GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENLERİN ÜZERLERİNDE BULUNAN TÜM EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENMELİDİR

Sendikamıza, Milli Eğitim Bakanlığı veya valiliklerce düzenlenen gezi, hizmet içi eğitim, seminer, kurs vb. faaliyetlerde görevlendirilen öğretmenlere görevlendirildikleri tarihlere denk gelen ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerine ek ders ücreti ödenmediği yönünde bilgiler gelmiştir. Ek ders ücretlerinin ise bu görevlerin fiilen yapılmaması nedeniyle ödenmediği belirtilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2007/19 nolu genelgesinde mezkur kararın 16. maddesini açıklayan 11. maddesinde "Kısacası, söz konusu etkinliklere katılanlar bu sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda olsalardı ne kadar ek ders ücreti almaları gerekiyorsa aynı miktardaki ek ders ücretlerini almaya devam edecekler, bu sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda ek ders ücreti alamayacak durumda olanlar ise bu sürelerde de ek ders ücreti alamayacaklardır." ifadeleriyle 16. maddeye göre ödenmesi gereken ek ders ücretlerini hakkında ayrıntılı açıklamaya yer verilmiştir. Genelgeye göre tüm ek ders ücretlerinin fiilen yapılma şartı aranmadan ödenmesi gerekmektedir.

Anayasamızın 125. maddesi son fıkrasındaki "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü uyarınca bakanlığınız veya valiliklerin görevlendirmeleri nedeniyle öğretmenin katılmak durumunda kaldığı hizmet içi eğitim kurs ve seminerler nedeniyle alamadığı ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 17.02.2017 tarih ve 2109493 sayılı yazısında  “…Performans  değerlendirmelerinde başarılı olup sınava katılma hakkı kazanan adaylardan; haklarında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulananların 1 yıl fiilen öğretmenlik yapmadıkları gerekçesi ile sınava kabul edilmemesinin Yönetmeliğe uygun düşmeyeceği; bu adayların fiilen öğretmenlik yapmamaları kendi iradeleri dışında gerçekleşen bir durum olduğu ve görevden uzaklaştırma tedbirinin fiilen çalışmadan sayılmayacağına dair bir düzenleme de bulunmadığından, bu kişilerin sınava katılma koşulunu taşıdıkları değerlendirilerek işlem tesis edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir." şeklinde görüş belirtilerek öğretmenlerin fiilen öğretmenlik yapamamalarının nedeninin kendi iradeleri dışında gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerektiği yönünde tespit yapılmıştır.

Tüm bu açıklamalar ve yasal dayanaklar uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığı veya valiliklerce düzenlenen gezi, hizmet içi eğitim, seminer, kurs vb. faaliyetlerde görevlendirilen öğretmenlere, görevlendirildikleri tarihlere denk gelen ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerine ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

 

İlgili yazımız için tıklayınız