KONYA İDAREDEN MALİ HAKLARIN İADESİ VE GÖREV SÜRESİ UZATMAMA İŞLEMİNE İPTALLER…

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu” gereğince yapılan değerlendirmelerde başarısız sayılma işlemine karşı açılan davalarda verilen iptal kararına istinaden ikinci defa yapılan yeniden değerlendirme sonucunda, başarısız sayılma, görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin iptali ve uğramış olduğu maddi kayıpların yasal faiziyle ödenmesi istemiyle açılan davada;

Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/1266 E., 2015/1698 K. sayılı ve 31.12.2015 tarihli kararı ile dava konusu işlemin iptali ile dava konusu işlem nedeni ile yoksun kalınan mali hakların yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine verilmiştir. İlgili kararda, Anayasa ve Kanun hükümlerinden; hukuk devletinde, idarenin mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının gereklerine göre gecikmesizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, idarenin kararların gereklerine aykırı işlem tesis edemeyeceğinin anlaşıldığı, ifade edildikten sonra, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 18.02.2015 tarih ve YD İtiraz No:2014/1151 sayılı yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararın gerekçesi ile birlikte dikkate alındığında, davacı ile makul bir süre çalışıp çalışmadığı tespit edilemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürünün değerlendirmeleri sonucunda verilen puanlar esas alınarak davacının başarısız sayılmasına ve görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ve yoksun kalınan mali hakların davacıya ödenmesi kapsamında, davacıya yöneticilik (okul Müdürlüğü) görevinden ayrı kaldığı dönem içerisinde herhangi bir derse girmeden salt yöneticilik görevi nedeniyle ödenmesi gereken ek ders ücreti tutarlarından, davacıya aynı dönemde (dava konusu işlemin tesisinden sonra yönetici olarak değil öğretmen olarak görev yaptığı süreç içerisinde) öğretmen olarak görev yapmış olması nedeniyle ödenmiş olan ek ders ücretlerinin düşürülmesi suretiyle bulunan miktarın ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konya İdare Mahkemeleri tarafından, aynı mağduriyeti yaşayan ve dava konusu aynı olan üyelerimizle ilgili davalarda, aynı gerekçelerle 22 adet karar verilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız