DANIŞTAY KARARI GEREĞİ ÖDENMESİ GEREKEN KOORDİNATÖRLÜK ÜCRETLERİYLE İLGİLİ YARGI KARARI

Bilindiği üzere; Türk Eğitim-Sen olarak açtığımız davada, Danıştay 11. Dairesi’nin 2017/1881 E. Sayılı ve 19.10.2017 tarihli kararı ile 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.03.2017 tarihli ve 2017/10010 Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu kararının 4. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “ders görevleri ile” düzenlemesi ile 5. maddesi ile “Aynı kararın 15. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “ek” ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına dair düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına, karar verilmiştir. Yargı kararı ile bir düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması ya da iptali halinde, bu düzenlemeye dayanılarak gerçekleştirilen işlemlerin de geriye dönük olarak tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılması gerekmektedir. Dolayısıyla Danıştay kararı ile yürütmesi durdurulan düzenleme ile ilgili olarak, yürütmesi durdurulan düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığı 03.07.2017 tarihinden itibaren, koordinatörlük uygulaması sebebiyle ek ders kaybı yaşayan teknik öğretmenlerin maddi hak kayıplarının telafi edilmesi gerekmektedir.

Yürütmesi durdurulan düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığı 03.07.2017 tarihinden itibaren, ödenmeyen ek ders ücretlerinin ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada; Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 2018/897 E., 2018/2699 K. sayılı ve 28.12.2018 tarihli kararında, her ne kadar davalı idare tarafından, söz konusu yargı kararının Bakanlığa tebliğ tarihi olan 27.12.2017 tarihinden itibaren ek ders ödemesinin yapıldığı, ancak belirtilen tarihler arasında, yani yürütmesi durdurulan düzenlemenin Remi Gazete’de yayımlandığı 03.07.2017 tarihi ile ilgili yargı kararının Bakanlığa tebliğ tarihi olan 27.12.2017 tarihleri arasında, ek ders ödemesi yapılamayacağı ileri sürülmekte ise de, yürütmesi durdurulmuş düzenleyici işlemin tesis edildiği tarihe kadar geri gidilerek, o işlem tesis edilmemiş olsaydı nasıl bir hukuki durum oluşacaksa, idarece o durumun iade edilmesinin zorunlu olduğu, bunun aksine bir durumun Anayasa ile güvence altına alınan Angarya yasağına aykırı olacağı belirtilerek, dava konusu işlemin iptaline, davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının idareye başvuru tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, karar verilmiştir.  

İlgili karar için tıklayınız