MEB, YETKİLİLERİ YOLLUKLAR KONUSUNDA UYARDI
Bakanlık; Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın aşağıda sunduğumuz 13/03/2009 tarih ve 1287 sayılı yazıları ile Sürekli görev yolluklarının (09.9.9.05) fonksiyonel koddan ödenmesi, 2009 yılı itibariyle farklı fonksiyonel kodlardan sürekli görev yolluğu ödemeleri yapılmış ise bunların Muhasebe Birimleri (Saymanlıklar)’ne başvurulması suretiyle düzeltilmesinin sağlanmasını istedi.

Sürekli görev yollukları kendi fonksiyonel kodundan ödenirse geçici görev ve tedavi yolluklarının ödenmesinde bir sıkıntı yaşanmayacak.

Bu konu, öğretmenlerin 17 aydır ödenmeyen yollukları ile ilgili haberlere Bakan Çelik'in verdiği tepki üzerine gündeme gelmişti. Bu konuyu ayrıntısıyla “MEB'de, tedavi yollukları konusunda, kim haklı?” başlıklı dosyada haberleştirmiştik.

Ayrıca Bakanlık; İlköğretim Genel Müdürlüğünün 17/04/2009 tarih ve 7347 sayılı yazıları ayrıca 15/04/2009 tarih ve 7211 sayılı yazılarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden ödenmeyen geçici görev ve tedavi yolluklarının istatistiki bilgilerini istemesinden geçici görev ve tedavi yolluklarının zamanında ödenmediğini kabul etmiştir.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.02-310/ 1287 13/03/2009

Konu : Sürekli Görev Yolluğu Ödemeleri

İlgi : 02.01.2009 tarihli ve B.08.0.SGB.0.03.02-310/22 sayılı yazı. Bakanlığımız bütçesinde sürekli görev, geçici görev ve tedavi yolluklarının 2009 yılına kadar aynı bütçe terbinden ödenmesi, ilgili mevzuatı gereği sürekli görev yolluklarının ödeneği aranmaksızın, geçici görev ve tedavi yolluklarının ise bütçede ödeneği varsa ödenmesi, geçici görev ve tedavi yolluğu alacağı bulunanların mağduriyetine neden olduğundan, 2009 yılı itibariyle bütçe sisteminde değişikliğe gidilerek sürekli görev yolluğu ödemelerinin (09.9.9.05) fonksiyonel kodlardan, diğer yolluk ödemelerinin ise önceki fonksiyonel kodlardan ödenmesine devam edileceği ilgi yazı ile bildirilmiştir.
Ancak, Şubat 2009 ayı sonu itibariyle “e-bütçe” ve “Kamu Hesapları Bilgi Sistemi” (KBS)’den alınan raporlarda, (09.9.9.05) fonksiyonel kodun haricindeki kodlardan sürekli görev yolluğu ödemelerinin yapılmaya devam edildiği görülmüştür.

Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Harcama Yetkisi ve Yetkilisi başlıklı 31 inci maddesinde; “Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.” hükmü yer almakta, Harcama Talimatı ve Sorumluluk başlıklı 32 inci maddesinde ise; “Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.” hükmü yer almaktadır.”

Bu nedenle, 2009 yılı ve daha sonraki yıllarda geçici görev ve tedavi yollukları için ayrılan ödeneklerden sürekli görev yolluğu ödemeleri yapılmaması, sürekli görev yolluklarının (09.9.9.05) fonksiyonel koddan ödenmesi, 2009 yılı itibariyle farklı fonksiyonel kodlardan sürekli görev yolluğu ödemeleri yapılmış ise bunların Muhasebe Birimleri (Saymanlıklar)’ne başvurulması suretiyle düzeltilmesinin sağlanması, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 70 ve 73’ üncü maddeleri ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen yaptırımlarla karşı karşıya kalınmaması için gerekli dikkatin gösterilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Muammer Yaşar ÖZGÜL
Bakan a. Müsteşar

Memurlar-Net