2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU’NA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

2015 Yılı Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatı Başvuru Kılavuzunun Temsil Yeteneği Mülakatı Başarı Sıralaması başlıklı 3.6. maddesi ‘‘a) Adayların başarı sıralaması, Temsil Yeteneği Mülakatı puanlarına göre; branşlar ve ülke/ülke grupları dikkate alınarak Komisyonca ayrı ayrı yapılacaktır.b) Temsil Yeteneği Mülakatı sonucunda puanı en az 70 (yetmiş) ve daha yukarı olan adaylar içerisinde, puan üstünlüğüne göre bir başarı sıralaması yapılarak, bu Kılavuzun birinci bölümünde seçileceği belirtilen öğretmenlerin branşları ve sayılarında aday başarılı sayılarak yurt dışında  görevlendirilmeye hak kazananlar listesine alınacaktır. Başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan adaylar ile eşit puana sahip adaylar, o branş için belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi tümü başarı sıralama listesine alınacaktır. c) Temsil Yeteneği Mülakatı puanlarının eşit olması durumunda; sırasıyla lisansüstü eğitim, ilk defa görevlendirilme ve mesleki kıdem sıralamada dikkate alınacaktır. d) Sınav süreci başladıktan ve duyurular yapıldıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, ihtiyacın ortadan kalkması ya da gerekli görülmesi halinde belirlenen kontenjanları azaltmaya veya artırmaya ve yedek aday belirlemeye Komisyon yetkilidir. ’’, Görevlendirilen Öğretmenlerle İlgili İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler başlıklı  7.3. maddesi ‘‘Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonunca yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, yurtdışı görevlerine başladıktan sonra “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik” gereğince tahsis edilen boş kadrolara atanacaktır. Bu işlem, öğretmenin yurt dışı görevine hareket tarihini izleyen 15 gün içerisinde adayın kadrosunun bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince tamamlanacaktır. İl milli eğitim müdürlüklerine öğretmenlerin kadrolarının ilgili boş kadrolara alınmasıyla ilgili başka bir yazı gönderilmeyecektir. Pasaport başvuru işlemleri, görevlendirme işlemi yapıldıktan sonra il millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.Bir Adayın, Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olması ya da aynı yıl içerisinde yurt dışı göreve uyum seminerine alınması yurt dışında görevlendirileceği anlamını taşımamaktadır.’’, Görev Süresi başlıklı 7.4.maddesi ‘‘Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görev süresi, 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesi çerçevesinde belirlenir. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görev süresi 1 (bir) ders yılıdır. Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonunca uygun görülmesi halinde görev süreleri en fazla 4 (dört) ders yılı daha uzatılabilir. Herhangi bir nedenle görev süresi uzatılmayan öğretmenler hiçbir şekilde bir hak iddia edemez.’’ şeklindedir.

Türk Eğitim-Sen olarak 2015 yılı Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatı Başvuru Klavuzu’nun 3.6.maddesinin,7.3.madde başlığı altındaki ‘‘Bir adayın,Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olması ya da aynı yıl içerisinde yurt dışı göreve uyum seminerine alınması yurt dışında görevlendirileceği anlamı taşımamaktadır.’’hükmünün ve ‘‘Görev Süresi’’başlıklı 7.4 maddesindeki ‘‘Herhangi bir nedenle görev süresi uzatılmayan öğretmenler hiçbir şekilde bir hak iddia edemez’’ hükmünün yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali   istemiyle açtığımız davada ; Danıştay 16. Dairesi’nin  2015/408 E. sayılı ve 21.10.2015 tarihli kararı ile  bahsi geçen kılavuz hükümlerinin   yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kararın gerekçesi ‘‘…Davalı idarece, dava konusu 2015 Yurt Dışında Görevlendirilecek öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatı Başvuru  Kılavuzunun ,2003/5753 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından alınan 8.12.2014 tarih ve 122 sayılı kararda belirtilen esas ve usuller doğrultusunda düzenlendiği belirtilmekte ise de;657 sayılı Yasa’nın Ek 36. Maddesi hükmü dikkate alındığında, yurtdışında görevlendirilecek öğretmenlerin seçimine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin Bakanlar Kurulu’na ait olduğu açık olup ;bu Yasa hükmü uyarınca  yayımlanan  2003/5753 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı  ile Bakanlıklar arası  Ortak Kültür Komisyonuna,ancak görevin ve görevlendirme yapılacak ülkelerin özellikleri itibarıyla,Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen şartlara ilave olarak özel şartlar ile ön lisansın üzerinde öğrenim düzeyi belirleme yetkisi tanınmıştır. Yurtdışında görevlendirilecek öğretmenlerin seçiminin nasıl yapılacağı ise,görevin ve görevlendirme yapılacak ülkenin niteliği dikkate alınarak yapılacak bir belirleme değil,yurtdışında görevlendirilecek öğretmenlerin seçiminin esasına ilişkin bir belirlemedir.Dolayısıyla bu konuda düzenleme yapma yetkisi;657 sayılı Yasa’nın Ek 36.maddesi uyarınca sadece Bakanlar Kurulu’na tanınmıştır.  Bu itibarla,657 Sayılı Yasa’nın Ek 36.maddesinde ,bu madde ile Bakanlar Kuruluna verilmiş olan yetkinin devredilebileceği yolunda bir hüküm yer almadığından, sınavın yapılma şeklini belirleme konusunda yetkisi bulunmayan Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından alınan 2015 yılında yurtdışında  görevlendirilecek öğretmenlerin seçimine ilişkin 8.12.2014 tarih ve 122 sayılı karar üzerine yayımlanan Kılavuzla getirilen dava konusu düzenlemelerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Nitekim ,Danıştay İdari Dava Daireler Kurulunun 4.2.2015 tarih ve 2012/1656 E.2015/201 K sayılı kararı da bu yöndedir. ’’şeklindedir.

İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Tıklayınız.