“ÖĞRETMENLER SAAT 16:00’YA KADAR BEKLEYECEKLER” TALİMATINA YARGIDAN RED KARARI VERİLDİ.

Türk Eğitim-Sen Burdur Şubesi tarafından, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Burdur’da görev yapan öğretmenlerin her gün saat 16.00’a kadar görev yerlerinden ayrılmamalarına yönelik işlemin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali talebiyle açılan davada, Isparta İdare Mahkemesi’nin 2011/298 E.,       2011/1270 K. sayılı ve 21.12.2011 tarihli kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idarenin karara karşı temyiz yoluna başvurması üzerine, Danıştay 2. Dairesi’nin 2013/864 E., 2015/10529 K. sayılı ve 17.12.2015 tarihli kararında, sendika şubesinin dava açma ve davada taraf olma ehliyeti bulunmadığından, davanın ehliyet yönünden reddi gerekirken, işin esası hakkında verilen kararda usul hükümlerine uyarlık bulunmadığı belirtilerek, mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkeme kararının Danıştay tarafından bozulması üzerine, dava doyası yeniden incelenmiş ve Isparta İdare Mahkemesi’nin 2016/343 E., 2016/441 K. sayılı ve 29.04.2016 tarihli kararıyla önceki 2011/298 E., 2011/1270 K. sayılı ve 21.12.2011 tarihli kararda ısrar edilmesine, dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Bunun üzerine, davalı idarenin karara karşı temyiz başvurusu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda incelenmiş ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2016/4160 E., 2018/3201 K. sayılı ve 13.06.2018 tarihli kararı ile  Isparta İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun olduğu belirtilerek, ısrara ilişkin kısmının onanmasına, işin esasına ilişkin temyiz incelemesi yapılmadığından, işin esası hakkında inceleme yapılarak karar verilmek üzere dosyanın Danıştay İkinci Dairesine gönderilmesine karar düzeltme yolu açık olmak üzere karar verilmiş, bu karara karşı yapılan karar düzeltme başvurusu da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2018/4534 E., 2019/3782 K. sayılı ve 19.09.2019 tarihli kararı ile reddedilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından işin esası hakkında dosyanın inceleme yapılmak üzere Danıştay 2. Dairesi’ne gönderilmesi üzerine yapılan esasa ilişkin inceleme sonucunda, Danıştay 2. Dairesi’nin 2019/3701 E., 2020/411 K. sayılı ve 15.01.2020 tarihli kararında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile memurların haftalık çalışma saatlerinin düzenlendiği, ancak özel Kanun ve Yönetmelikler uyarınca farklı çalışma saatleri düzenlenebileceğinin belirtildiği, bu çerçevede, ilköğretim okulu öğretmenleri için Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile özel düzenlemeler yapılarak çalışma sürelerinin haftalık toplam 30 saat (18+12) olarak belirlendiği; diğer yandan, günlük ders ve teneffüs sürelerine ilişkin düzenlemelerin de Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer aldığı; buna göre öğretmenlerin, anılan düzenlemelerde hükme bağlanan bu süreler dışında görev yerinde kalmaya zorlanamayacakları sonucuna varıldığından, ilköğretim okulu öğretmenlerinin saat 16.00’a kadar görev yerlerinden ayrılamayacaklarına ilişkin uygulamanın kaldırılması isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedildiği belirtilerek, DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE, Isparta İdare Mahkemesince verilen 2016/343 E., 2016/441 K. sayılı ve 29.04.2016 tarihli kararın ONANMASINA, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

İlgili Kararlar İçin Tıklayınız