MEB, 2009 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KILAVUZUNU YAYIMLADI
İlgili Bakanlık yazısı:

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.23.10.03- / HAZİRAN 2009
Konu : 2009 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliği

……………..VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : 2009 Yılı Öğretmenlerin Alan Değiştirme Kılavuzu.

Öğretmenlerin 2009 yılı Alan Değiştirme Kılavuzu, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanmaktadır.
Hatalı başvuruların önlenmesi amacıyla Bakanlığımızın http://ilsis.meb.gov.tr internet adresinde bulunan Alan Değişikliği, Başvuru Formu üzerinde kontrol konulmuştur. Öğretmenlerin İLSİS Özlük Modülü’nde kayıtlı bilgileri esas alınarak getirilen bu uygulama ile aynı zamanda ilgililerin yönlendirilmeleri de hedeflenmiştir.
Öğretmenlerin alan değişikliğine esas olan hizmet puanı, hizmet süresi ve zorunlu hizmet durumu bilgileri İLSİS Özlük Modülü’nden alınmış, başvuru formuna yansıtılmış ve İlgi Kılavuz hükümleri çerçevesinde başvurusu kontrol edilmektedir.
Belirtilen başlıkları başvuru formu üzerinde işaretleyerek başvuranların durumları, onay yetkisi verilen birimlerce kontrol edilecektir. Bu konudaki sorumluluk onay veren yetkiliye ait olacaktır.
Hatalı tercih yapanların başvuruları, başvuru süreci içinde reddedilecek, yeniden tercihte bulunmaları sağlanacaktır.
Başvuru ve onay işlemlerinin, İlgi Kılavuz hükümleri çerçevesinde ve süresi içinde aksatılmadan yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.

Necmettin YALÇIN
Bakan a.
Genel Müdür


2009 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliğine ilişkin başvuru kılavuzu:

1. İLGİLİ MEVZUAT
Bu kılavuz; alan değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuru ve atama işlemlerini kapsamaktadır.
Alan değiştirme işlemlerinde aşağıdaki mevzuat esas almır:
a) 10/08/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resm£ Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Oğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik” ve 30/11/2003 tarihli ve 25302 sayılı “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Oğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dağ Yönetmelik”,
b) 04/03/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resm£ Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”,
c) 2009 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu,
d) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı kararı.
2. İLKELER
Alan değiştirme işlemlerinde;
a) Öğretmenlikte adaylığm kalkmış olması,
b) Eğitim kurumlanmn atama yapılacak alanlarda, norm kadro açığımn bulunması,
c) Atamalarda, hizmet puanı üstünlüğü,
d) Hizmet puanı ile hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31 Temmuz tarihi
esas alınır.
3. GENEL AÇIKLAMALAR
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlannda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin alan değişikliği başvurulan; İlgi (a) ve (b) yönetmelikler ile İlgi (c) Kılavuz ve İlgi (d) Karar çerçevesinde, EK-1 takvimde belirtilen tarihler arasında Bakanlığımızın http://ilsis.meb.gov.tr intemet adresindeki “Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu” ile yapılacaktır. Ancak, başvuru formu il / ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru bürolannda onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.
1. 2009 yılı alan değiştirme döneminde;
a) Öğrenim durumu bakımından İlgi (d) Karar eki çizelgeye göre EK-2 çizelgedeki alanlara kaynak olan yüksek öğretim programlarından mezun olan öğretmenler,
b) Alanını değiştirmek isteyen eğitim kurumu yöneticileri, bulundukları eğitim kurumunda geçecekleri alanda ders yükü bulunması şartıyla yöneticilikleri üzerinde kalmak üzere, lisans düzeyindeki öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara,
Eğitim kurumu yöneticileri, kendi kurumu dışında elektronik başvuru formuna yansıtılacak olan diğer eğitim kurumlannı da tercih edebileceklerdir. Bunlardan bulunduğu eğitim kurumu dışındaki tercihlerinden herhangi birine atananların yöneticilik görevi sona erecektir.
c) Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde görevli olanlar ile merkeze bağlı taşra teşkilatı eğitim kurumlannda görev yapan öğretmenler, lisans düzeyindeki öğrenimleri itibanyla atanabilecekleri alanlara kendi eğitim kurumlan ile birlikte diğer eğitim kurumlarını da tercih etmek suretiyle,
d) Üç Yıllık Eğitim Enstitüsü Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Matematik ve Türkçe mezunu olup Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında lisans tamamlayanlar kadrolannın bulunduğu veya diğer ortaöğretim kurumlanna,
e) Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunu iken Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi bölümünde 3+1 lisans tamamlamış olanlar Sağlık Bilgisi alanına,
1) Bakanlık atama alanı Matematik olanlar İlköğretim Matematik alanına, alanı İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri olanlann Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlanna.
g) Gıda Teknolojisi-1 alanında atanmış Ev-İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği, Ev Ekonomisi Bölümü, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu ve Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden mezun olanlar, 2009 yılı ile sınırlı olmak üzere Yiyecek İçecek Hizmetleri alanına,
alan değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
2. Merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici görevlendirilenlerden, alan değişikliği gerçekleştirilenlerin görevlendirmeleri sona erecektir.
3. Kendi eğitim kurumunu 1. sırada tercih edenlere öncelik verilecektir. Kendi kurumunu diğer sıralarda tercih edenler, kendi kurumu ile birlikte tercih ettiği diğer kurumlan tercih edenler arasında hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirilecektir.
4. İki Yıllık Eğitim Enstitüsü ve Eğitim Yüksekokulu mezunu sınıf öğretmenlerinden lisans tamamlayanların başvurulan kabul edilmeyecektir.
5. 2009 yılı il içi yer değiştirme döneminde, sıraya girmiş olanlar da alan değiştirmek için başvurabileceklerdir. Ancak, alan değiştirme işleminin yapılması h1inde il içi sıralan iptal edilecektir.
6. İller arası yer değiştirme suretiyle ataması yapılan öğretmenler alan değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır. memurlar.net
7. Başvurular, hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirilecektir. Hizmet puanının eşit olması halinde ise öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir. Öğretmenlerin hizmet puanları ile hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31/07/2009 tarihi esas alınacaktır.
8. Birinci Hizmet Bölgesi illerinde görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler görev yaptıkları illerin D ve E sınıfi ilçelerindeki eğitim kurumlarına alan değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Zorunlu çalışma yükümlülüğü eş ve sağlı özrü nedeniyle ertelenenler ise aynı ilin D ve E sınıfi ilçeleri dışında kalan diğer ilçelerdeki eğitim kurumlarını da tercih edebileceklerdir.
9. Alan değiştirmek için başvuruda bulunacakların elektronik başvuru formunu doldurmadan önce İLSİS Özlük Modülü’ndeki bilgilerini kontrol etmeleri ve bu bilgilerin güncellemesini sağlamaları gerekmektedir. Aksi halde başvuru onay işleminden sonra form üzerindeki bilgilerde değişiklik yapılmayacaktır.
10. Ayrıca, başvuru formundaki hizmet puanı ile görev kaydındaki hizmet puanının farklı olmaması konusundaki kontrol işlemi titizlikle yapılacaktır.
11. Başvuruları Bakanlıkça da uygun görülenlerin alan değişikliği işlemleri, alanlara göre norm açığı sınırlılığında EK-1 takvimde belirtilen tarihte gerçekleştirilecektir.
12. Alan değişikliği isteği sonucunda görev yeri değişen öğretmenler, öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla yapıldığından atandığı eğitim kurumunda en az bir (1) yıl süreyle görev yapmak zorunda olup bu süre içinde il içinde yer değişikliği isteğinde bulunamayacaklardır. Öğretmenlerimiz, eğitim kurumu tercihlerini ve başvurulannı bu durumu dikkate alarak yapmalıdırlar.
13. Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin aksatılmaması ve alan değiştirme işlemi sonucunda boşalacak eğitim kurumlarına atama yapılacak olması nedeniyle atama tarihinden sonra oluşacak özür durumlan hariç alan değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir.
14. En son Bakanlık atama karamamesindeki alanı ile İLSİS Özlük Modülü’ndeki Bakanlık atama alanı farklı olanların belgeleri, gerekli düzeltmenin yapılabilmesi için Değerlendirme, Denetleme ve Planlama (Modüller) Şubesinin iletişim adreslerine gönderilecektir.
A. ALAN DEĞİŞTİRMELER
1. Başvuru Şartları
EK—2’de belirtilen alanlar için;
1.1. Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararına göre alanı veya öğrenim durumu, atanacağı eğitim kurumuna uygun olmak,
1.2. Alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak veya ilköğretim okullarında alan değiştireceklerden 3 yıllık eğitim enstitüsü mezunu olmak.
2. Başvuru Yerleri
Başvurular http ://iİsis.meb.gov.tr adresindeki “Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu” ile yapılacaktır.
Başvurular yetkili birimler tarafindan onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.
3. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar
• Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda,
• Başvuru formundaki hizmet puanı ile görev kaydındaki hizmet puanı farklı olanlar,
• Gerekli şartları taşımadan,
• Bakanlığımızın http://ilsis.meb.gov.tr adresinde yer alan “Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu” dışmda bir belgeyle,
• Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,
• Posta yoluyla,
• İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,
• “Elektronik Başvuru Formu” çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan,
• Kılavuzda ilan edilen alanlarm dışmda başka bir alanda
yapılan başvurular işleme almmayacak, geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmış olsa dfthi iptal edilecektir.
B. BAŞVURU FORMU
1. Bilgilerin Kontrol Edilmesi
1.1. Alan değiştirme isteğinde bulunacakların, İLSİS Özlük Modülü’ndeki alan ve mezuniyet bilgileri ile Bakanlık tarafindan düzenlenmiş olan en son atama karamamesindeki alan ve mezuniyet bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir.
1.2. Bilgilerinde farklılık olması hftlinde belgeye dayalı olarak İLSİS Özlük Modülü’ndeki bilgilerin düzeltilmesinden sonra elektronik ortamda başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İLSİS Ozlük Modülü’ndeki alanını ve mezuniyet bilgilerini düzelttirmeden ILSIS Ozlük Modülü’ndeki kayıtlı alan esas alınarak yapılacak başvuru sonucunda alan değiştirme işleminin yapılması hftlinde yapılan alan değiştirme işlemi iptal edilecektir.
1.3. Elektronik ortamda başvuru yapan öğretmenlerin başvurularınm onaylanması aşamasında ILSIS Ozlük Modülü’ndeki bilgileri; hizmet süresi, hizmet puanı ve Bakanlık atama alanı ile lisans öğrenimi itibarıyla atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olup olmadığı kontrol edildikten sonra başvurusu uygun görülenlerin elektronik başvuru formu okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.
1.4. Üçüncü maddede belirtilen durumlara bağlı olarak başvurularının geçersiz sayılması gerekirken değerlendirmeye alınan ve alan değişikliği işlemi gerçekleşenlerin atamaları iptal edilecektir.
2. Tercihler
Alan değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, başvuru formuna yansıtılacak eğitim kurumları arasından bulundukları il içinde en fazla 5 eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.
C. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERİ
1. Kurum Müdürlükten
1.1. Kadrosunun bulunduğu kurum tarafından adayın başvuru formuna yansıyan bilgilerinin doğru olup olmadığına ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığına özellikle dikkat edilecektir. Bu bilgilerin uygunluğu hftlinde başvuru onay işlemine devam edilecektir.
1.2. Bilgisayar ortamında onaylanan formun iki adet çıktısı alınarak öğretmene imzalatıldıktan sonra yetkililerce de onaylanıp biri öğretmene verilecek diğer sureti bir yıl süreyle muhafaza edilecektir. Bakanlığın ilgili atama birimlerince de incelenerek onaylanan başvurular değerlendirmeye alınacaktır
1.3. Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini, başvuru süresi içinde ve yazılı olarak isteyen Öğretmenlerin başvuruları, isteğinin uygunluğu halinde reddedilerek yeniden başvuruda bulunmalan sağlanacaktır.
2. İli İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
2.1. Bu kapsamda yapılacak başvuruların süresi içinde alınması, incelenmesi ve onaylanması için il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır
2.2. Alan değiştirme başvuru formu öğretmenin İLSİS Özlük Modülü’ndeki bilgilerinden;
a) Bakanlık atama alanı,
b) Lisans öğrenimi itibarıyla atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olup olmadığı (IJniversitesi/Fakülte/Bölüm/Ana Bilim Dalı tam olarak yazılması kaydıyla),
c) Hizmet süresi,
d) Hizmet puanı
gibi bilgiler kontrol edildikten sonra başvurusu uygun görülenlerin elektronik başvuru formu okul, ilçe, il milli eğitim müdürlükleri ve Bakanlıkça onaylanacaktır.
Bilgisayar ortamında, elektronik başvuru yapanlar iki adet çıktısı ile birlikte okul müdürlüğüne başvuracaklardır. Okul müdürlüğünce başvurusu uygun görülenlerin başvuru formu, belge ve sistem üzerinde onaylanıp belgenin bir örneği öğretmene geri verilecektir. Diğer sureti ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
İlçe / İl ve Bakanlığın ilgili atama birimlerince de incelenerek onaylanan başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru ve tereddüt edilen hususlarda iletişim adresleri ile irtibat kurulacaktır.
D. ATAMALAR
1. Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının Duyurulması
Alan değiştirme isteğinde bulunanlar kendi eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Bu durumda, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunu 1. sırada tercih edenlere öncelik verilecektir. Kendi kurumunu ilk sıra dışında tercih edenler, kendi kurumu ile birlikte tercih ettiği diğer kurumları tercih edenler arasmda hizmet puanı üstünlüğü esasına göre alan değiştirme istekleri değerlendirilecektir. Bunlardan hizmet puanı eşit olanların öğretmenlikte geçen hizmet süreleri değerlendirilecektir.
Bilgisayar ortamında ataması yapılan öğretmenler, başvuru sonuçlarını belirtilen tarihte http ://personeİ.meb.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.
2. Tebligat, Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri
Alan değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerin tebliğ belgeleri, internet aracılığıyla PDF formatında il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.
Görevden ayrılma ve başlama işlemleri İLSİS Atama Modülü üzerinden il milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.
3. Atama İşleminin İptali
Alan değiştirme işlemleri eş zamanlı yapıldığından, iptal talepleri dikkate alınmayacaktır. Ancak, görev yeri değiştirilen öğretmenlerin Yönetmelikte belirtilen belgeye dayalı atama tarihinden sonra oluşan önü bulunması hülinde durumları değerlendirilebilecektir.

EK-1
E. ALAN DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
• Alan Değiştirme Başvurularının Kabul Edilmesi

17—25 Haziran 2009
• Onay Süreci
17—25 Haziran 2009
• Atamaların Yapılması ve Sonuçların İlan Edilmesi
26 Haziran 2009
F. ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK ALANLAR
EK-2
Sıra Alan No Kodu

Alan Adı
Sır a No
Alan Kodu
Alan Adı
1
4921
Adalet M.L. Meslek Dersleri
30
4903
Laborantlık
2_
4933
Bahçecilik
31
2353
Matematik
3
2265
Beden Eğitimi
32
1700
Matbaa
4-
1119
BilişimTeknolojileri
 
4976
Muhasebe ve Finansman
5
1123
Biyoloji
34
1822
Müzik
6_
1207
Coğrafya
35
4439
Okul Öncesi Öğretmenliği
7
4936
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
36
4919
Ortopedi
8_
4940
Denizcilik-1
37
4978
Pazarlama ve Perakende
9
4941
Denizcilik-2
38
4979
Plastik Teknolojisi
10
1245
DinKültürüveAhlakBilgisi
39
2838
Radyo-Televizyon
11
4942
Eğlence Hizmetleri
40
1894
Rehber Öğretmen
12
4943
El Sanatları Teknolojisi -1
41
1925
Resim İş Resim Görsel Sanatlar
13
4944
El Sanatları Teknolojisi -2
42
4901
Sağlık Bilgisi
14
1371
Felsefe
43
4993
SanatveTasanm-1
15
1386
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi
44
4995
Sanat ve Tasanm -3
16
4906
Genel Ziraat
45
4996
Seramik ve Cam Teknolojisi
17
4954
Giyim Üretim Teknolojisi
46
2510
Sosyal Bilgiler
18
2647
Görme Engelliler Sınıf Öğretmenliği
47
4922
Tapu Kadastro Meslek Lisesi Meslek Derslen
19
4955
Grafik ve Fotoğraf-1
48
4908
Tanm Makineleri
20
4956
Grafik ve Fotoğraf-2
49
4909
Tanm Teknolojisi
21
4957
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler
50
2036
Tarih
22
4958
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
51
4900
Teknoloji ve Tasarım
23
4959
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
52
4988
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
24
4987
İHL Meslek Dersleri-Arapça
53
1283
Türk Dili ve Edebiyatı Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı
25
1715
İlköğretim Matematik
54
2143
Türkçe
26
1524
İngilizce
55
4991
Ulaştırma Hizmetleri
27
4961
İnşaat Teknolojisi-2
56
4904
Veteriner Sağlık
28
4962
İnşaat Teknolojisi-3
57
4992
Yiyecek İçecek Hizmetleri
29
2651
İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenliği
58
2632
Zihin Engellerliler Sınıf Öğretmenliği