?

“İlk defa atama

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına, adayların seçme sınavında almış oldukları puan ile bu puan da dâhil edilmek suretiyle Ek–2 Değerlendirme Formuna göre yapılan değerlendirme sonucunda almış oldukları puanın toplamından oluşan atamaya esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak atama yapılır. Puan eşitliği hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(2) Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenliğine; adayların seçme sınavı ve Ek–2 Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmenin % 60 ı ile uygulama sınavından almış oldukları puanın % 40 ının toplamı sonucunda oluşan atamaya esas puanlarına göre tercihleri de dikkate alınarak atama yapılır.

(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerden kapsamda sayılan eğitim kurumlarına ilk defa atanacaklar, öncelikle zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki kapsamda sayılan eğitim kurumlarına atanırlar.

(4) Atama sonuçları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulur.”

Anadolu, Fen liselerindeki geçmiş çalışma süresi şartı kaldırıldı

Yukarıdaki yönetmelik hükümlerine göre; Atamalarda yeniden atanacaklara öncelik tanınmaktadır. Yönetmeliğin 19. maddesine göre; Daha önceden Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmeni olarak çalışanlar bu çalışma süresinden 3 yılda geçse 5 yılda geçse yeniden atama kapsamında başvurabileceklerdir.

Daha önceki yönetmeliklerde 5 ve 3 yıl süresi bulunmaktaydı. Bu sürelerden dolayı süreleri aşanlar başvuruda bulunamamaktaydılar. Yeni yönetmelikte süre kavramı kaldırılmıştır.

Daha önceki başvurular “Görev kayıtlarınız arasında önceden Fen ve Anadolu liselerinin kadrolu öğretmeni olarak çalıştığınıza dair bir bilgi bulunamamıştır. Veya fen ve Anadolu liselerinin kadrolu öğretmeni olarak çalıştığınız dönemdeki bakanlık atama alanınız boş gelmektedir. Veya Anadolu, Fen liselerindeki geçmiş çalışma süreniz 3 yılı doldurmuştur.” şeklindeki uyarı ile reddedilmekteydi.

Dolayısıyla daha önceden Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liselerinde çalışanlar sınava girmeden yönetmeliğin 19. maddesi kapsamında atanabileceklerdir.

Yeniden atamalarda başvuruların kabul edilmesi ve atamaların yapılması 08–17 Aralık 2009 tarihleri arasında yapılacaktır.

28/6/2008 tarihli seçme sınavında başarılı olanların hakları korunacak

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 28/6/2008 tarihinde yapılan yazılı sınavda 60 ve daha yukarı puan almak suretiyle başarılı olanlardan ataması yapılamayan adayların bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ilk seçme sınavına kadar kazanılmış hakları saklıdır.

(2) Yazılı sınav sonucu 60 ve daha yukarı puan alanlar Anadolu statüsündeki eğitim kurumlarına sınav sonucuna göre atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ile Anadolu imam hatip liselerine atanmak üzere mülakat/uygulama sınavına alınıp başarılı bulunmalarına rağmen ataması yapılamayanlar, mülakatına/uygulama sınavına katıldıkları eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Bunlar istemeleri halinde Anadolu statüsündeki eğitim kurumlarına da yazılı sınav sonucuna göre atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Ancak bu durumda olanlar yazılı sınav ya da mülakat/uygulama sınavı sonuçlarından yalnızca birinden başvuruda bulunabileceklerdir.

(4) Atama yapılacak eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları yazılı sınav ya da mülakat/uygulama sınavında en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılır.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak atamalara ilişkin duyuru, her adayın bilgi sahibi olabileceği bir şekilde valiliklerce il genelinde yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumları ile bu eğitim kurumlarına yapılacak atamaların alanlar itibarıyla sayıları başvuru yeri, süresi ve şekli ile diğer hususlara yer verilir.”

“2008 Yılında Sınava Girenlerin Hakları Devam Etmelidir” başlıklı haberimizdeki belirttiğimiz başvurumuz üzerine yönetmelikte Yapılan değişiklikte eklenen Geçici Madde 2- ye göre 28/06/2008 tarihli sınavda 60 ve üzeri puan alanlar ile Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ile Anadolu imam hatip liseleri yani mülakat sınavı uygulanan okullar için mülakat sınavına girip başarılı olanlara atanma hakkı verilmiştir.

Mülakat sınavında başarılı olanlardan Anadolu liselerine geçmek isteyenler de sınav puanına göre başvuru yapabileceklerdir. Bu tür adaylar ya mülakatla alan ya da mülakatsız alan okullardan birini tercih edebileceklerdir. Atamalar tamamen yazılı sınav /Mülakat sınavı puanı esasına göre yapılacaktır.

28.6.2008 tarihli Sınav sonucuna göre atamalarda başvuruların kabul edilmesi ve atamaların yapılması 18–25 Aralık 2009 tarihleri arasında yapılacaktır.

Konu ile ilgili diğer haberlerimiz

 

“2008 Yılında Sınava Girenlerin Hakları Devam Etmelidir”

 

“Girişimlerimiz Sonuç Verdi: Kazanılmış Haklar Korunacak!”

 

“Anadolu Liseleri Sınavı Başvuruları İçin; Bakanlığı Uyardık”

 

“Sınava Herkes Girebilmeli!”

 

“4/B’li öğretmenler Anadolu Lisesi sınavına girebilmeli!”

 

“Anadolu Lisesine Atamalar Hakkında Yargıdan Olumlu Karar”

 

“Anadolu Kadrosuna Geçen Yöneticilerin Durumuna İlişkin MEB’e Yazı Yazdık”

 

“2008 Sınavını Kazananlarla İlgili Yönetmelik Değiştirildi”

 

“Sınav Öncesi Atanmış And. Türü Okul İdarecileri De Aynı Tür Okullara Nakil İsteyebilmelidir!”

 

“Anadolu Liseleri Atamalarında Öncelik Sırası”

 

“Anadolu Statülü Okullara Yönetici Atamasına İlişkin Yargı Kararı”

 

“Aynı Tür Okullara Yönetici Olanların Anadolu Statülü Hakları Devam Etmelidir”