TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NDA MASAYA YATIRILDI


2015 Yılı Toplu Sözleşmesinde üzerinde çalışma yapılmasına karar verilen konulara ilişkin gerçekleştirilen teknik heyet toplantılarının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve diğer konfederasyonların temsilcilerinin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.  
 
Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Devlet Personel Başkanlığı Başkanı Mahmet Ali Kumbuzoğlu ile Bakanlık ve Devlet Personel Başkanlığı uzmanları da yer aldı.      
 
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşme metninde uygulanmayan ve üzerinde çalışılması kararlaştırılan konulara ilişkin olarak gelinen son durumun ele alındığı toplantıda üzerinde çalışılan konulara ilişkin olarak gelinen son durum şu şekilde kaydedildi:  
 
1- Kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere ilgili yer ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanların, KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilmeleri durumunda, 70-80 bin dolayında işçinin kapsam dâhiline alınması gerektiği ve bunların tamamının memur ve sözleşmeli personel kadrolarına geçirilmesinin sistematik olarak mümkün olmadığı ifade edildi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, memur görevi yapan işçilerin tamamının kadroya geçirilmesi mümkün olmuyorsa başlangıç olarak üniversite mezunu işçilerin kadroya geçirilmesi konusunda bir çalışma yapılması gerektiğini, bu durumda kapsamın daralacağını, işleyişin aksamayacağını belirtti. Bunun üzerine üniversite mezunu işçilerin memur kadrolarına geçirilmesi konusunda çalışma yapılabileceği ifade edildi. 
 
2- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmesi konusunun Devlet Personel Bakanlığı’nın olumlu görüşüne rağmen Maliye Bakanlığı’nın özelleştirme kapsamındaki bütün işçilerin kamuya geçeceği ve bunun da bütçeye 134 milyon TL ek yük getireceği gerekçesiyle karşı çıkması nedeniyle gerçekleşmediği belirtildi. Yapılan itirazlar neticesinde Bakan Soylu, Maliye Bakanlığı ile bu konu başta olmak üzere bir görüşme yapacağını ifade etti.
 
3- Refakat izninin kullanılmasına yönelik sorunların giderilmesi amacıyla özellikle günübirlik refakat sorununun çözülmesi bakımından, bu tür izinlerin kamu görevlilerinin mazeret izinlerinden düşülmesi konusunda çalışma yapıldığı ve sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı ifade edildi.
 
4- İşçilikte geçen sürelerin tüm memurlar için memuriyete yansıtılması konusunun mali yük teşkil etmesi nedeniyle bakanlıkların konuya sıcak bakmadıkları ifade edildi.
 
5- Memurların eğitim durumlarına göre ilerleyebilecekleri kadro derecelerine kadar yükselebilmeleri konusunun, toplamda 90 bin kamu görevlisini ilgilendirmesi ve bütçeye getireceği ek yükün 46 milyon TL’yi bulması nedeniyle Maliye Bakanlığı tarafından kabul görmediği belirtildi.
 
6- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet teşkilatında görev yapan sivil memurların hukuki durumlarının netleştirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yapılması prensipte kabul edildi. Bu konuda Genel Kurmay Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı yetkililerinden oluşacak bir komisyonun en kısa sürede çalışmalara başlayacağı ve bir sonraki Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı tarihi olan Kasım 2016’ya kadar yasal altyapı çalışmalarının tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.  
 
7- Fiili hizmet süresi zammına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde bir komisyon oluşturulduğu ve bu komisyonun çalışmalarını tamamladığı, hazırlanan nihai raporun bilim adamlarının görüşü alınmak üzere Hacettepe ve Gazi üniversitelerine gönderildiği belirtildi. Konunun uzman, akademisyenlerin görüşlerinin de alınmasının ardından netleştirileceği ifade edildi. 
 
8- KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının yeniden düzenlenmiş olmasına rağmen YPK kaynaklı olarak yaşanan çeşitli aksaklıklar nedeniyle hayata geçirilemediği belirtildi.
 
9- Türkiye İstatistik Kurumunda tam zamanlı olarak istihdam edilen ve sayıları 2 bin 106 olarak tespit edilen geçici personelin de 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca istihdam edilen geçici personel gibi emekli oluncaya kadar çalışabilmeleri için düzenleme yapılması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun Maliye Bakanı ile görüşeceği belirtildi.
 
10- Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personelinden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri karşılanan personelin kadro ve pozisyonlarının döner sermayeye aktarılması ve söz konusu prensipler çerçevesinde döner sermayeye gelen kaynaktan bu kapsamda yer alan personelin yararlandırılmasının, havuzdan gelen paranın miktarı değişmeyeceği için teknik olarak mümkün olmadığı ifade edildi.
 
11- Genel idare hizmetleri sınıfına dâhil üniversite daire başkanları, üniversite genel sekreterleri ve büyükşehir belediyeleri daire başkanlarının ek gösterge rakamının diğer daire başkanları ile eşitlenerek 3600’e yükseltilmesi konusunda çalışmaların tamamlandığı ve en kısa sürede sorunun çözüleceği ifade edildi.  
 
12- Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan kadro/görev unvan katsayılarının yükseltilmesi için öncelikle döner sermaye uygulamalarının güçlendirilmesi gerektiği bu nedenle de yapılacak çalışmanın 2017 yılının sonunu bulabileceği belirtildi.
 
13- Bayındırlık hizmet kolundaki kamu görevlilerinin zorunlu olmadığı sürece günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılmamasına ve zorunlu olarak fazla çalıştırılanlara ise 657 sayılı Kanununun 178 inci maddesi uyarınca izin verilmesine dair yeni bir genelge çıkarılmasına gerek olmadığı bu konuda 2014/5 sayılı Başbakanlık genelgesinin yeterli olduğu görüşüne varıldı.
 
14- Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve İşletme Şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenebilmesi konusundaki çalışmaların tamamlandığı ve söz konusu personele seyyar görev tazminatı verilmeye başlanacağı belirtildi.
 
15- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının döner sermaye bütçesinden karşılanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.
 
16- Mülga Denizcilik Müsteşarlığında denetleme memuru kadrolarında görev yapan personelden 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca memur kadrolarına atananların veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrolarına atanmalarının gerçekleştirilerek sorunun çözüldüğü belirtildi.
 
17- Tekniker unvanlı kadrolarda bulunan ve sayıları 7 bin 318 olarak tespit edilen personelin lisans tamamlamalarına ilişkin olarak YÖK’ün olumlu görüş bildirmediği, sınavla girilmesi gereken öğretim kurumlarına sınavsız öğrenci kabulünün hakkaniyete aykırı olduğu ve lisans tamamlama sonrasında teknikerlikten teknisyenliğe geçiş nedeniyle, unvan değişikliği içerdiği ve bunun da bütçeye 364 milyon TL ek yük getireceği ifade edilerek, toplu sözleşme hükmünün uygulanamayacağı belirtildi.
 
18- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Avrupa Birliği fonlarından faydalanabilmek amacıyla özel statü ile kurulduğu, Kurumun 657 sayılı Kanuna tabi hale gelmesi durumunda işleyişinin duracağı gerekçesiyle, bu Kurumda sözleşmeli statüde çalışan personelin kadroya geçirilebilmeleri konusunun teknik olarak mümkün olmadığı ifade edildi.
 
19- Orman Genel Müdürlüğü personeline ilişkin olarak eş durumu, sağlık özrü ve becayişe dayalı bir yer değiştirme uygulamasını içeren yönetmelik taslağı hazırlandığı belirtildi.
 
20- TAR-GEL sorunun karşılıklı mutabakatla çözüldüğü ifade edildi.
 
21- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda mesleğe özel yarışma sınavı ile Uzman Yardımcısı olarak alınıp, 3 yıllık yetişme dönemini takiben özel yeterlik sınavı ile Uzman kadrosuna atanmış olanlardan halen söz konusu kadrolarda bulunan 26 kişinin Yüksek Kurum veya Kurumlardaki Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmalarının sınavla mümkün olabileceği belirtildi.
 
22- İl kültür ve turizm müdürlerinin il idare kurulu üyeleri kapsamına alınmasının toplu sözleşme kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edildi.
 
24- Kültür ve Sanat Hizmet kolunda yer alan personelin mali haklarına ilişkin konulara yönelik çalışma yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi.
 
25- TRT çalışanlarına ödenen giyim yardımları konusunda Sayıştay Raporu dikkate alınarak bir çözüm üretilmeye çalışıldığı ancak yardım konusunda TRT Yönetim Kurulunun tereddütleri olduğu belirtildi. Toplu sözleşme metninde geçen yayın personelinin kimler olduğu konusunda bir tespit yapılması gerektiği üzerinde duruldu. Bakan Soylu, konuya ilişkin olarak TRT Genel Müdürü ile bir görüşme yapacağını ifade etti.
 
26-  PTT’de çalışanların resen emekliye sevk edilme yaşının 55’ten 60’a çıkarılması konusunda Kurumun söz konusu memur personelin özel statüye geçmesi durumunda mümkün olabileceğini söylediği ifade edildi.
 
27-   DHMİ işletmelerinde çalışan personelin EUROCONTROL kaynaklı Havacılık Tazminatının yükseltilmesinin uygun olduğu ifade edildi.  
 
GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK: TOPLU SÖZLEŞMEDE MUĞLAK İFADELERE YER VERİLMEMELİDİR
 
Toplantıda konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bu toplantının toplu sözleşme metnindeki kesin olmayan ifadeler nedeniyle gerçekleştirildiğini, toplu sözleşme metinlerinde yuvarlak ve muğlak ifadelere yer verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, 2015 yılında yetkili konfederasyonun yaptığı hata nedeniyle aslında çoktan uygulamaya geçmesi gereken birçok konunun bugün hala tartışıldığını, bu durumu toplu sözleşmenin imzalandığı ilk günden beri dile getirdiklerini belirtti.
 
Toplu sözleşmede hüküm altına alınmış olan tüm konuların eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen Genel Başkan, “Kamu kurumlarında görev yapan işçilerin tamamının kadroya geçirilmesi mümkün olmuyorsa, öncelik olarak üniversite mezunu işçilerin memur kadrolarına atamalarının yapılması sağlanmalıdır. Daha önce Çaykur’da böyle bir uygulama hayata geçirilmiş ve işçiler arasında bir beklenti yaratılmıştır. Bu beklenti boşa çıkarılmamalıdır. Beşikten mezara eğitimi savunurken, eğitimini yükselten personeli de ödüllendirmek yetkililerin görevidir. Üstelik bu uygulamanın bütçeye ek yükü olmayacağı gibi maliyet düşürücü bir etkisi de vardır.
 
4/C’li geçici personele gelince nasıl ki, geçtiğimiz yıllarda sözleşmeli personel kadroya geçirildiyse, aynı şekilde 4/C’li personelin de kadroya geçirilmesi mümkündür. Bu uygulama söylenildiği kadar bütçeye maliyet oluşturmayacaktır. Aslında bizim 4/C’li statüyü toptan kaldırmamız gerekmektedir.” dedi.         
 
Acele ile, ölçülüp biçilmeden, büyük bir kazanım elde edilmiş gibi yansıtılan toplu sözleşme hükümlerinin neredeyse yarısının bugün uygulanmadığını hatırlatan Koncuk, “Bir daha böyle ucu açık metinlere imza atılarak aynı hataya düşülmemelidir.” şeklinde konuştu.