AÇTIĞIMIZ TÜM DAVALARIN LİSTESİ VE DURUMU

Sıra

Dava Konusu

Tarih, Sayısı ve Dairesi

Dava Dilekçesi

Durumu

19

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde memur olarak görev yapmakta iken 2008/2 döneminde Van Kahraman Çocuklar Kız YİBO okuluna sınıf öğretmeni olarak ataması yapılan Nuran YAVUZ’un  atanma işleminin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:26.01.2009
Esas No:2009/156 Karar No:2009/870
Van 2. İdare  Mah. 

Tıklayınız

Karar İçin Tıklayıız

18

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan 2008–2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu, 2. Genel Açıklamalar başlıklı 2.6. Maddesi “… kadrolu ya da …” ibarelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ardından iptalinden ibarettir.

Tarih:12.08.2008
Esas No:2008/5479 Karar No:2010/5220
Danıştay 12. Dairesi

Tıklayınız

Olumlu Karar İçin Tıklayınız

17

2008 Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun bazı maddeleri ile ilgili

Tarih:10.06.2008
Esas No:2008/4837
Danıştay 2. Dairesi 

Tıklayınız

Yürütmeyi Durdurma Kabul

16

2008/13567 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Madde : 1/ (2) “Aynı Kararın 16 ıncı maddesinin (b) bendinde yer alan “ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.” İbaresinin Yürütülmesinin Durdurulması ve devamında İptali Dileklerimizin Sunulmasından İbarettir.

Tarih:26.05.2008
Esas No:2008/4867
Danıştay 2.Dairesi  

Tıklayınız

İtiraz Edildi
İtiraz Kabul

15

Sendika şube başkanlıklarının bilgi edinme başvurusu yapamayacağı yönünde davalı idarece tesis edilen 18/02/2008 gün ve B.08.0.PGM.0.23.01.05.94/406/10123 Sayı Bilgi Edinme Konulu İşlemin Yürütülmesinin Durdurulması ve Devamında İptali Dileklerimizin Sunulmasından İbarettir.

Tarih:02.05.2008
Esas No:2008/3480
Danıştay 10.Dairesi

Tıklayınız

Devam Ediyor

14

Davalı idarece tesis edilen 27 Aralık 2007 Tarih ve B.08.0.PGM.0.23.05.04/79360 Sayı “ Sıraların Çalıştırılması” Konulu “ 1. Eğitim bölgesi ve eğitim kurumlarındaki norm fazlalığı 2. Sıradan atanan öğretmenin ayrılacağı kurumda oluşacak öğretmen ihtiyacının da   göz önünde bulundurularak….” ibaresinin Yürütülmesinin Durdurulması ve Devamında İptali Dileklerimizin Sunulmasından İbarettir.

Tarih:30.01.2008
Esas No:2008/511

Danıştay 2. Dairesi

Tıklayınız

Yürütmeyi Durdurma Kabul

13

10.12.2007 tarih ve 4872 sayılı davalı idare tarafından yayımlanan şeflikler konulu idari işlemdeki “ okul/kurum müdürünün önerisi üzerine valiliklerce atama yapılır” ibaresi. Alan/Bölüm Şefliklerinde Yapılacak Değerlendirme Formu E-Okul/Kurum Müdürünün Takdiri bölümünde belirtilen 15 Puanlık takdir hakkı verilmesine ilişkin düzenlemenin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTAL’in talebinden ibarettir.

Tarih:04.01.2008
Esas No:2008/23

Danıştay 2. Dairesi

Tıklayınız

Yürütmeyi Durdurma Kabul

12

Yaz tatili staj çalışmalarında staj ücretinin eksik ödenmesi ile ilgili dava açtık

Tarih:27.08.2007
Esas No:2008/23
Karar No:2008/302

Kastamonu İdare Mahkemesi

Tıklayınız

Olumlu Karar

11

Davalı idarenin 29/05/2007 tarih ve 2306 sayı senato kararı ile öğretim üyeliğine / profesörlüğe yükseltme ve atama işlemlerinin / ÖĞRETİM ELEMANI ALIMINA YÖNELİK TESİS EDİLEN İŞ VE İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI VE DEVAMINDA İPTALİ Dileklerimizin Sunulmasından İbarettir.

Tarih:23.11.2007
Esas No:2008/2

Ankara 3. İdare Mahkemesi

Tıklayınız

Yürütmeyi Durdurma Kabul
Ankara Üniversitesi`nin İtirazı Reddedildi

10

23/08/2006 tarihinden başlamak üzere 5 yıl – 4 ay süreyle geçerli olacak ve 31/12/2011 tarihinde sona erecek olan Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Bankası arasında yapılan Maaş Ödeme Protokolü gereğince banka promosyonlarının %70’lik kısmının eğitim çalışanlarına dağıtılmaması konusunda Marmaris Kaymakamlığınca tesis edilen işlemin Yürütülmesinin Durdurulması ve devamında İptali dileklerimizin sunulmasından ibarettir.

Tarih:18.06.2007
Esas No:2007/1423

Karar No:2007/2165
Muğla 1. İdare Mahkemesi

Tıklayınız

Olumlu Karar Karar İçin Tıklayınız

9

15/03/2007 tarih ve B.08.4. MEM. 4.48. 00.03. 01.100/6815 sayılı(Banka Promosyonları) idari işlemin yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptali talebini içerir.

Tarih:30.03.2007
Esas No:2007/588
Karar No:2007/1801
Muğla 1. İdare Mahkemesi

Tıklayınız

Promosyonlarla İlgili Olumlu Karar

8

Davalı idare tarafından 13 Şubat 2007 tarih ve B.08 .0.DİGO.17.03.05.203./001636 sayılı, “Seçme Sınavı” konulu işlemin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ dileklerimizin sunulmasından ibarettir.

Öncelikle, 2006 ve daha önceki yıllarda başarılı olan ve görevlendirme sırası bekleyen öğretmenlerimizin yabancı dil sınavına alınmaları ile ilgili İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİ dileklerimizin sunulmasından ibarettir.

Tarih:18.04.2008
Esas No:2007/988
KararNo:2008/848

Ankara 9. İdare Mahkemesi

Tıklayınız

Olumlu Karar
 

7

Davalı idarenin 21/08/2006 tarihinde tesis ettiği Anadolu Lisesi Öğretmen Seçme Sınavında İngilizce Bölümünde sorulan soru: 86, soru: 76, soru:95, Ortak sorulardan Türkçe bölümünde sorulan soru: 10, soru:13, Eğitim Bilimleri bölümünde sorulan soru:31, Coğrafya bölümünde sorulan A kitapçığı soru: 81, soru:82, Tarih kitapçığında yer alan ortak sorulardan soru:30’un ve cevaplarının HATALI OLDUĞUNUN TESPİTİNE, iş ve işlemlerin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ve devamında dava konusu soru ve cevapların İPTALİNE karar verilmesi dileğimizin sunulmasından ibarettir

Tarih:15.01.2007
Esas No:2007/1051
Karar No:2008/469
Ankara 13. İdare Mah

Tıklayınız

Karar İçin Tıklayınız
reddedilen diğer sorular için itiraz edildi.

6

Davalı İdare tarafından 29 Eylül 2006 tarihli “Öğretmen Kariyer Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Yapılan Değerlendirme Sonucunda, Değerlendirildiğiniz Alandaki Kontenjan Yetersizliğinden Dolayı Uzman Öğretmenlik Sertifikası Almaya Hak Kazanamadınız.” Konulu Olumsuz Ret Cevabının YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ve Devamında İPTALİ dileklerimizden ibarettir.

Tarih:05.12.2006
Esas No:2006/3191

Eskişehir İdare Mahkemesi

Tıklayınız

Danıştayın Olumlu Kararı Karar2010/736

5

Davalı İdarece yayımlanan Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Değerlendirme (KBYD) Klavuzu sayfa 2, b)Kıdemde esas alınmayacak hizmet süreleri başlıklı 2) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevler nedeniyle aylıksız izinli geçirilen süreler hariç, yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü de dahil olmak üzere aylıksız izinde geçirilen süreler,`` fıkrasının son cümlesi ``........yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü de dahil olmak üzere aylıksız izinde geçirilen süreler,`` ibaresinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİ dileklerimizin sunulmasından ibarettir.

Tarih:31.08.2006
EsasNo:2006/3597

KararNo:2008/4600
Danıştay 2.Dairesi

Tıklayınız

Yürütmeyi Durdurma Kabul

Olumlu Karar İçin
 Tıklayınız

4

T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 25/07/2006 gün ve 2468/60152 Sayı, ``Zorunlu Yer Değiştirmeler`` konulu , 2006/66 No`lu genelgenin Bu Çerçevede 1- Eğitim kurumu müdürlüğü vekaleten yürütenlerin, bu göreve vekalet ettikleri süreler zorunlu çalışmaya esas süre içinde mütaa edilmediğinden, müdürlüğü vekaleten yürüten eğitim kurumlarının zorunlu yer değiştirme kapsamında boş ilan edilip edilmeyeceği atamaya yetkili makamların takdirinde olacaktır.`` bendinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ dileklerimizin sunulmasından ibarettir.


Tarih:31.07.2006
EsasNo:2006/3642

Karar No: 2008/3954

Danıştay 12. Dairesi

Tıklayınız

Yürütmeyi Durdurma Kabul

Olumlu Karar İçin Tıklayınız

3

Milli Eğitim Bakanlığı 04/07/2006 gün ve 2174/54132 Sayı, Sözleşmeli Öğretmenler Konulu 2006/58 Sayılı Genelgenin EK-1 gereği HİZMET SÖZLEŞMESİ’nin Sözleşmenin Feshi başlıklı MADDE 13-(c) ‘’Taraflar bir ay önce ihbar etmek şartı ile, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir.’’ bendinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ dileklerimizin sunulmasından ibarettir.

Tarih:25.07.2006
EsasNo:2006/3643 Karar No: 2009/4943 Danıştay12. Dairesi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 

Esas No:2009/3030

Karar No:2013/1980

Tıklayınız

Yürütmeyi Durdurma Kabul

MEB`in İtirazı Reddedildi

Olumlu Karar İçin Tıklayınız 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı İçin tıklayınız

2

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 16/06/2006 gün ve B.08.0.PGM.0.23.01.04.04/1991-49625 sayılı Valilerin istediği boş okulu duyurup duyurmaması ile ilgili  ``Eğitim Kurumları Yöneticileri`` konulu İŞLEMİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİ`ne ilişkin taleplerimizin sunulmasından ibarettir.

Tarih:13.07.2006
EsasNo:2006/3322

Karar No:2007/4873
Danıştay 12. Dairesi

Tıklayınız

Yürütmeyi Durdurma  ve Dava Kazanıldı

1

Davalı idarenin 23/12/2005 tarihli, 28969 sayılı, "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik değişikliği hk." Konulu idari işleminin iptali, işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmesi talebidir.

Tarih:16.01.2005
Esas No:2006/69
Karar No:2008/1390
Ankara 9. İdare Mahkemesi

Tıklayınız

Karar İçin Tıklaynız