YARGI, “4/C’Lİ PERSONELE DE YOLLUK ÖDENMELİ” DEDİ

Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2015/481 E., 2015/889 K. sayılı ve 24.07.2015 tarihli kararıyla, Batman  İli Dedaş'ta çalışmakta iken özelleştirme uygulamaları sonucu Tekirdağ Valiliği emrine atanan 4/C’li personelin, sözkonusu atama işlemine istinaden tarafına yol harcırahı ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmiştir. 
Kararın gerekçesinde; 4/C’li personelin hukuki statüsünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmekte olup, bu kişilerin durumunun bu Kanuna göre belirlenmesi gerektiği, 657 sayılı Kanunu uyarınca, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin memur sayılacağı, 4/C’li personelin yaptıkları işin niteliği gereği, asli ve sürekli bir kamu hizmeti ile görevlendirilmiş kişiler olduğu,  bu nedenle memur statüsünde kabul edilmeleri gerektiği, kamu görevlisi olarak görev yapmakta iken yine başka bir kamu görevini yürütmek üzere 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında davalı idareye atanan ve sadece tabi olduğu personel rejimi değişen davacının, tarafına sürekli görev yolluğu ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun, 6245 sayılı Kanunun 9/(b) maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve görev yeri değişen personele bu esnada katlandığı zorunlu giderlerin karşılığı olarak yolluk ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.


İlgili karar için tıklayınız