AÇTIĞIMIZ TÜM DAVALARIN LİSTESİ VE DURUMU (2)

Sıra

Dava Konusu

Tarih, Sayısı ve
Dairesi

Dava Dilekçesi

Durumu

64

Davalı idarenin 23.03.2011 tarih ve 3294 sayılı işleminin iptali talebini içerir.

Tarih:20.04.2011
Esas No:2011/
Ankara .İdare Mah.

 Tıklayınız

Devam Ediyor

63

Davalı idare tarafından tesis edilen 11.03.2011 tarih ve 024387 sayılı işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali taleplerinden ibarettir. (Sözleşmelilerden peşin alınan damga vergisinin geri ödenmemesi ile ilgili işlemin iptali)

Tarih:21.03.2011
Esas No:2011/
Ankara .İdare Mah.

 Tıklayınız

Devam Ediyor

62

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.03.2011 tarih ve 2550 sayılı Genelgesinin 1. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde; 6111 sayılı Kanunun 118. maddesiyle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8. maddesi uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin de aile yardımından yararlandırılmasına ilişkin hükmün açıklanmasında; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilen geçici personele yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ ile 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8 inci maddede yer alan; “Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.” hükmü içeriğinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilen geçici personele yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin T.C. Anayasası’nın 2., 5. ve 10. maddelerine aykırı olması sebebiyle somut norm denetimine tabi tutulmak üzere ANAYASA MAHKEMESİ’ne gönderilmesi talebinden ibarettir.

Tarih:04.03.2011
Esas No:2011/
Danıştay .Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

61

31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20/12/2010 tarih ve 2010/1205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın “Ücretler” başlıklı 3. maddesinin 5. fıkrasında yer alan “Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.” ibaresinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.

Tarih:01.02.2011
Esas No:2011/912
Danıştay 11.Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

60

31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın 6. maddesinde yer alan “Aynı Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.” İbaresinin, aynı Esasların 14. maddesiyle Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara eklenen "Sözleşmenin Feshi" başlıklı Ek-6. maddesinin (c) fıkrasında yer alan:"Sözleşme dönemi içersinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplamda on gün süreyle görevine gelmemesi," (ç) fıkrasında yer alan:"Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması," ve (d) fıkrasında yer alan:"Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması" ibarelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:14.01.2011
Esas No:2011/275
Danıştay 12. Dairesi

 Tıklayınız

Kısmen Kabul / Kısmen Red

59

Davalı idare tarafından tesis edilen 09.12.2010 tarih ve 7157 sayılı, “öğretim yılına hazırlık ödeneği” konulu idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali taleplerinden ibarettir.

Tarih:13.01.2011
Esas No:2011/
Ankara İdare Mah.

 Tıklayınız

Devam Ediyor

58

T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2010 yılında imzalanan Gençlik, Beden Eğitimi, Spor Hizmet ve Faaliyetleriyle İlgili İşbirliği Protokolü ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü 2010-2011 Öğretim Yılı Okul Spor Müsabakaları Yarışma Talimatının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:30.11.2010
Esas No:2010/
Danıştay .Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

57

Davalı idare tarafından tesis edilen 12.11.2010 tarih ve 2310 sayılı “2010 yılı Burs kazanan öğrencilerin maddi durumlarının araştırılması” konulu idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali taleplerinden ibarettir.

Tarih:30.11.2010
Esas No:2010/
Ankara İdare Mah.

 Tıklayınız

Devam Ediyor

56

Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.11.2010 tarih ve 2010/65 Sayılı Genelgesi’nin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:29.11.2010
Esas No:2010/9209
Danıştay 8.Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

55

Müvekkil sendika üyesinin 21.06.2010 tarihli sevk evraklarını davalı kuruma sunarak tedavi yolluğunun tarafına ödenmesi istemiyle  yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin 12.07.2010 tarih ve 10106281 sayılı işlem ile bu işleme gerekçe teşkil eden 25.03.2010 tarih ve 27532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 5.2. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan “Sevkin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci ya da üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması..”  ibaresinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebini içerir.

Tarih:14.09.2010
Esas No:2010/
Danıştay . Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

54

Müvekkil sendikanın 05/06/2010 tarihinde yapmış olduğu davalı idare tarafından geçici olarak görevlendirilen 214 şube müdürünün atamalarının iptali istemi ile yapılan başvurunun reddine ilişkin 21/06/2010 tarih ve 30683 sayılı işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:26.07.2010
Esas No:2010/
Ankara .Mahkemesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

53

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Valiliklere gönderilmek suretiyle düzenlenen 30.06.2010 tarih ve 32546 sayılı yazı ile yazının ekinde yer verilen Maliye Bakanlığı tarafından tesis edilen 25.06.2010 tarih ve 9434 sayılı idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali taleplerinden ibarettir.

Tarih:26.07.2010
Esas No:2010/
Danıştay . Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

52

23/06/2010 tarih ve B.08.0.PGM.0.06.04.00.4/1872/31131 sayılı MEB Personel Genel Müdürlüğü işleminin “A-Genel Açıklamalar” başlıklı bölümünün 1., 4., 6., 7., 8., 9. maddeleri ile “B-Zorunlu Yer Değiştirmeye Esas 5 Yıllık  Sürenin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Hususlar” başlıklı bölümünün 1., 2., 4. ve 5. maddelerinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.  (Rotasyon)

Tarih:24.07.2010
Esas No:2010/4160
Danıştay 2. Dairesi

 Tıklayınız

İtiraz Edildi

İtirazımız Kabul Edildi

Karar İçin Tıklayınız

51

Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 10. maddesi 2. fıkrasının c bendi 5. sırasında yer alan; “Merkezlerde çalışma saatleri dışındaki nöbet görevinin yerine getirilmesi” ile 11. maddesi 2. fıkrası b bendinde yer lan; “Çalışma saatleri dışında idari nöbet tutar” ibarelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali taleplerinden ibarettir.

Tarih:20.07.2010
Esas No:2010/4034
Danıştay 2. Dairesi

 Tıklayınız

Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Tıklayınız

50

Müvekkil Sendika üyesi Gülseren TÜZEN tarafından davalı rektörlüğe sunulan 30.03.2010 tarihli dilekçe ile fiili hizmet süresi zammından yararlanma talebinin reddine ilişkin 13.04.2010 tarih ve 560-834 sayılı idari işlemin İPTALİ; bu işleme dayanak gösterilen 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartları” başlıklı 5. maddesinde yer alan tabloda sağlık personeline yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin İPTALİ  ile 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanun’un 25. maddesi ile değişik 40. maddesi kapsamında sağlık personeline yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, T.C. Anayasası’nın 2., 10., 60., 128. ve 153. maddeleri ile Anayasa Mahkemesi’nin 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/111 E., 2006/112 K. Sayılı ve 15.12.2006 tarihli kararına aykırı olması sebebiyle somut norm denetimine tabi tutulmak üzere ANAYASA MAHKEMESİ’ne gönderilmesi talebinden ibarettir.

Tarih:08.06.2010
Esas No:2010/
Danıştay . Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

49

06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin

1) “Tanımlar” başlıklı 4/n maddesinde yer alan “atanan kişiler” ibaresinin sözleşmeli öğretmeleri kapsamadığı gerekçesi ile eksik düzenlemenin,  2) 9/2 maddesinin, 3)14/4. maddesinde yer alan “…askerlik dahil…” ibarelerinin,4) 15/3. maddesinde yer alan “…askerlik dahil…” ibarelerinin, 5) 19/1. maddesinde yer alan “…bir defa…” ibaresinin, 6) 26/1. maddesinde yer alan “…en az üç yıl…”ibarelerinin, 7) 26/2. maddesinin, 8) 26/4. maddesinin, 9) 28/3. maddesinin “..toplam 3 yıl süreyle….” İbaresinin, 10) 32/ç maddesinin,

11) 33/3. maddesinin, 12) 34/1. Maddesinin İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler ile zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerin sadece Haziran ayında gerçekleştirilmesine ilişkin eksik düzenlemenin, 13)35/3. maddesinin, 14)35/4. maddesinin, 15)38/1. maddesinin “….zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenler…” ibaresinin, 16)38/2. maddesinin “…norm kadro açığı….” İbaresinin, 17)40/2 maddesinde yer alan “…yerleşim yeri dışındaki…” ibaresinin 18) 40/3 maddesinde yer alan “..özür durumu da dahil olmak üzere…” ibaresinin, 19)45/2 maddesinin, 20)45/3. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:27.05.2010
Esas No:2010/2883

KararNo:2014/11086
Danıştay 2. Dairesi

 Tıklayınız

Kısmen Kabul Kısmen Red

48

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “Uzman Öğretmenlik/ Başöğretmenlik” konulu 14.04.2010 tarih ve 20140 sayılı işleminin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebini içerir.

Tarih:17.05.2010
Esas No:2010/
Ankara İdare Mahkemesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

47

Davalı idare tarafından tesis edilen 19.04.2010 tarih ve 20667 sayılı idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali taleplerinden ibarettir

Tarih:13.05.2010
Esas No:2010/
Ankara İdare Mahkemesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

46

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 657 Sayılı Yasa’nın 4/C maddesi uyarınca geçici personel olarak istihdam edilen müvekkil Yaşar DURSUN’un hizmet sözleşmesinin 5. maddesinin 4. fıkrasında yer alan  “İlgiliye bu sözleşmede belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelerine bu yolda bir hüküm konulamaz.” İbaresi ile dayanak 04.02.2010 tarih ve 2009/15759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3. maddesinin 5. fıkrasında yer alan “Geçici personele bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelerine bu yolda bir hüküm konulamaz.”  İbaresinin, hizmet sözleşmesinin 7. maddesinin a bendinde yer alan “ilgiliye çalıştığı her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilir.” İbaresi ile Bakanlar Kurulu Kararının 9. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Bu karar gereğince istihdam edilecek geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilir.” ibaresinin, hizmet sözleşmesinin 11. maddesinde yer alan “Bu sözleşme …… tarihinden …….. tarihine kadar geçerlidir” ibaresi ile Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinde yer alan “..bir mali yılda 11 ayı geçmemek üzere..” ibarelerinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.

Tarih:29.04.2010
Esas No:2010/
Danıştay . Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

45

Kamu kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin  7. maddesinin 2. bendinin, 10. maddesinin 2. bendinin ve ek-1 personel değerlendirme formunun 2. maddesinin b fıkrasının, 5. maddesinin a ve b fıkralarının öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve iptali talebinden ibarettir. (Kamu-Sen)

Tarih:26.04.2010
Esas No:2010/
Danıştay . Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

44

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından açıklanan ve 2010 yılından itibaren uygulanacak olan Doçentlik Başvuruları için geçerli olacak Asgari Ölçütlerden Mühendislik Temel Alanındaki Koşul No 93 hakkında öncelikle yürütmenin durdurulması ve Koşul No 93`ün iptali talebimizden ibarettir.

Tarih:13.04.2010
Esas No:2010/3048 Karar  No:2013/3689 Danıştay 8. Dairesi

 Tıklayınız

Yürütmeyi Durdurma Kabul

Esastan karar İçin tıklayınız

43

Müvekkil sendika tarafından yapılan, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 03.03.2009 tarih ve 1124 sayılı yazısıyla tesis edilen Halk Eğitim Merkezlerine müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmeyeceğine dair işlemin geri alınması talebinin reddine ilişkin MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 05.02.2010 tarih ve 689 sayılı işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:22.02.2010
Esas No:2010/
Ankara İdare Mahkemesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

42

31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Maliye Bakanlığı Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ uyarınca kamu personeline uygulama imkanı bulan, 28.08.2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 17. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar” ve “10 günü aşan raporlar ise..” 2. fıkrasında yer alan “Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir.” ve 4. fıkrasında yer alan “Kurumca yetki tanınan işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir.” İbarelerinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebini içerir.

Tarih:01.02.2010
Esas No:2010/
Danıştay Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

41

31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğin “Harcırah İşlemleri” başlıklı 4. maddesinin 2. paragrafında yer alan;”… SUT’un ilgili maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde ...” ibarelerinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali taleplerinden ibarettir.

Tarih:01.01.2010
Esas No:2010/
Danıştay . Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

40

Davalı idarenin internet sitesinde yayınlamak suretiyle 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi kapsamında görev yapan personelin sendika üyesi olamayacaklarına dair tesis ettiği 01.04.2009 tarih, 898/31385 sayılı “Yetkili sendika belirleme çalışmaları” konulu yazısında yer alan 7. madde (c) bendi “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesi (C) bendi kapsamında görev yapan sözleşmeli personel sendika üyesi yapılmaması” ibarelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali taleplerinden ibarettir.

Tarih:15.04.2009

Esas No:2009/1023

Karar No: 2009/1780
Ankara 7. İdare Mahkemesi

 Tıklayınız

Karar İçin Tıklayınız

39

Müvekkil sendika tarafından hatalı olduğu tespit edilen, 01.11.2009 tarihli Eğitim Kurumları Müdürlüğü Sınavı A Kitapçığı 27. (B kitapçığı 30.) Soru ile A Kitapçığı 38. (B kitapçığı 38.) Sorularının yeniden değerlendirilmesi için yapılan itirazın, davalı idarenin 24.11.2009 tarih ve 24087 sayılı yazısıyla reddine ilişkin işlemin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.

Tarih:11.12.2009
Esas No:2009/
Danıştay . Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

38

03/12/2009 tarih ve 27421 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı taşınır mal yönetmeliği genel tebliğinin 3 maddesinin ikinci fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:09.12.2009
Esas No:2009/
Danıştay . Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

37

Müvekkil Türk Eğitim Sen tarafından davalı idareye 31.08.2009 tarih ve 1111 sayılı yazı ile yapılan “Döner Sermaye saymanları” konulu başvurunun reddine ilişkin 01.10.2009 tarih ve 80612 sayılı işlem ile 25.09.2009 tarih ve 2423 sayılı işlemin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.

Tarih:17.11.2009
Esas No:2009/
Danıştay . Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

36

Davalı idare tarafından Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergenin 8/ö maddesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:06.11.2009
Esas No:2009/
 Danıştay Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

35

Milli Eğitim Bakanlığının 16/09/2009 tarih ve 5093 sayılı işlemin ve bu işlemin gerekçesi olan Maliye Bakanlığının 02/07/2009 tarih ve 8302 sayılı işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:08.10.2009
Esas No:2009/
Ankara İdare Mahkemesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

34

15/09/2009 tarih ve 2009/73 sayılı genelgenin Genel Açıklamalar başlıklı 3. maddesinin …….sözleşmeli öğretmenlikte, askerlikte ve asker öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınmayacaktır.” İbaresinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:08.10.2009
Esas No:2009/
Danıştay   Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

33

17.09.2009 tarih ve 27352 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesinde yer alan 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:“f) Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları yirmi yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.” İbaresi ile 4. maddesinde yer alan Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:“b) Rehber personel için 20 yaşını doldurmuş ve en az ilköğretim mezunu olmak,” ibaresinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebini içerir.

Tarih:01.10.2009
Esas No:2009/8738

Karar No: 2011/2453
Danıştay  8. Dairesi

 Tıklayınız

Yürütmeyi Durdurma Kabul

Karar İçin Tıklayınız

32

Turizm Eğitim Merkezleri’nde çalışan personele ait Hizmet Sözleşmesi’nin 3. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “….ilgiliye herhangi bir ek ücret ödenmez” ibaresinin kaldırılmasına ilişkin başvurunun reddine dair davalı idarece tesis edilen 31.08.2009 tarih ve 242/3469 sayılı işlem ile Turizm Eğitim Merkezleri’nde çalışan personele ait Hizmet Sözleşmesi’nin 3. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “….ilgiliye herhangi bir ek ücret ödenmez” ibaresinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.

Tarih:15.09.2009
Esas No:2009/6483 Karar No:2013/7066
Danıştay 11. Dairesi

 Tıklayınız

Yürütmeyi Durdurma Kabul

Esastan Karar için tıklayınız

31

31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 80. maddesinin eksik olarak düzenlenmesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:30.09.2009
Esas No:2009/5500 Karar No:2013/3263
Danıştay 2. Dairesi

 Tıklayınız

Yürütmeyi Durdurma Kabul

Esastan Karar İçin Tıklayınız 

MEB Temyiz Etti

30

Müvekkil sendikanın, 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4. maddesinde yer alan “..yarısı ödenir.” ibaresinin kaldırılması ve geliştirme ödeneğinden hiç yararlanamayan idari personele de geliştirme ödeneği ödenmesi yolunda davalı idareye yapmış olduğumuz başvurunun, süresi içinde cevap verilmeyerek zımnen reddi işlemi ile Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4. maddesinde yer alan “..yarısı ödenir.” ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:14.09.2009
Esas No:2009/
Danıştay   Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

29

08.05.2009 tarih ve 664 sayılı yazısı ile ülke genelinde davalı Bakanlık onayı ile gerçekleştirilen bütün yönetici atamalarının iptali talebini içeren başvurusuna 60 günlük yasal süre içerisinde cevap vermeyerek zımnen reddetmesi işlemi ve yapılan tüm atamaların öncelikle davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali taleplerinden ibarettir. (76. Maddeye Göre Yapılan Tüm Atamaların İptali)

Tarih:16.07.2009
Esas No:2009/
Ankara İdare Mah.

 Tıklayınız

Devam Ediyor

28

2009 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Klavuzu’nda yer alan “İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunacaklar” başlıklı 4.1.4.maddesinde yer alan  “Hâlen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il ve ilçelerde görevli zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler, bulundukları hizmet bölgelerinde Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinde belirtilen süreler kadar görev yapmaları gerektiğinden, bu öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüklerinin tamamlanmasına 6 aydan az süre kaldığı gerekçesiyle yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.” hükmünün YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebini içerir.

Tarih:26.05.2009
Esas No:2009/2768
Danıştay 2. Dairesi

 Tıklayınız

Yürütmeyi Durdurma Kabul

27

Davalı idare tarafından tesis edilen 13.02.2009 tarih, 039–639 sayılı ve “sözleşmeli personel” konulu idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali taleplerinden ibarettir. (İnönü Üniversitesi)

Tarih:14.04.2009
Esas No:2009/
Ankara  İdare Mah.

 Tıklayınız

Devam Ediyor

26  

Bilim ve Sanat Merkezlerinde İlköğretim Okullarında olduğu gibi öğrenci sayısı; 601`e kadar 1, 601-1402`e kadar 2,1401-2201`e kadar 3 ve 2201 ve fazlası için 4 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesine yönelik davalı idarece tesis edilen 02.01.2009 gün ve B.08.0ÖRG.0.2001.02-274/13 Sayı ve Yönetici Norm Kadrosu konulu işlemin Yürütülmesinin Durdurulması ve devamında İptali dileklerimizin sunulmasından ibarettir.

Tarih:30.03.2009
Esas No:2009/1572

Karar No:2011/1755
Danıştay 2. Dairesi

 Tıklayınız

Karar İçin Tıklayınız

25

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2009 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı e-Kılavuzunun 6. sayfasında yer alan “Başvuru Şartları” başlıklı 2.madde (f) bendi “Maddi imkânlardan yoksun bulunmak, bunun için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2009 mali yılı için tespit edilen 4.353 TL (dört bin üç yüz elli üç TL)’yi geçmemesi gerekir” ibarelerinin ve bunun dayanağı olan 2008/13763 karar sayılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5/2-d maddesindeki “... üç katını geçmemek kaydıyla” ibarelerinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:25.03.2009
Esas No:2009/
Danıştay  Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

24

Müdür, müdür yardımcısı, tesis müdürü, bölüm şefi, memur, muhasebeci ve genel idari hizmetler sınıfındaki diğer ünvanlı personele en fazla 4,85 TL. Fazla çalışma ücreti ödenirken, şoför  ve yardımcı hizmetler sınıfı personeline 1.10 TL.üzerinden fazla çalışma ücreti ödenmesi yönünde işlem tesis edilmesi eşitlik ilkesine aykırı olması sebebiyle 12.02.2009 gün ve 0363 Sayılı İşlemin Yürütülmesinin Durdurulması ve devamında İptali dileklerimizin sunulmasından ibarettir.

Tarih:11.03.2009
Esas No:2009/359
Ankara  7. İdare Mah.

 Tıklayınız

Devam Ediyor

23

2009/23 sayılı Eğitim Kurumları Yöneticileri konulu genelgenin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:11.03.2009
Esas No:2009/1201
Danıştay 2.  Dairesi

 Tıklayınız

Devam Ediyor

22

Davalı idarece tesis edilen 19.02.2009 gün ve 714 Sayılı Turizm Eğitim Merkezleri Konulu Madde 4/ a) “ Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında her hangi bir ad altında ödeme yapılmayacak, sözleşmelere bu yolda bir hüküm konulmayacaktır.” ve madde 4/d) “...istihdamına ihtiyaç duyulmayan veya çalışmalarından yeterli verim alınamayanların ise sözleşmeleri ilgili mevzuat hükümlerine göre feshedilecek...” ve madde 4/ f) “...normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmaları karşılığında her hangi bir ek ücret ödenmeyecektir.” ve madde 4/g) “İlgili mevzuat hükmü gereğince Turizm Eğitim Merkezlerinde sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin il dışı nakli mümkün olmadığından, talepleri alınmayacak ve Bakanlığa intikal ettirilmeyecektir.” ibarelerinin Öncelikle Yürütülmesinin Durdurulması ve devamında İptali Dileklerimizin sunulmasından İbarettir

Tarih:03.03.2009
Esas No:2009/3842

Karar No:2012/1174

Danıstay 11. Dairesi

 Tıklayınız

Karar İçin Tıklayınız

21

Cengiz ÖZER’in model öğretmen olarak Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanması işleminin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:26.01.2009
Esas No:2009/42
Van  İdare Mah

 Tıklayınız

Devam Ediyor

20

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde memur olarak görev yapmakta iken 2008/2 döneminde Van Kahraman Çocuklar Kız YİBO okuluna sınıf öğretmeni olarak ataması yapılan Lale KAHRAMAN’ın atanma işleminin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Tarih:26.01.2009
Esas No:2009/155 Karar No:2009/977
Van  2. İdare Mah

 Tıklayınız

Yürütmeyi Durdurma Kabul 

Danıştayın Olumlu Kararı İçin Tıklayınız