ŞARTLARI TAŞIYAN ÜYEMİZİN AÇTIĞI DAVADA YAKUTİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATAMASI İPTAL EDİLDİ

Türk Eğitim Sen üyesi Hamza FIRAT tarafından, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Zinnur ŞİMŞEK isimli şahsın atanmasına ilişkin işlem ile anılan göreve kendisinin atanması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 2015/956 E., 2016/315 K. sayılı ve 28.03.2016 tarihli kararı ile dava konusu atama işleminin iptaline karar verilmiştir. 
Kararın gerekçesinde ise, dava konusu atama işleminin idare tarafından takdir yetkisine dayanılarak 657 sayılı Yasa’nın 71. Ve 76. Maddelerine istinaden ve Zinnur ŞİMŞEK’in 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. Maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşıdığı gerekçesiyle tesis edildiği, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/702 Y.D. İtiraz nolu ve 23.10.2014 tarihli kararı ile; 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 23. Maddesi ile getirilen ve ilçe milli eğitim müdürü kadrosunun görevde yükselme sınavına tabi kadrolardan çıkartılarak bu kadrolara atamalarda sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. Maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların aranmasına ilişkin düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi karşısında, salt 657 sayılı Yasa’nın 68/B maddesinde yer alan şartları sağladığı gerekçesiyle anılan şahsın doğrudan Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmasına dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.


İlgili karar için tıklayınız