KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NDAN, STAJYER ÖĞRENCİLERE YEMEK HİZMETİNİN ÜCRETSİZ VERİLMESİNİ TALEP ETTİK

Sendikamıza, Anadolu sağlık meslek lisesi öğrencilerinin, yataklı tedavi kurumlarında staj yapmaları durumunda yemek ücreti talep edildiği yönünde bilgiler gelmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından illere gönderilen yazıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüş yazısına atıfta bulunularak yataklı tedavi kurumunda staj yapan öğrencilerin yemek hizmetinden ücretsiz yararlandırılamayacağı belirtilmiştir. Diğer bir ifadeyle, staj yapan öğrencilerin yemek hizmetinden yararlanmaları durumunda ücret talep edilmesi yönünde talimat verilmiştir. Hastanelerde staj yapan ve herhangi bir geliri olmayan öğrencilerden ücret talep edilmesinin kabulü mümkün değildir.

Staj yapan öğrencilerden yemek ücreti alınması mevzuatımıza açıkça aykırıdır. Mevzuat hükümleri incelendiğinde;

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin “Beslenme Türleri” başlıklı 89. maddesinde “Kurumlarda; (…) hastanede staj yapan öğrencilere (…) üç öğün yemek ve vardiye uygulanan kurumlarda vardiyaya kalan personele çalışma sürelerine isabet  eden öğünlerde yemek verilir.” hükmü amir olup madde hükmü uyarınca hastanelerde staj yapan öğrencilere çalışma sürelerine isabet  eden öğünlerde yemek verileceği ifade edilmiştir.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin;

  • Mevcut Yemek Servislerinden Faydalanma” başlıklı 6. maddesinde “Hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile birlikte çalışan iş yerlerindeki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına  bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanırlar.” hükmüne yer verilmiş olup madde hükmü uyarınca hastanelerde çalışan memurların hastalar için çıkacak yemekten faydalanacakları ifade edilmiştir.
  • Ek Madde 1. maddesinde  “Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (…) görev yapanlar, hastalar ve sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır.” hükmü amir olup  madde hükmüne göre yataklı tedavi kurumlarında yiyecek yardımından faydalanan tüm personellerin hastalar ve sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanacakları ifade edilmiştir.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin Ek Madde 1. Maddesi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 09.02.2009 tarih ve B.07.0BMK.015.115457-61 sayılı yazısındaki talebi üzerine yönetmeliğe eklenmiştir. Mezkur yazı incelendiğinde Maliye Bakanlığı’nın “ Sağlık Bakanlığından alınan 11.04.2008 tarihli ve B.10.0.SGB.0.81.00.05/2762 sayılı yazıda (…) Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde hizmetin kesintisiz 24 saat devam edeceği, 89 uncu maddesinde de hastanede staj yapan öğrenciler dahil tüm personelden kurum yatanlarla sürekli olarak kurumda kalanlara ve nöbetçilere üç öğün yemek ve vardiya uygulanan kurumlarda vardiyaya kalan personelle çalışma sürelerine isabet eden öğünlerde yemek verileceği hükmünün yer aldığı ve belirtilen düzenlemelerin, kesintisiz sağlık hizmeti sunan personelin iaşelerinin kurumlarınca karşılanacağı anlamına geldiği, bir başka ifade ile sosyal yardım olmadığı ve mecburi iaşe niteliği taşıdığından bahisle, Genel Yazımızda belirtilen hususun uygulamada sorunlara yol açabileceği belirtilmek suretiyle konuya ilişkin olarak, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talep edilmektedir.

Bu itibarla Devlet Memurları Yiyecek Yönetmeliğine “bu yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (Üniversitelerin Yataklı Tedavi Kurumları dahil) görev yapanlar, hasta için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır.” Şeklinde bir madde eklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” gerekçesiyle Devlet Personel Başkanlığı’ndan yönetmelikte değişiklik yapmasını talep etmiştir. Maliye Bakanlığı’ndan gelen bu talep Devlet Personel Başkanlığı’nca uygun bulunmuş ve Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’ne Ek Madde 1 maddesi eklenmiştir.

Tüm bu açıklamalarımız uyarınca, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin Ek Madde 1. maddesi Sağlık Bakanlığı’nın isteği, Maliye Bakanlığı’nın talebi ve Devlet Personel Başkanlığı’nın uygun görmesi üzerine hastanelerde çalışan memurların yemek servislerinden ücretsiz yararlanabilmesini sağlamak amacıyla yönetmeliğe işlenmiştir. Bu durumda, mezkur yönetmelik maddesi halen yürürlükte olup bu maddenin yayınlanma amacı dikkate alındığında, hastanelerde görev yapan personellerin tamamı(staj yapan öğrenciler dahil) yemek servisinden ücretsiz olarak yararlanabilecektir.

Tüm bu hükümlere rağmen Sağlık Bakanlığı talebimizi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşüne atıfta bulunarak reddetmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın talebimizi reddetmesi üzerine Sendikamızca sorunun çözümü için Kamu Denetçiliği Kurumu’na müracaat edilmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan, yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrencilerden yemek ücreti alınmaması yönünde tavsiye kararı verilmesi talep edilmiştir.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığının cevabi yazısı için tıklayınız.

Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru dilekçemiz için tıklayınız.