AÇTIĞIMIZ TÜM DAVALARIN LİSTESİ VE DURUMU (3)

Sıra

Dava Konusu

Tarih, Sayısı ve
Dairesi

Dava Dilekçesi

Durumu

65

Davalı idare tarafından tesis edilen 03.06.2011 tarih ve 37291 sayılı idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali taleplerinden ibarettir.

Tarih:30.05.2011
Esas No:2011/
Ankara .İdare Mah.

 Tıklayınız

Devam Ediyor

66

24/06/2011 tarih ve 27974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin; 31. maddesi, Geçici 2. Maddesinin 1. ve 2.fıkraları, Geçici 7. maddenin, 1. fıkrasının “a” bendindeki “31” madde  numarası, aynı fıkranın  “b” bendindeki “31 inci maddede  en geç 15 Mayıs olarak belirlenen atama tarihi en geç  15 Temmuz” ibaresi ile 2. fıkrasının öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.

Tarih:05.07.2011
Esas No:2011/
Danıştay . Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

 

 

67

13 Temmuz 2011 tarihinde yayımlanan 2011 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun Genel Hükümler Başlıklı bölümün 3. paragrafında yer alan “31 Ağustos” ibaresinin, 4. paragrafında yer alan “31 Ağustos” ibaresi ile 06/05/2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayıp, 06/05/2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile kadroya geçen öğretmenlere özür durumuna bağlı yer değişikliği hakkı verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin ve 11. paragrafının ve anılan kılavuzun İl İçi Yer Değiştirmek İsteyenler başlıklı 2.2. maddesinde ilçe emrine yer verilmemesi şeklinde tesis edilen eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

 

Tarih: 21.07.2011

Esas No:2011/

Danıştay.Dairesi

 

 

Tıklayınız

 

 

Devam Ediyor

 

 

68

Milli Eğitim Bakanlığının 27/06/2011 tarihli ve B.08.0.PGM.0.12.01-020/42826 sayılı makam onayı gereğince uygulamaya konulan 2011 Yılı Eğitim Müfettişlerinin Yer Değiştirme Kılavuzunun; 3. Genel Esaslar ve Açıklamalar” başlığı altında “3.3. 2011 yılı yer değiştirme işlemleri; sıraya dayalı yer değişikliği işlemlerinden sonra her atama grubu sonrası güncellenerek http://personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak olan 2011 yılı Eğitim Müfettişlerinin Yer Değiştirme İşlemlerine Esas Sayısal Veri Tablosu (EK-1) esas alınarak yapılacaktır.” maddesinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.

 

Tarih:11.08.2011

Esas No:2011/7567

Danıştay 2.Dairesi

 

 

Tıklayınız

 

 

Devam Ediyor

 

 69

30 Haziran 2011 tarih ve 27980 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 3. maddesi ile değişikliğe uğrayan 6. maddede yer alan “… 1-En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak” ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve devamında iptaline karar verilmesi isteminden ibarettir.

 Tarih:16.08.2011

Esas No:2011/

Danıştay.Dairesi

 

 Tıklayınız

 

 Devam Ediyor

 

 

 

70

09/08/2011 Tarih Ve 28020 Sayılı Resmi gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Yönetici olarak Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar Başlıklı 7/ç Maddesinde yer alan “Alan öğretmeni olmak” ibaresinin, Sınavlar için Duyuru Ve Başvuru Başlıklı 13/4 maddesinde eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavlarına başvuruda bulunacaklarda aranan 3 yıllık süre şartının ve 13/6 maddesinin, Zorunlu Yer Değiştirme Sureti ile Atamalar Başlıklı 22/3 Maddesinin, Ek-2 Değerlendirme Formunda Öğretmenlikte Geçen Her Bir Yıl için 0,24, Müdür Yardımcılığında Geçen her Bir Yıl için 0,66, Müdür Başyardımcılığında Geçen Her Bir Yıl için 0,72, Müdürlükte Geçen Her Bir Yıl için0,84 Puan Verilmesinin, Ek-2 Değerlendirme Formunda Ödüller kısmında 6111 sayılı yasadan önce alınan takdir, teşekkür ve aylıkla ödüllendirmelerin değerlendirmeye alınmaması yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden İbarettir.

 

 

Tarih:09.08.2011

Esas No:2011/

Danıştay.Dairesi

 

 

 

Tıklayınız

 

 

 

Devam Ediyor

 

71

27/09/2011 tarihinde yayınlanan 2011 Yılı Yurt Dışında (Almanca Ve Fransızca Konuşulan Avrupa Ülkeleri İle Afganistan’da) Görevlendirilecek Öğretmenlerin Temsil Yeteneği Mülakat Kılavuzunun Temsil Yeteneği Mülakatı başlıklı 2. bölümün ve   1.2. Başvuru ve görevlendirme şartları başlıklı “l” bendinde yer alan“sınav başvurusunun son günü itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak”ibaresinin yürütmesin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

 

Tarih:31.10.2011

Esas No:2011/10527

Danıştay 2. Dairesi

 

 

Tıklayınız

 

Yürütmeyi Durdurma Kabul

 

 

 

 

 

72

 Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42. maddesi uyarınca düzenlenen, 26.10.2011 tarih ve 72234 sayılı Bakan onayı ile 14.09.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan “Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Ödenecek Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar”ın 4. maddesinin (a) bendi ile Esaslar ekinde yer alan ek ödeme cetvellerinden II sayılı cetvelin 11. sırasında yer alan (Şef kadrosunda bulunanlara ayrıca 5’er puan ilave edilir.) ibaresinin, II sayılı cetvelde şef kadrosuna ilişkin ayrı kalemde düzenleme yapılmamasına ilişkin eksik düzenlemenin, II sayılı cetvelde teknik hizmetler sınıfında görev yapan personele ilişkin ayrı kalemde düzenleme yapılmamasına ilişkin eksik düzenlemenin, IV sayılı cetvelin 11. sırasında yer alan (Şef kadrosunda bulunanlara ayrıca 5’er puan ilave edilir.) ibaresinin, IV sayılı cetvelde şef kadrosuna ilişkin ayrı kalemde düzenleme yapılmamasına ilişkin eksik düzenlemenin, IV sayılı cetvelde teknik hizmetler sınıfında görev yapan personele ilişkin ayrı kalemde düzenleme yapılmamasına ilişkin eksik düzenlemenin, V sayılı cetvel ile VI sayılı cetvelin tamamının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

 

 

 

Tarih:01.11.2011

Esas No:2011/

Danıştay . Dairesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıklayınız

 

 

 

 

Devam Ediyor

 73

29/09/2011 tarih ve 2313 sayılı başvurunun zımmen reddine ilişkin idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir. (Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı Rotasyon)

Tarih:08.12.2011

Esas No:2011/

Danıştay . Dairesi

 

Tıklayınız

 

Devam Ediyor

 

 

 

74

Davalı idare tarafından 14.12.2011 tarihinde yayınlanan Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunda  ‘Sağlık Durumu Özrü’, ‘Öğrenim Durumu Özrü’, “Genel Ve Özel Hayatı Etkileyen Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler”  ve “İl içi eş durumu özrünün” yer almaması yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, Kılavuzun 2.Genel Hükümler başlıklı bölümün 3. Paragrafında yer alan  ‘31 Aralık 2011’ tarihinin, “eşi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve benzeri kurumlarda çalışanlar,”eşi, emekli olan öğretmenler, eşinin emekli olduğu tarihten itibaren altı ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere,”  “Eşi, 506 sayılı Kanun’un 20’nci maddesine göre, “bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığı”na tabi olarak çalışanlara” özür durumuna bağlı yer değişikliği hakkı verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe ataması yapılanların sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerinin hesaba katılmaması işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

 

Tarih:23.12.2011

Esas No:2011/

Danıştay . Dairesi

 

 

 Tıklayınız

 

 

Devam Ediyor

 75

16 Aralık 2011 tarih ve 28144 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin özel şartlar başlıklı 6-a/1 ve 6-a/2 maddesinin, 6. maddede daha önce bu görevlerde çalışmış olan personele yer verilmemesi yönünden eksik düzenlemenin, “yazılı sınav alanları ve ağırlık katsayıları” başlıklı 12-1/e maddesinin, “atama” başlıklı 19/2 maddesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

      Tarih:28.12.2011

Esas No:2011/12355

Karar No:2014/12963

Danıştay 2. Dairesi

 

Tıklayınız

 

Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Tıklayınız

Karar İçin Tıklayınız

 76

Davalı idarenin 11.01.2012 tarih, 817 sayı ve Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı konu işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

       Tarih:18.01.2012

Esas No:2012/335

Karar No:2015/4757

Danıştay 10. Dairesi

 

Tıklayınız

 

Yürütmeyi Durdurma Kabul

Karar İçin Tıklayınız 

 77

25.01.2012 tarihinde yayınlanan Öğretmenlik İçin Atama ve Başvuru Kılavuzunun Genel Açıklamalar 2.11. maddesinin,  Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama, Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama,  Millî sporcuların ataması, Bedensel engellilerin atamasına ilişkin düzenleme yapılmamasına yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

        Tarih:31.01.2012

Esas No:2012/

Danıştay . Dairesi

 

Tıklayınız

 

Devam Ediyor

78

27 Mart 2012 tarih ve 28246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1/a maddesinde yer alan “Yurt Müdürü kadroları” ve 1/b maddesinde yer alan “İlçe Müdürü Kadrolarına” ibarelerinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

 

Tarih:04.04.2012

Esas No:2012/3136

Danıştay 5. Dairesi

 

 

Tıklayınız

 

Yürütmeyi Durdurma Kabul

İtiraz Reddedildi

 79

 19.07.2012 tarihinde yayınlanan 2012 Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzunun Başvurular başlıklı 2. Maddesinde yer alan “15 Eylül” ibaresinin, Başvurular Başlıklı 4. Maddesinde yer alan “Hariç” ibaresinin, Kılavuzun Genel Açıklamalar Bölümünün 7. Maddesinin,  Başvurular Bölümünün 8. Maddesinin, Tercihler başlıklı 1. Maddesinde yer alan “en fazla (5)” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

     Tarih:23.07.2012

Esas No:2012/8405

      Danıştay 2. Dairesi

 

Tıklayınız

 

 

Devam Ediyor

 

 80

 27.07.2012 tarihinde yayınlanan 2012 Öğretmenlerin İl İller arası Yer Değiştirme Kılavuzunun Genel Açıklamalar başlıklı 1.3. Maddesinde yer alan “15 Eylül” ibaresinin, Genel Açıklamalar başlıklı 1.13. maddesinin, Genel Açıklamalar 1.12. maddesinde yer alan “06.05.2010 tarihinde çalıştıkları hizmet bölgelerinde halen görev yapmakta olmaları kaydıyla” cümlesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

     Tarih:31.07.2012

       Esas No:2012/

      Danıştay . Dairesi

 

Tıklayınız  

 

Devam Ediyor 

 81

27.07.2012 tarihinde yayınlanan 2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun Genel Açıklamalar başlıklı 1.1. Maddesinde “Öğrenim Özrü”nün yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin, İl emri uygulamasının kılavuzda yer alamaması işleminin, Kılavuzun 7.1.2. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

     Tarih:31.07.2012

Esas No:2012/8768

      Danıştay 2. Dairesi

 

Tıklayınız  

Yürütmeyi durdurma Kabul

 82

 6 Temmuz 2012 tarihli ve 28345 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesinde yer alan “öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır.”cümlesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

   Tarih:04.09.2012

Esas No:2012/9854

Karar No:2012/6571

Danıştay 12. Dairesi

DİDDK

Esas No:2013/1033

Karar No:2014/4583

 

Tıklayınız  

 

Temyiz Talibi Kabul

 

83

 Manisa Valiliğinin 05.11.2012 tarih ve 279 sayılı işlemi ile bu işlemin gerekçesi olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarına Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 17/f bendinde yer alan “düzey” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir

   Tarih:18.12.2012

     Esas No:2012/

     Danıştay . Dairesi

 

Tıklayınız

 Devam Ediyor

 

 

84

18.12.2012 tarih, 228290 sayılı ve Görevlendirme/Atama konulu 2012/44 Nolu Genelgenin iptali talebinden ibarettir.

 

 

      Tarih:28.12.2012

Esas No:2012/13144

Danıştay 2. Dairesi

Tıklayınız 

Devam Ediyor

 

 

 

85

 

 

31.12.2012 tarih ve  28514 sayı ile 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 3. Maddesinin yürütmesinin durdurulması ve akabinde  iptali talebinden ibarettir.

 

 

 Tarih :17.01.2013

 Esas No:2013/532

Danıştay  2.  Dairesi

 

Tıklayınız 

Devam Ediyor

86

 

28.02.2013 tarih ve 28573 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali   

    Tarih:05/03/2013

    Esas No:2013/1878

     Danıştay    Dairesi 

 

Tıklayınız

 

Devam Ediyor

 87

 04.07.2013 tarih ve 28697 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliğin Kapsam Başlıklı 2. Maddesinde “il milli eğitim müdürü” ibaresinin yer almaması yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, Temel İlkeler Başlıklı 5/c maddesinin, Uygulama Esasları Başlıklı, 8. Maddesinde isteğe bağlı yer değişikliği hakkının tanınmaması yönündeki eksik düzenlemenin, 8/2. Maddesinin ve 8/3. Maddesinin, Mazeretlere Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 9/3. Maddesinin, Atama Yapılamayacak Yerler başlıklı 11. Maddesinin, İlk Defa Yapılacak Yer Değişikliği başlıklı Geçici 2. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

 Tarih:18/07/2013

Esas No:2013/7100

Danıştay 2. Dairesi

 

Tıklayınız

 

Devam    Ediyor  

 88

 03.08.2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Ve 2. Maddesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir. (Öğrenim Özrü) 

   Tarih:05/08/2013

Esas No:2013/7581

Danıştay 2. Dairesi

 

Tıklayınız  

 

Devam Ediyor 

 89

 04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali

   Tarih:23/08/2013

Esas No:2013/7839

Danıştay 2. Dairesi

 

Tıklayınız  

 

Kısmen Kabul  Kısmen Red

 90

 29.08.2013 tarih ve 63385 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

   Tarih:04/09/2013

Esas No:2013/

Danıştay  . Dairesi

 

Tıklayınız  

 

Devam  Ediyor  

91

Milli Eğitim Bakanlığının Bilim Sanat Merkezleri norm sayıları ile ilgili 17/07/2013 tarihli işleminin ve bu işleme temel teşkil eden Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04/07/2013 tarihli ve 80755325-6146 sayılı yazısının yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir. 

Tarih:12/09/2013

Esas No:2013/1912

Karar No:2014/1599

Ankara 1. İdare Mah. 

 

Tıklayınız 

 

Karar için tıklayınız

92

Kamu kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin;

 1) Yönetmeliğin 1. Maddesinde yer alan; “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere”, ibaresinin,     

 2)Yönetmeliğin 3. Maddesinde yer alan “arayabilir” ibaresinin                                                                                                              

3) Yönetmeliğin 4. Maddesin de yer alan “ve sözlü sınavda” İbaresinin,                                                

4) Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan “sadece biri için” ibaresinin,                                                                      

5) Yönetmeliğin 8. Maddesinin,                        

 6)Yönetmeliğin 9. Maddesinin; sözlü sınav başlıklı kısmı ile, sözlü sınav başlıklı kısmının son paragrafında yer alan “sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş beş puan alanlar başarılı sayılır.” cümlesinin,başarı sıralaması başlıklı kısmının,                                                       

7)Yönetmeliğin 10. Maddesinde sendika temsilcisine yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin;

8)Yönetmeliğin 11. Maddesinin;                      

9)Yönetmenliğin 16. maddesinin öncelikli olarak yürürlüğünün durdurulması ve bilahare iptali talebinden ibarettir. 

Tarih:23/09/2013

Esas No:2013/8367

Danıştay  5. Dairesi

 

Tıklayınız 

 

Kısmen Kabul Kısmen Red

 93

 08 Ekim 2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesinin yürütmesinin durdurulması ve devamına iptali talebinden ibarettir.

Tarih:08/10/2013

Esas No:2013/

Danıştay   . Dairesi

 

 

Tıklayınız  

 

Devam Ediyor 

 94

07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 45. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinde “aynı okul türünde..” ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin, 88. Maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendinde “..iki katını..” ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin, aynı fıkranın (f) bendinde yer alan “..15 öğrenciye kadar..” ibaresinin ve “ Bu kapsamda aynı öğrenci gurubu için haftada bir defa ve yalnız bir öğretmene koordinatörlük görevi verilir.” ibaresinin, 92. Maddesinin 2. Fıkrasının ilk cümlesinde “istekli öğretmenler arasından..” ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin, 127. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan “15 öğrenci için..” ibaresinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.

Tarih:24/10/2013

Esas No:2014/6590

Danıştay 8. Dairesi  

 

Tıklayınız  

 

Devam Ediyor 

 95

07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Ders süresi ve günlük çalışma saatleri” başlıklı 9. maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “İşletmelerde yapılan mesleki eğitim, yaz uygulamasıyla okul ve işletmelerde yapılan staj çalışmalarında bir ders saati süresi 60 dakikadır.” hükmünün öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.

Tarih:28/10/2013

Esas No:2013/10090

Danıştay 2. Dairesi  

 

Tıklayınız  

 

Devam Ediyor 

 96

 12.10.2013 tarih ve 287930 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:07/11/2013

Esas No:2013/10363

Danıştay 2. Dairesi 

DİDDK

YD İtiraz:2014/702

 

Tıklayınız  

 

Kısmen Kabul Kısmen Red 

İtiraz Kısmen Kabul Kısmen Red

 97

 12.10.2013 tarih ve 287930 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin “Öğrenim durumu” başlıklı; Geçici 1. Maddesinde 18/4/1999 tarihinden sonra iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara, 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara tanınmış haklardan yararlanma hakkı verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve devamında iptaline karar verilmesi isteminden ibarettir.

Tarih:07/11/2013

Esas No:2013/

Danıştay . Dairesi

 

 

Tıklayınız  

 

Devam Ediyor  

 98

 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (2013-YLSY) Kılavuzu’nun “4.SÖZLÜ SINAV VE YERLEŞTİRME” başlıklı bölümünün öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.

Tarih:03/12/2013

Esas No:2013/11338

Danıştay 8. Dairesi  

 

Tıklayınız  

 

Devam Ediyor 

99

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 28.01.2014 tarih ve 390264 sayılı “Haftalık Ders Çizelgelerinde Yapılan Düzenlemeler” konulu yazısı ile;

2-Meslek Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin10 uncu sınıflarda 2 saatlik Beden Eğitimi dersinin kaldırılması,

3-Teknik Lise ve Anadolu Teknik Liselerinin10 uncu sınıflardaki 2 saatlik Beden Eğitimi dersinin kaldırılması,

4-Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Acil Sağlık Hizmetleri, Anestezi ve Reanimasyon, Çevre Sağlığı, Diş Protez, Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Tıbbi Laboratuvar ve Radyoloji alanlarının 10 uncu sınıflarındaki 1 saatlik beden eğitimi ders saatinin kaldırılması,

5-Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Ortopedik Protez ve Ortez Alanının10 uncu sınıflarındaki 1 saatlik beden eğitimi dersinin kaldırılması,

6-Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Alanının 10 uncu sınıflarındaki 1 saatlik beden eğitimi dersinin kaldırılması işleminin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.

Tarih:11/02/2014

Esas No:2014/1157

Danıştay 2. Dairesi

 

 

Tıklayınız 

 

Devam Ediyor

100

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE

Müvekkil sendika tarafından davalı idareye yapılan 14.01.2014 tarih ve 152 sayılı bilgi edinme başvurusunun reddine ilişkin 21.01.2014 tarih ve 116/1393 sayılı işlemin iptali ile bu işleme dayanak gösterilen 6495 sayılı Kanun’un 33. Maddesi ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 2 nci maddesine eklenen “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar bu Kanun kapsamı dışındadır.” hükmünün T.C. Anayasası’nın 36. maddesine aykırı olması sebebiyle somut norm denetimine tabi tutulmak üzere ANAYASA MAHKEMESİ’ne gönderilmesi talebinden ibarettir.

Ankara 16.  İdare Mahkemesi 

Esas No:2014/255

Karar No:

 

Tıklayınız 

 

Bölge İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız 

101

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE

02/04/2014 tarihli ve 1365421 sayılı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinin “Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu ve direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun görevleri” başlıklı 6. Maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi ve 6.Maddesinin 2.fıkrasının (i) bendinin iptali talebinden ibarettir.

Tarih:30/05/2014

Esas No:2014/4954

Danıştay 8. Dairesi 

 

Tıklayınız 

 

Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Tıklayınız 

102

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE

Yönetmeliği 24 Mayıs 2014  tarih ve 29009 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin;  Amaç başlıklı 1/b maddesinin,  Başkanlığın oluşumu başlıklı 5/1 ve 5/2. Maddesinin, Başkanlığa atama başlıklı 7. Maddesinin, Sınav Komisyonu başlıklı 10/1. Maddesinin, Yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar başlıklı 14/b maddesinde yer alan “otuz beş yaşını” ibaresinin, Yazılı Sınav başlıklı 16/2. Maddesinin, Sözlü Sınav başlıklı 17/2. Maddesinin, Müfettiş Yardımcılığına Atama ve Göreve Başlama Başlıklı 22/3. Maddesindeki “yapılabilir” ibaresinin,  Bulundukları İlde Sekiz Yıl Süre ile Görev Yapanların Yer Değiştirmeleri başlıklı 38/6. Maddesinde “eş durumu” özrüne yer verilmemesi yönündeki eksik düzenlemenin, Sağlık Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 41/5. Maddesinin,  Hizmetin Gereği Olarak Yapılacak Yer Değiştirmeler başlıklı 43. Maddesindeki “hiçbir şekilde” ibaresinin, Maarif Müfettişleri Başkanlığının Kuruluşu başlıklı 44/1. Maddesinin, Grup sorumlusunun görevlendirilmesi başlıklı 51. Maddesinin, Müfettişlik Güvencesi başlıklı 65/1. Maddesinde “ahlaki” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve devamında  iptali talebinden ibarettir.

Tarih:08/07/2014

Esas No:2014/6040

Danıştay 2. Dairesi  

 

Tıklayınız

 

Devam Ediyor 

103

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE

10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı resmi gazetede yayımlanan milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine ilişkin yönetmeliğin;

1)‘Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar` başlıklı 5/1-c maddesinin

2)‘Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar` başlıklı 10/9. Maddesinin ve Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme` başlıklı 23/1 maddesinin,

3)Sınav Komisyonu ve çalışma usulü başlıklı 13/1. Maddesinin,

4)‘Değerlendirme ve sözlü sınav` başlıklı 19. Maddesinin,

5)‘Kurucu müdürlüğe görevlendirme` başlıklı Kurucu Müdür başlıklı 25. Maddesinde “duyuru” şartının yer almaması yönünde eksik düzenlemenin,

6)Yöneticilik görevinin sona ereceği haller başlıklı 27/f maddesinin,

7) Yöneticilik görevinden alınma başlıklı 29. Maddesinin,

8)Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Görev Süresi Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formunun I., II. ve III. Kısmının,

9) Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Görev Süresi Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formunun açıklamalar başlıklı kısmın 3. Maddesinde yer alan en altı ay çalışmış olma şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve insan kaynaklarından sorumlu şube müdürleri için aranmaması yönündeki eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali ile ,

10)Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali istenilen 10/9, 19, 23/1 maddelerinin yasal dayanağını oluşturan 652 sayılı KHK`nin 37/8 maddesinin ve Geçici 10/8. Maddesinin Anayasa aykırılığı iddiamızın kabulü talebinden ibarettir.

Tarih:16/07/2014

Esas No:2014/6330

Danıştay  2. Dairesi 

 

Tıklayınız

 

Devam Ediyor

104

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE

18/06/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin;

1) “Temel İlkeler” kısmı bulunmaması nedeniyle esas ve usuller bakımından yapılan eksik düzenleme işleminin,

2) “Müdür norm kadrosu” başlıklı 5.maddenin 3. Fıkrasının; yine aynı maddenin 4. Fıkrasının,

3) “Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 6. Maddesinin b bendinde yer alan “altı” ibaresinin iptali ve Eski Yönetmelikte yer alan; öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan; Her türdeki Anadolu liselerine, Fen liselerine, Çok programlı liselere ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulaması çerçevesinde işletmelere beceri eğitimi için en az 100 öğrenci gönderen mesleki ve teknik öğretim okullarına bir müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmesi düzenlemesine davaya konu yönetmelikte yer vermemek sureti ile yapılan eksik düzenleme işleminin,

4) “Anaokulu Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 7. Maddesinde yer alan “501” ibaresinin,

5) “Özel Eğitim Kurumu Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 11. Maddesinde yer alan “101” ibaresinin,

6) “İlave Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 14.maddesinin 2. Fıkrasındaki “6’yı” ibaresinin,

7) “Özel eğitim norm kadrosu” başlıklı 17. Maddesinin a bendinde yer alan “her anasınıfı için 1 rehber öğretmen” ibaresinin

8) Rehberlik Alan Öğretmeni Norm Kadrosu” başlıklı 21. Maddede
“bağımsız anaokulları” ibaresine yer verilmeyerek yapılan eksik düzenleme işleminin,

9) “Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 21.maddesinin 2. Fıkrasının b bendinde yer alan “300” ibaresinin,

10) “Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 21.maddesinin 2. Fıkrasının a bendinde özel eğitim kurumlarına ikinci ve sonraki rehber öğretmeni norm kadrosunun hangi sayılar esas alınarak verileceğine ilişkin eksik düzenleme işleminin,

11)  “Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar” başlıklı 22. Maddesinde; öğretmenlerin, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında yaptıkları görevlerin, haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan süreler bakımından dikkate alınacağı düzenlemesine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme işleminin,

12) 22.maddenin 1. Fıkrasının a bendinin,

13) “Norm Kadro Sayıları Değişen Eğitim Kurumları” başlıklı 26.maddenin 1. Fıkrasında yer alan “bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde” ibaresinin,

14) “Boş kadro tahsisi ve kullanımı” başlıklı 29. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

 

 

 

 

Tarih:25/07/2014

Esas No:2014/6602

Danıştay  2. Dairesi 

 

 

 

 

 

Tıklayınız 

 

 

 

 

 Devam Ediyor

105

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE

10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin Kapsam başlıklı 2. Maddesinde yer alan “Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındakiler hariç olmak üzere” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali ile bu maddenin gerekçesi olan 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının anayasaya aykırılığı iddiasından ibarettir.

 

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE

 

Tarih:07/08/2014

Esas No:2014/6767

Danıştay  2. Dairesi

 

 

 

Tıklayınız 

 

 

 

Devam Ediyor 

106

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE

26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin; 1) “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesinde “tam gün” kavramının tanımının bulunmaması nedeniyle yapılan eksik düzenleme işleminin, 2) “Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” başlıklı 6.maddenin 1. Fıkrasının a bendinin,  3) “Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” başlıklı 6.maddenin 1. Fıkrasının c bendinin, 4) “Öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44.maddede nöbet görevinin karşılığı olarak ücret öngörülmemesi sureti ile yapılan eksik düzenleme işleminin, 5) “Okul rehber öğretmeni” başlıklı 47. Maddesinde anaokullarına yer vermemek sureti ile yapılan eksik düzenleme işleminin, 6) “Komisyonlar ve Mali Hükümler” başlıklı Dokuzuncu Bölümde yer alan 18/b, 67,68,69,70,71 ve 72. Maddelerin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

   

 

Tarih:25/08/2014

Esas No:2014/6957

Danıştay  2. Dairesi

 

 

Tıklayınız 

 

Devam Ediyor 

 

107

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE

16.08.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, 1- 1. Maddesi ile değiştirilen 11. Maddesininbirinci paragrafında yer alan “o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memur” ibaresi ile aynı maddenin üçüncü paragrafının,  2- 2. Maddesi ile değiştirilen 12. Maddesinde “öğrenim” mazeretine yer verilmemesi yönündeki eksik düzenlemenin, 3- 13. Maddesindeki “eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden” ibaresinin, 4- 4. Maddesi ile değiştirilen 14/d maddesinde yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibaresinin,  5- 14/e maddesinde eşi 4688 Sayılı yasa kapsamında aylıksız izinde olan sendika genel merkez yöneticisi olanlar ile ilgili herhangi bir düzenlemenin yer almaması yönünde eksik düzenlemenin,  6- 6. Maddesi ile değiştirilen 22. Maddesin de4688 sayılı yasa kapsamında aylıksız izinli olanlar ile ilgili herhangi bir düzenlemenin yer almaması yönünde eksik düzenlemenin  7- 7. Maddesi ile değiştirilen 23/a. Maddesinde 4688 sayılı yasa kapsamında aylıksız izinli olanların hariç tutulmaması yönündeki işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

 

Tarih:25/08/2014

Esas No:2014/6330

Danıştay 5. Dairesi 

Danıştay 16. Daire

Esas No:2015/10692

DİDDK

Y.D İtiraz No:2015/963

 

 

Tıklayınız

 

Devam Ediyor

İtiriz Kısmen Kabul Kısmen Red

108

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE

05/07/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin;

1) “Genel Şartlar” başlıklı 5. Maddesinin 2. Fıkrasının,

2) Yönetmelikte yazılı ve sözlü sınav öngörülmemesi sureti ile yapılan eksik düzenleme işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.            

Tarih:04/09/2014

Esas No:2014/7105

Danıştay  2. Dairesi 

 

Tıklayınız 

 

Devam Ediyor

109

800x600

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

800x600

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Müvekkil sendikanın, 22.07.2014 tarih ve 1122 sayılı başvurusunun zımmen reddedilmesi işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir. (Şube Müdürü Yargı Kararının Uygulanmaması)

 

Ankara 17. İdare Mah.

Esas No:2014/1634

Tıklayınız

Yürütmeyi Durdurma Kabul

MEB`in Bölge İdare Mah. İtirazı Kabul Edildi

 

 

110

800x600

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

23/09/2014 tarihli ve 4145909 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin; “Kurs Açma, Kapatma, Kurs Süreleri ve Öğrenci/Kursiyer Sayıları Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi” başlıklı ikinci bölümde yer alan 5.maddenin 1.fıkrasında ve 6.maddenin 1.fıkrasının (a) bendinde  “İlkokul” ibaresinin bulunmamasına ilişkin eksik düzenlemenin,“Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi” başlıklı 11.maddesinin 2.fıkrasında yer alan “Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir.” ibaresinin, “Kurs giderleri” başlıklı 20.maddenin 1.fıkrasının, 20.maddenin 2.fıkrasında “yardımcı personel hizmet alımı giderleri” ile ilgili hususun bulunmamasına ilişkin eksik düzenlemenin,yürütmelerinin durdurulması ve devamında  iptali talebinden ibarettir.

800x600

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

Tarih:1811/2014

Esas No:2014/10977 800x600

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Danıştay 8. Dairesi

 

 

 

 

Tıklayınız 

 

 

 

Devam Ediyor

111

800x600

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 31.12.2014 tarih ve 29222 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7140 sayılı ve 29.12.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”ın “Ücretler” başlıklı 7. Maddesinde EK ÖDEME hakkına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.  

Tarih:07/01/2015

Esas No:2015/53

 

Danıştay 12. Dairesi

 

 

 

Tıklayınız 

 

Devam Ediyor

112

29/11/2014 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanan Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 
Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin;

1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar başlıklı 6/3-a-2, 6/3-b-2, 6/3-c-2, 6/3-d-2, 6/3-e-2 maddelerinin,

2)  Yönetmeliğin 9. Maddesinde yer alan “sözlü sınavda” ibaresinin,

3) Yönetmeliğin 10/4. Maddesinde yer alan “sadece biri” ibaresinin,

4) Yönetmeliğin 11/1. Maddesinde yer alan “uygun görülen zamanlarda, Sınav Kurulunca belirlenen ve duyuruda yer verilen konulardan yapılır” ibarelerinin,

5) Yönetmeliğin sözlü sınav başlıklı 12. maddesinin

6) Yönetmeliğin 17/3-b maddesinde “altı aylık süreyi aşmamak üzere” ibaresinin,

7)Yönetmeliğin 19. Maddesinde sendika temsilcisine yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin;

Tarih:28/01/2015

Esas No:2015/11756

 

 

Tıklayınız 

 

Kısmen Kabul Kısmen Red

113

17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali 

Tarih:11/05/2015

Danıştay 2. Daire

Esas No:2016/3045

Karar No:

 

Tıklayınız 

 

Devam Ediyor

114

02.04.2014 gün ve 1360110 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi’nin 6.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi ile 2.fıkrasının (i) bendinin; iptali ve yürütmenin durdurulması

Tarih:11/05/2015

Danıştay 8. Daire

Esas No:2015/15355

Karar No:

 

Tıklayınız 

 

YD KABUL

İTİRAZ RED

115

Müvekkil Sendikanın 25.06.2015 tarih ve 814 sayılı dilekçe ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin davalı idarenin 03.07.2015 tarih ve 903.99 sayılı işleminin ve duyuruya açılmadan yapılan tüm yurt müdürü atamalarının yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali ile  dava konusu işlemin gerekçesi olan 15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6639 sayılı Kanunun 22. Maddesiyle 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 13. Maddesinin 3. Fıkrasında “atamaya ilişkin somut kriterlere ve duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin” ANAYASAYA AYKIRI olması nedeniyle somut norm denetimi yapılmak üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebinden ibarettir.

Tarih:08/07/2015

Ankara 10. İdare Mah.

Esas No:2015/1853

Karar No:

Tıklayınız  Devam Ediyor
116

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların;“Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 3. Maddesinin 1. Fıkrasının (h) bendinde yer alan  ve/veya sözlü sınavı” ibaresi ile “Başvuru, değerlendirme ve atama” başlıklı 6. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “(Dört katından daha fazla aday çağrılmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.)” ibaresinin, öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:12/07/2015 

Danıştay 8. Daire

Esas No:2015/8399

Karar No:

Tıklayınız  Devam Ediyor
117

25/06/2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;

1) 1.Maddenin 1. Fıkrasının a bendinin,

2) 1. Maddenin 1. Fıkrasının b bendinde yer alan “…..talep olması ve okulun imkanlarının yeterli olması halinde çocuk sayısı arttırılabilir” şeklinde yapılan düzenlemenin,

3) 1. Maddenin 1. Fıkrasının c bendinin, yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:07/08/2015 

Danıştay  . Daire

Esas No:2015/

Karar No:

Tıklayınız Devam Ediyor
118

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/06/2015 tarihli yazısı ile yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönergenin “Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerinin Görevlendirilmesi” başlıklı 9.maddesinin 1. Fıkrasında yer alan; “Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerine 8 inci maddedeki şartları taşıyan öğretmenler arasından, okul/kurum müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile dört yıl süreyle görevlendirme yapılır.” ibaresinin; aynı maddenin 3. Fıkrasında yer alan “Aynı eğitim kurumunda, aynı unvanla sekiz yılını tamamlayan şeflerin şeflik görevi sona erer.” cümlesinin; 10. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendinde yer alan “Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinden; a) 9 uncu maddede belirtilen süreyi tamamlayanların.. şeflik görevleri sona erer.” düzenlemesinin; Geçici 1. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan; “Bu Yönergenin yayımı tarihinde alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefliği görevinde bulunanlardan aynı okulda 4 yıllık süreyi tamamlayanların görevi başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.” hükmünün öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir. 

Tarih:21/08/2015

Danıştay 2.Dairesi

Esas No:2016/476

Karar No:

Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu

YD İtiraz No:2016/574

Tıklayınız 

Devam Ediyor

Yd Red Kararına İtiraz Edildi

YD İtiraz Kabul Kararı İçin Tıklayınız 

119

Müvekkil sendikanın, Danıştay İDDK 2014/1151 YD İtiraz nolu ve 18.02.2015 tarihli kararının uygulanması talebiyle yaptığı 23.06.2015 tarih ve 795 sayılı başvurusunun zımmen reddedilmesi işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:21/08/2015

Ankara 16.  İdare Mah. 

Esas No:2015/2358

Karar No:

Tıklayınız  Devam Ediyor
120

06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin;

1) “Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar” başlıklı 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) ve (ç) bendinin;

2) “Yazılı sınav komisyonunun görevleri” başlıklı 9.Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendinin;

3) “Değerlendirme komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü ile görevleri” başlıklı 10. Maddesinin 1. Fıkrasında komisyon üyelerinin belirlenmesinde somut kriterlere yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve komisyon üyeleri arasında ilde en çok üye kaydeden üç büyük sendika temsilcisine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

4) “Sözlü sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü” başlıklı 11. Maddesinin;

5) “Sözlü sınav komisyonunun görevleri” başlıklı 12. Maddesinin,

6) “Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem” başlıklı 13. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “..müdürlüğe görevlendirme ise değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna göre yapılır.” ibaresinin;

7) “Yazılı sınav” başlıklı 14. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. cümlesinde yer alan “Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında dört yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında toplam sekiz yıllık görev süresi dolanlar..” ibaresinin;  2. Cümlesinde yer alan “..en fazla bir yıl süreyle olmak üzere...” ibaresinin ve yazılı sınavın hangi tarih aralıklarında yapılacağının yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin;

8) “Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları” başlıklı 15. Maddesinde “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin sınav konuları arasında yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin;

9) “Yazılı sınav duyurusu ve başvuru” başlıklı 16. Maddesinin 1. Fıkrasında geçen “..en az otuz gün önce..” ibaresinin;

10) “Yazılı sınav sonuçlarına itiraz” başlıklı 18. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. cümlesinde yer alan “..sınavı yapan birime itiraz edilebilir.” ibaresinin ve 2. cümlesinde yer alan “..sınavı yapan birim tarafından..” ibaresinin;

11) “Sözlü sınav” başlıklı 20. Maddesinin;

12) “Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları” başlıklı 21. Maddesinde yer alan “..ve ilgili diğer mevzuat” ibaresinin;

13) “Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz” başlıklı 22. Maddesinde yer alan “..sözlü sınav komisyonunca incelenerek karara bağlanır.” ibaresinin;

14) “Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme” başlıklı 24. Maddesinin 4. Fıkrasında geçen “..yapılabilir.” ibaresinin ve süre belirtilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

15) “Müdürlüğe görevlendirme” başlıklı 26. Maddesinin 1. fıkrasının;

16) “Yöneticilik görev süresi hesaplanması” başlıklı 28. Maddesinin 4. Fıkrasında yer alan “hastalık izni, aylıksız izin” ibaresinin;

17) “Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme” başlıklı 30. Maddesinde somut kriterlere yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

18) “Yöneticilik görevinden alınma” başlıklı 33. Maddesinin 1. Fıkrasının ilk cümlesinde somut kriterlere yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve 2. cümlesinde yer alan “Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dört yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.” ibaresinin;

19) EK-1 Yönetici Değerlendirme Formu’nun;

- “Eğitimler” başlıklı kısmında kendi alanında yüksek lisans ya da doktora yapanlara ayrıca puan verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

-“Ödüller” başlıklı kısmın 1., 2. 3. ve 4. Satırında yer alan “en fazla 1 adet” ibaresinin;

 -“Cezalar” başlıklı kısmın 1., 2. ve 3. Satırlarında yer alan “her bir” ibarelerinin ve “en fazla 1 adet” ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin;

-“Cezalar” başlıklı kısımda yer alan puan değerlerinin (çok yüksek olması sebebiyle);

-“Hizmet” başlıklı kısımda yer alan puan değerlerinin (çok düşük olması sebebiyle);

-“Hizmet” başlıklı kısmın 1., 2. 3. ve 4. Satırında yer alan “Dört yıldan fazla olan kısımları bakımından öngörülen puanın yarısı verilecektir.” ibaresinin;

-“Açıklamalar” kısmında hangi makamlarca verilen ödüllerin geçerli olacağının belirtilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

20) EK-2 Sözlü Sınav Formunun;

Öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir. 

Tarih:09/11/2015

Danıştay 16. Daire

Esas No:2015/26128

Karar No:

Tıklayınız  Devam Ediyor
121 07/02/2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin; ‘‘Doçentlik Sınavı’’ başlıklı 6. Maddesinin  6. Fıkrasının 3. Cümlesinde yer alan “en erken izleyen ikinci dönemde” 4. Cümlesinde yer alan “en erken izleyen ikinci dönemde”, 5. Cümlesinde yer alan “en erken izleyen üçüncü dönemde” ibarelerinin, 6/20. Maddesinde “en erken izleyen ikinci sınav döneminde” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.      

Tarih:  /05/2015

Danıştay 8. Daire

Esas No:2015/4063

Karar No:

Tıklayınız Devam Ediyor
122

Öğretmenler açısından zorunlu tutulan nöbet görevinin isteğe bağlı hale getirilmesi ve karşılığında görev yapılan zaman dilimine uygun ek ders ücreti belirlenmesi hususunda 30.09.2015 tarih ve 1009 sayılı yazı ile yapılan başvurunun yasal süresinde cevap verilmeksizin zımnen reddine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir. 

Tarih:18/01/2016

Ankara 12. İdare Mah. 

Esas No:2016/240

Karar No:

 

Tıklayınız 

 

Devam Ediyor

 

123

27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin; 2. maddesi ile;  06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 24. maddesine eklenen; “(5) Dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görev süreleri, eğitim kurumu müdürünün inhası, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile dört yıl süreyle uzatılabilir.” hükmünün; 3. Maddesi ile; 06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 26. maddesinin değiştirilen 3. Fıkrasında yer alan  “(3)Kurucu müdür olarak görev yapmakta oldukları eğitim kurumuna, bu kuruma müdür normunun verildiği ilk dönemde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlar ile müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen puanlara sekiz puan daha ilave edilir.” hükmünün öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir. 

Tarih:29.01.2016

Danıştay 2. Daire 

Esas No:2016/287

Karar No:

Tıklayınız 

Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin tıklayınız 

 

YD İtiraz Red Kararı İçin Tıklayınız  

124

05.12.2015 tarih ve 29553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. Maddesiyle, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Yönetmeliğin 19. Maddesine eklenen 6. Fıkranın son cümlesi “Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak kursiyere araç kullandırdığı tespit edilen usta öğreticilere yapılan inceleme ve soruşturma sonucuna göre kurslarda bir yıl süreyle görev verilmez” hükmü, 19. Maddesiyle, Yönetmeliğin 29. Maddesine eklenen 5. ve 6. Fıkraları,  21. Maddesiyle, Yönetmeliğin 31. Maddesinde yapılan değişiklikle eklenen 2. Fıkrasının son cümlesinde yer alan, “Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereği bir yıl süre ile görev verilmeyen direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesine, bir yıl sonunda tekrar hizmet içi eğitimine katılıp başarılı olmadan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev verilmez.” hükmünün, yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir. 

Tarih:02.02.2016

Danıştay 15. Daire 

Esas No:2016/6791

Karar No:

Tıklayınız 

YD Kabul 

YD İTİRAZ KISMEN KABUL KISMENRED KARARI 

125

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların; 04.02.2016 tarihli Genel Kurul kararı ile değişiklik yapılan “Danışman ataması ve tez izleme komitesi” başlıklı 11. Maddesinin 3. Fıkrasının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:26.02.2016

Danıştay 8. Daire 

Esas No:2016/2364

Karar No:

Tıklayınız

YD KABUL

YD İtiraz Red Kararı İçin Tıklayınız 

126 Üniversitelerarası Kurul’un resmi web sayfasında 31.12.2015 tarihinde yayınlanan  "Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları’’ başlıklı duyuruda; 2016 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavı Başvurularından itibaren geçerli olacak şekilde,  Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Fen Bilimleri ve Matematik, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler ,Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Spor Bilimleri Temel Alanlarında  düzenlenen başvuru şartlarındaki bazı ibarelerin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir. 

Tarih:26.02.2016

Danıştay 8. Daire 

Esas No:2016/2365

Karar No:

Tıklayınız  Devam Ediyor
127

2016 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzunda yer alan “2.12. Görev süresini dolduran müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri, Yönetmelikteki şartları taşımaları kaydıyla eğitim kurumu müdürünün inhası, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile aynı veya farklı eğitim kurumlarına dört yıl süreyle uzatılabilecektir.” hükmünün öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir. 

Tarih:24.03.2016

Danıştay 2. Daire 

Esas No:2016/1893

Karar No:

Tıklayınız

Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin tıklayınız 

 

YD İtiraz Red kararı İçin tıklayınız

128

2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirme Kılavuzu  “Yöneticilik görev süresinin hesaplanması, tereddüt edilen hususlar-1” konulu 28.03.2016 tarihli yazının 1. Maddesinin ilk cümlesinde yer alan “6528 sayılı Kanundan önce eğitim kurumlarına yönetici olarak atanan ve halen görevine devam edenlerin, aynı ve farklı eğitim kurumlarında aynı unvanla geçen görev süreleri toplanarak hesaplanacaktır” ibaresinin,  öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:06/05/2016

Danıştay 2. Daire

Esas No:2016/2678

Karar No:

Tıklayınız  Devam ediyor
129

13.04.2016 tarihli ve 29683 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:40)’nin “Konaklama giderleri” başlıklı 3. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan“…..görevlendirmenin ilk 10 günü için…….., takip eden 80 gün için gündeliklerinin %50’si kadar, müteakip 90 gün için de gündeliklerinin 2/3’ünün %40’ı kadar konaklama gideri ödenmesi, 180 günü aşan günler için ise konaklama gideri ödenmemesi, gerekmektedir.(7) Örneğin, aylık/kadro derecesi 2 olan ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelde yurtiçi gündeliği 35,24 TL olarak belirlenen bir memurun yurtiçinde memuriyet mahalli dışında bir yere 1/4/2016 tarihinden itibaren 200 gün süre ile geçici görevle gönderilmesi halinde söz konusu personele 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasına göre ödenecek konaklama gideri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. -Görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliğinin %50 artırımlı miktarı olan 52,86 TL, 52,86 x 10 = 528,60 TL  -Takip eden 80 gün için gündeliğinin %50’si olan 17,62 TL, 17,62 x 80 = 1.409,60 TL -Müteakip 90 gün için de gündeliğinin 2/3’ünün %40’ı olan 9,39 TL, 9,39 x 90 = 845,10 TL olmak üzere toplam olarak 2.783,30 TL tutarında konaklama gideri ödenmesi gerekmektedir.” İbarelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali ile bu düzenlemenin dayanağı olan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelin dipnotunda yer alan “….görevlendirmenin ilk 10 günü için….., takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50’si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.” ibarelerinin, ANAYASAYA AYKIRI olması nedeniyle somut norm denetimi yapılmak üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebinden ibarettir.

Tarih: 06/05/2016

Danıştay 5. Daire

Esas No:2016/4286

Karar No:

Tıklayınız Devam Ediyor 
130

Destekleme ve yetiştirme kurslarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %100 fazlasıyla ödenmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 4728148 sayılı işlemi ile bu işleme gerekçe gösterilen Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2016 tarih ve 27998389-110.01.15/3722 sayılı işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir. 

Tarih:12/05/2016

Ankara 6. İdare Mahkemesi

Esas No:2016/2083

Karar No:

Tıklayınız Devam Ediyor
131

Müvekkil Sendika üyesinin, zorunlu hizmet bölgesinde fazladan çalıştığı sürelere ek puan verilmesi ve MEBBİS sistemine işlenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine dair Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 15.04.2016 tarih ve 4294251 sayılı işlemi ile bu işlemin gerekçesi olan 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet Puanları” başlıklı 40. Maddesinin 6. Fıkrasında geçen “Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere..” ibaresinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir. 

Tarih:13/05/2016

Danıştay 2. Daire

Esas No:2016/2783

Karar No:

Tıklayınız  Devam Ediyor 
132

T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 27.05.2016 tarihinde yapılan açıklamada yer alan; “Her iki oturumda görev alan bir görevlinin sınav ücreti, tek oturumda görev alan bir görevlinin sınav ücretinden %20 daha düşük olarak her iki oturum için ayrı ayrı ödenecektir.” ibaresinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.

Tarih:07/06/2016

Ankara 3. İdare Mahkemesi 

Esas No:2016/2691

Karar No:

 

Tıklayınız  Devam ediyor
133

16/06/2016 tarihli ve 29744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; 6.maddesinde yer alan “Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı Yönetmeliğin 44.maddesinin 3.fıkrasındaki: “Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir. Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar.” Hükmünün öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında  iptali talebinden ibarettir.

Tarih:04/08/2016

Danıştay 2. Daire

Esas No:2016/3836

Karar No:

Tıklayınız  Devam Ediyor
134

03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin;
1- “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesinin ( g ) ve ( ğ ) bendinin;
2- “Atama dönemleri” başlıklı 6. Maddesinin 1. Fıkrasının 2. Cümlesinde yer alan “Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde pozisyon imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde bu dönem dışında da atama yapılabilir.” ibaresinin,
3- “Sözlü sınav komisyonunun oluşumu” başlıklı 9. Maddesinin 1. Fıkrasında sınav koordinasyon komisyonunun oluşumunda sendika temsilcisine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve 3. Fıkrasında yer alan “(3) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir.” ibaresinin;
4- “Sözlü sınav ve konuları ve ağırlıkları” başlıklı 11. Maddesinin;
5- “Sözlü sınav” başlıklı 12. Maddesinin;
6- “Atama başvurusu ve tercihler” başlıklı 14. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “en fazla 20 tercih hakkı” ibaresinin;
7- “Atama ve görev yerinin belirlenmesi” başlıklı 15. Maddesinin 1.Fıkrasında yer alan  “Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları, sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dâhilinde elektronik ortamda gerçekleştirilir.” Cümlesinin;
8- “İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 18. Maddenin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasında yer alan “Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması ya da öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri hâlinde sona erer.” Cümlesinin;
9- “Adaylık, Yer Değiştirme ve Öğretmen Kadrosuna Atanma” başlıklı Üçüncü Bölümde “Mazerete bağlı yer değişikliği” hakkına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,
10- “Öğretmen kadrosuna atama” başlıklı 19. Maddesinde yer alan “Öğretmen kadrolarına atananlar aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar.” İbaresinin;
11- “Sözleşmenin feshi ve sona ermesi” başlıklı 22. Maddesinin 1. Fıkrasının ( b ) bendinin;
12-“Yeniden hizmete alınma” başlıklı 23. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “hizmet sözleşmesi feshedilen” ibaresinin, 23. Maddesinin 2. Fıkrasının ( a ) bendi ile 23. Maddesinin 5. Fıkrasının ;
Öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir. 

Tarih:04/08/2016

Danıştay 12. Daire

Esas No:2016/7383

Karar No:

Tıklayınız Devam Ediyor
135 01.09.2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin; “Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 8. Maddesinin (ç) bendinde yer alan; “..soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmemiş olmak.” ibaresinin; “Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar” başlıklı 9. Maddesinin b ve c bendinde yer alan; “b) Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak. c) ..yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.” ibarelerinin; “Yönetici ve öğretmenlerin görev süresi” başlıklı 11. Maddesinin “(1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir. (2) Öğretmenler dört yıllığına atanırlar. (3) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici veya öğretmen olarak görev yapılamaz.” hükmünün;  “Öğretmen atama” başlıklı 13. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “(1) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyan öğretmenler arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıllığına atama yapılır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösteren öğretmenlerin görev süresi ilk atamadaki usulle dört yıl daha uzatılabilir.” Hükmünün; “Yöneticiliğe görevlendirme” başlıklı 14. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “(1) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyan yöneticiler arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıllığına görevlendirme yapılır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösterenlerin görev süresi ilk görevlendirmedeki usulle dört yıl daha uzatılabilir.” Hükmünün; “Geçiş hükmü” başlıklı Geçici 1. Maddesinde yer alan; “(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte valiliklerce ataması yapılmış olan öğretmenler ile görevlendirilmesi yapılmış yöneticilerden dört veya sekiz yıllık görev süresini tamamlayanların görevleri sona erer. Bunlardan sekiz yıldan az, dört yıldan fazla çalışanlar bu okullarda sekiz yıllık görev süresi tamamlamak üzere atanabilir/görevlendirilebilirler. Görev sürelerini dolduran yönetici ve öğretmenler istekleri de dikkate alınarak ilgili mevzuatı uyarınca durumlarına uygun okullara öğretmen olarak atanırlar. Bu öğretmenlerden herhangi bir okul/kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların veya tercihlerinden birine atanamayanların görev yerleri il içerisinde valiliklerce resen belirlenir.” hükmünün öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ ile dava konusu Yönetmeliğin iptali istenen 13. ve 14. Maddelerinin yasal dayanağını teşkil eden 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. Maddesinin 9. Fıkrasında yer alan “(9) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.” hükmünün ANAYASAYA AYKIRI olması nedeniyle somut norm denetimi yapılmak üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebinden ibarettir. 

Tarih:26/09/2016

Danıştay 2. Daire

Esas No:2016/13701

Karar No:

Tıklayınız  Devam Ediyor
136

25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesiyle değiştirilen, 18/06/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21. Maddesinin ( b ) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasına eklenen “Anaokulları hariç olmak üzere” ibaresinin; 10. Maddesiyle değiştirilen, Aynı Yönetmeliğin 21. maddesinin ikinci fıkrasının ( b ) bendine yer alan “300” ibaresinin; 13. Maddesiyle, Aynı Yönetmeliğin 26. Maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, eğitim kadrolarının norm kadro sayılarının “yılda iki kere belirlenmesine” yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir. 

Tarih:15/12/2016

Danıştay 2. Daire

Esas No:2016/16088

Karar No:

Tıklayınız 

YD Kısmen Kabul Kısmen Red 1.sayfa

2. sayfa 

 

137

31 Aralık 2016 tarihli ve 3. Mükerrer 29935 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/9714 Karar sayılı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin; 1.“Akademik Teşvik Ödeneğinin Hesaplanması” başlıklı 8.maddenin 8.fıkrasının, 2.         “Akademik Teşvik Ödeneğinin Hesaplanması” başlıklı 8.maddenin 3.fıkrasının, 3.          “Faaliyet ve Puan Tablosu” çizelgesinde yer alan 8.sıradaki “Tebliğ” kısmında yer alan “Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ (10 puan) ile Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ (10 puan)” düzenlemesinin, yürütmelerinin durdurulması ve devamında  iptali talebinden ibarettir

Tarih:22/02/2017

Danıştay   10. Daire

Esas No:2017/430

Karar No:

Tıklayınız  Devam Ediyor 
138

07.03.2017 tarih ve 30000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; 1) 11. Maddesiyle, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Yönetmeliğin; 19. Maddesine eklenen 6. Fıkranın son cümlesinde yer alan  “Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak araç kullandırdığı tespit edilen usta öğreticilere, yapılan inceleme ve soruşturma sonucuna göre milli eğitim müdürlüğünce yapılacak, kursun katıldığı ilk beş sınavda görev verilmez. Aynı işlemin ikinci kez tekrarlanması halinde bu kişilere, on sınavda; üçüncü kez tekrarlanması halinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır.” hükmünün,  2)  17. Maddesiyle, Yönetmeliğin 29. Maddesine eklenen 5 Fıkrasında yer alan; “(5) İl sınav sorumlusu yardımcısı, sınav yürütme komisyonu başkanı ve sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya mevzuata aykırı hareket edenlere gerekli inceleme ve soruşturma sonucuna göre il sınav sorumlusu tarafından tespit tarihinden itibaren yapılacak üç sınavda görev verilmez. Bu kişilere; ikinci kez tekrarlanması halinde altı sınavda, üçüncü kez tekrarlanması halinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli yasal işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır.”hükmünün,3) 17. Maddesiyle, Yönetmeliğin 29. Maddesine eklenen 6. Fıkrasında yer alan; “(6) Sınav yürütme komisyonu üyeleri, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınavda görevli diğer personel ve direksiyon usta öğreticilerinden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya aykırı hareket edildiği gerekli inceleme ve soruşturma sonucunda tespit edilenlere sınav yürütme komisyonu başkanı tarafından tespit tarihinden itibaren yapılacak üç sınavda görev verilmez. Bu kişilere; ikinci kez tekrarlanması halinde altı sınavda, üçüncü kez tekrarlanması halinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır.” Hükmünün, 4) 19. Maddesiyle, Yönetmeliğin 31. Maddesinde yapılan değişiklikle 1. Fıkrasında yer alan “ve diğer personel” ibaresinin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin,5) 19. Maddesiyle, Yönetmeliğin 31. Maddesinde yapılan değişiklikle 2. Fıkrasının son cümlesinde yer alan,  “Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü doğrultusunda bahsedilen davranışları üçüncü kez yaptığı tespit edilen ve bir yıl süreyle görev verilmeyen direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesine, tekrar hizmet içi eğitimine katılıp başarılı olmadan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev verilmez.hükmünün, yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:11/03/2017

Danıştay  15. Daire

Esas No:2017/721

Karar No:

Tıklayınız Devam Ediyor 
139

11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;1) 1.Maddesiyle, 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğin; 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (o) bendine eklenen “ve sözlü sınavı” ibaresinin;  2) 6. Maddesiyle, Aynı Yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Fıkrasında  yapılan değişiklikle yer alan “ve sözlü” ibaresinin;3) 7. Maddesiyle, Aynı Yönetmeliğin 11. Maddesinin 2. Fıkrasına eklenen “Başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin birim ve derece belirtilmez.” İbaresi ile Aynı Yönetmeliğin 11. Maddesinin 4. Fıkrasına değişiklikle eklenen “itirazlar aynı kurul tarafından değerlendirilerek on iş günü içinde karara bağlanır” ibaresinin;4) 10. Maddesiyle Aynı Yönetmeliğin 14. Maddesinin 1. Fıkrasının 2. Cümlesine eklenen “ve sözlü sınav” ibaresinin;5) 11. Maddesiyle Aynı Yönetmeliğin 16. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurula üye ve ya üyeler görevlendirilebilir” ibaresi ile “Sınav kurullarında sınav yapılan kurumda en fazla üyeye sahip üç sendikadan birer temsilci bulunması” na yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir. 

Tarih:11/03/2017

Danıştay  2. Daire

Esas No:2017/893

Karar No:

Tıklayınız  Devam Ediyor 
140

22.04.2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin;

1) “Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar” başlıklı 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) ve (ç) bendinin;

2) “Değerlendirme komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü ile görevleri” başlıklı 8. Maddesinin 1. Fıkrasında komisyon üyelerinin belirlenmesinde somut kriterlere yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve komisyon üyeleri arasında ilde en çok üye kaydeden üç büyük sendika temsilcisine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

3) “Sözlü sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü” başlıklı 9. Maddesinin;

4) “Sözlü sınav komisyonunun görevleri” başlıklı 10. Maddesinin,

5) “Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem” başlıklı 11. Maddesinin;

6) “Değerlendirme duyurusu ve başvuru” başlıklı 12. Maddesinin 3. Fıkrasında, müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlara başvuru hakkı verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve aynı fıkranın son cümlesinde yer alan; “Başvurular yöneticilik unvanlarından yalnızca biri için yapılabilir.” ibaresinin;

7) “Sözlü sınav” başlıklı 15. Maddesinin;

8) “Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz” başlıklı 16. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “..sözlü sınav komisyonunca incelenerek karara bağlanır.” ibaresinin;

9) “Müdürlüğe görevlendirme” başlıklı 18. Maddesinin 1. Fıkrasının,  2. Fıkrasında “Özel eğitim öğretmenlerinden, özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara …” ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,  aynı maddenin 3. Fıkrasının, aynı maddenin 7. Fıkrasında geçen “..yapılabilir.” ibaresinin ve süre belirtilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

10) “Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme” başlıklı 20. Maddesinin 1., 3. ve 4. Fıkralarının,  aynı maddenin 7. Fıkrasında geçen “..yapılabilir.” ibaresinin ve süre belirtilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

11) “Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar” başlıklı 21. Maddesinin 4. Fıkrasında; “Özel eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri Özel Eğitim öğretmenleri arasından..” ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

12) “Yöneticilik görev süresi hesaplanması” başlıklı 22. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “hastalık izni, aylıksız izin” ibaresinin;

13) “Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme” başlıklı 24. Maddesinde somut kriterlere yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

 

14) “Yöneticilik görevinden ayrılma” başlıklı 26. Maddesinde, “aksi durumda ise” ibaresinden sonra gelmek üzere “istekleri de dikkate alınarak” ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

15) “Yöneticilik görevinden alınma” başlıklı 27. Maddesinin 1. Fıkrasının ilk cümlesinde somut kriterlere yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve 2. cümlesinde yer alan “Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dört yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.” ibaresinin;

16) EK-1 Yönetici Değerlendirme Formu’nun;

- “Eğitimler” başlıklı kısmında kendi alanında yüksek lisans ya da doktora yapanlara ayrıca puan verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

-“Ödüller” başlıklı kısmın 1., 2. 3. ve 4. Satırında yer alan “en fazla 1 adet” ibaresinin;

 -“Cezalar” başlıklı kısmın 1., 2. ve 3. Satırlarında yer alan “her bir” ibarelerinin ve “en fazla 1 adet” ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin;

-“Cezalar” başlıklı kısımda yer alan puan değerlerinin (çok yüksek olması sebebiyle);

-“Hizmet” başlıklı kısımda yer alan puan değerlerinin (çok düşük olması sebebiyle);

-“Hizmet” başlıklı kısmın 1., 2. 3. ve 4. Satırında yer alan “Dört yıldan fazla olan kısımları bakımından öngörülen puanın yarısı verilecektir.” ibaresinin;

-“Açıklamalar” kısmında hangi makamlarca verilen ödüllerin geçerli olacağının belirtilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

20) EK-2 Sözlü Sınav Formunun;

Öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir. 

Tarih:09/05/2017

Danıştay  2. Daire

Esas No:2017/1131

Karar No:

Tıklayınız  Devam Ediyor 
141

13.03.2017 tarihli ve 2017/10010 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın;

            1) 1. Maddesiyle, 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “ders görevleri hariç olmak üzere,” ibaresinin “ders görevleri ile” şeklinde değiştirilmesine ilişkin düzenlemenin,   

            2)  5. Maddesiyle, 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “ek” ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin; yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir. 

Tarih:06/07/2017

Danıştay  2. Daire

Esas No:2017/1772

Karar No:

Tıklayınız  Devam Ediyor 
142

16.09.2017 tarih ve 30182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;

-6. maddesi ile; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin  9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen; “Ayrıca yoğunlaştırılmış eğitim programına göre işletmelerde mesleki eğitim haftalık azami çalışma saatini geçmemek şartıyla velinin veya reşit ise öğrencinin isteği doğrultusunda haftada 6 gün olarak da planlanabilir.” hükmünün;

-13. maddesi ile değiştirilen; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasında; açık öğretimden örgün ortaöğretim kurumlarına geçişlerde yaş vb şartlara yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme ile nakillerin aylık yapılmasına izin verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

-15. maddesi ile değiştirilen; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Fen, sosyal bilimler, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ve spor liselerinde hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıfa her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şubeyi, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alana alınacak öğrenci sayısı 2’şer şubeyi geçemez.” hükmünün;

-17. maddesi ile değiştirilen; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; Sağlık Kurulu Raporu şartına ve hangi bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerisinin alınacağına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

-30. maddesi ile; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 52 nci maddesine eklenen “(3) Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında birinci dönem sonunda her sınıf seviyesinde alan/dal değişikliği de yapılarak nakil geçişi yapılan öğrencilerin ikinci dönem puanı yılsonu puanı olarak değerlendirilir.” hükmünün;

-32. maddesi ile değiştirilen; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “..son haftaları..” ibaresinin;

-38. maddesi ile değiştirilen; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 78 inci maddesinin 2. fıkrasında; mesai saatleri dışındaki çalışmaların isteğe bağlı ve ücret karşılığı yapılması şartına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; 7. Fıkrasının ve 8. Fıkrasının;

-42. maddesi ile eklenen; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 84/A maddesinin; (c) bendinde yer alan “son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu” ibaresinin;

-45. maddesi ile değiştirilen; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 85 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İş kazası, meslek hastalıkları, yangın ve diğer tehlikelere karşı iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri de dikkate alarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.” cümlesinde, okul iş güvenliği yürütme kurulunun sorumluluğuna yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

-49. maddesi ile; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 91 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine eklenen; “Taşımalı eğitim kapsamında eğitim veren okullarda bu süre öğretmenler kurulu kararıyla 30 dakikaya kadar çıkarılabilir.” ibaresinin; aynı fıkraya eklenen h bendinde geçen “h) Nöbetçi öğretmen çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzenini ve öğrencilerinin etüt çalışması yapmalarını sağlar.” ibaresinin;

-60. maddesi ile değiştirilen; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin144 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mesleki eğitim ve staj yapacakları işletmelerde aranacak kriterlerin okullarda kurulacak ayrı bir komisyonca belirlenmesi ve bu komisyonların yetkilendirilmesi kuralına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;

 öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir. 

Tarih:14/11/2017

Danıştay  8. Daire

Esas No:2017/7189

Karar No:

Tıklayınız Devam Ediyor 
143

10/11/2017 tarih ve 30236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin;

 

1.Başlığında ve “Psikolojik Danışma” ibaresinin bulunmamasına

2.“Tanımlar” başlıklı 3.maddesinin 1.fıkrasının (m) bendinde “” ifadesinin bulunmamasına ilişkin eksik düzenlemenin,

3.38.maddesiyle yürürlükten kaldırılan  tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin

4.34.maddesinin 1.fıkrasının (ç) bendinde “mesai saatleri içerisinde” ifadesinin bulunmamasına ilişkin eksik düzenlemenin,

5.34.maddesinin 1.fıkrasının (i) bendinin

6.34.maddesinin 1.fıkrasının (n) bendinde “mesai saatleri içerisinde” ifadesinin bulunmamasına ilişkin eksik düzenlemenin,

7.34.maddesinin 1.fıkrasının (p) bendinin,

8.34.maddesinin 1.fıkrasının (z) bendinin (ff) alt bendinde yer alan; “belleticilik ve nöbet görevi yapar.” ibaresinin,

ÖNCELİKLE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI VE DEVAMINDA İPTALİ talebinden ibarettir.

Tarih:14/11/2017

Danıştay  8. Daire

Esas No:2017/7188

Karar No:

Tıklayınız Devam Ediyor