YÖNETİCİLİK GÖREV SÜRESİNİN HESAPLANMASI İLE İLGİLİ YARGI KARARI

Okul Müdürü olarak görev yapan üyemiz tarafından, görev süresi dolmadığı halde görev süresinin tamamlandığı belirtilerek görev yaptığı okulun müdürlük kadrosunun münhal olarak gösterilmesine yapmış olduğu itirazın reddine ilişkin işlemin iptali talebiyle açılan davada; Erzurum 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/520 E., 2018/2010 K. sayılı ve 07.12.2018 tarihli kararında; üyemizin 20.05.2009 tarihinde müdür olarak göreve başladığı, okulun 02.09.2014 tarihinde ortaokul ve ilkokul olarak iki ayrı okula dönüştürüldüğü, ilkokulda müdür olarak görevlendirmesinin uzatılmasına karar verildiği, 27.10.2015 tarihinde ilkokulun kapatılarak yerine başka bir ilkokulun açılması üzerine, bu okulda müdürlük görevine başlatıldığı, göreve başlama tarihinin 20.05.2009 tarihi dikkate alınarak görev süresini doldurduğu gerekçesi ile müdürlük kadrosu münhal hale getirilmişse de kapatılarak yerine açılan ilkokulun diğerinin devamı mahiyetinde bir okul olmadığından, aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık süreyi tamamlamadığı, aksine her iki ilkokulun ayrı birer eğitim kurumu olduğu, bu nedenle aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini doldurduğundan bahisle müdür kadrosunun münhal hale getirilmesi üzerine, yapılan itirazın reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı belirtilerek, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız