SAĞLIKTA ALINAN KATKI PAYINI GÜNDEME TAŞIDIK

Sağlık hizmetlerinde vatandaşlarımızdan alınan katılım paylarının sürekli artması, başta gözlük camı ve çerçevesi olmak üzere vatandaşa yapılan ödemelerin düşürülmesi üzerine konfederasyon olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bak ve maliye bakanlığına bir dilekçe göndererek yapılan uygulamaların memurlarımız lehine düzeltilmesini talep ettik. 

Gönderdiğimiz dilekçede özellikle gözlük camı ve çerçevesi için devlet tarafından yapılan katkının son 10 yılda hiç artmadığını vurgulayarak buna karşın iki yılda bir olan gözlük hakkının üç yılda bire uzatıldığını ama Milletvekillerine her yıl bu hakkın tanınarak dört yüz TL ödeme yapıldığını hatırlattık. 

Kanunların uygulanmasında eşitlik ve adalet ilkelerinin sosyal devletin vatandaşı gözeten politikalar üretme gereğinin anayasal bir zorunluluk olduğunu vurguladığımız dilekçemizde,  Sağlık Uygulama Tebliği içerisinde yer alan başta gözlük camı ve çerçeve bedelleri olmak üzere vatandaşlarımıza sağlanan tüm katkıların makul bir seviyeye çıkarıldıktan sonra, her yıl düzenli olarak artırılmasının sağlanması için gereğinin yapılmasını istedik.

 

İLGİLİ DİLEKÇEMİZ AŞAĞIDADIR

 

Sayı       : TKSGM.2017.10.70/

Konu     : Vatandaşlardan tahsil edilen katkı payı ile gözlük camı ve çerçeve bedeli hakk.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI 

09.03.2017

Anayasamızın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olarak tanımlanmaktadır. Vatandaşların refahını birincil öncelik olarak kabul eden sosyal devlet anlayışında, kamu hizmetlerinin devlet tarafından ücretsiz olarak sunulması esastır. Buna karşın ülkemizde son yıllarda genel eğilim, kamu hizmetlerinin özel sektör eliyle gördürülmesi, kamunun sunduğu hizmetlerin bedelinin de vatandaşlardan tahsil edilmesi şeklinde gelişmektedir.  Bu anlayışa paralel olarak özellikle sağlık hizmetlerinin sunumunda vatandaşlardan katkı payı alınması ve vatandaşların sağlık giderleri için Devlet tarafından yapılan ödemelerin azaltılması, giderek yaygınlaşan bir uygulama haline gelmiştir. 

Öyle ki, görme bozukluğu yaşayan vatandaşlarımıza 2007 yılında iki yılda bir defa olmak üzere çerçeve için 40 TL, gözlük camı için en yüksek 63,56 TL ödeme yapılmaktayken, bugün itibarı ile üç yılda bir defaya mahsus olmak üzere çerçeve için 35 TL, gözlük camı için ise en yüksek 76,27 TL ödeme yapılmaktadır. Aradan geçen on yıllık sürede çerçeve ve cam fiyatları sürekli yükselirken Devlet tarafından vatandaşa ödenen bedelin neredeyse hiç yükselmediği, daha önce hastalara iki yılda bir gözlük değiştirme hakkı tanınırken bu sürenin üç yılda bire çıkarıldığı görülmektedir. Bunun yanında milletvekillerimize ise çerçeve için 250, cam için 150 TL ödeme yapılmaktadır. Bu durum, vatandaşlarımızın sağlık harcamaları için ceplerinden ödemek zorunda kaldıkları giderin sürekli arttığını, kanunların uygulanması noktasında eşitlik ve adalet ilkesinin zedelendiğini ortaya koyması bakımından son derece önemlidir.

Bu konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla ve sosyal devlet ilkesinin de bir gereği olarak Sağlık Uygulama Tebliği içerisinde yer alan başta gözlük camı ve çerçeve bedelleri olmak üzere vatandaşlarımıza sağlanan tüm katkıların makul bir seviyeye çıkarıldıktan sonra, her yıl düzenli olarak artırılmasının sağlanması için gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize sunarız.