Nemadan Kendi İsteği İle Ayrılanlara İlişkin Dilekçe Örneği
BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI’NA

………… tarihinden itibaren ………………………..’da …………… unvanı ile görev yapmaktayım. Tasarrufu Teşvik Fonu’nun .................. nolu üyesi iken, …/…./…… tarihinde kendi isteğimle üyelikten ayrıldım. Ancak, üyelikten ayrıldığımda sadece aylığımdan yapılan kesintiler tarafıma ödenmiştir.
Mülga 3417 sayılı Kanunun 2. maddesinde, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinden tasarruf kesintilerinin yapılacağı, 3. maddesinde, tasarruf miktarının ilgililerin aylık ve ücretlerinden yapılacak % 2 nispetindeki tasarruf kesintileri ile ilgililerin aylık ve ücretlerinden % 3'ü nispetinde Devlet katkısı veya işverence sağlanacak katkı toplamından oluşacağı, 4. maddesinde, kurumların bu Kanun hükümleri çerçevesinde çalışanların aylık ve ücretlerinden yapılacak tasarruf kesintisi ile sağlanacak Devlet katkılarını, aylık ve ücret ödemesinin yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T.C. Ziraat Bankası’nda personel adına açtıracakları, Tasarrufu Teşvik Hesabına yatırmaları gerektiği, 6. maddesinin 1. fıkrasında, emeklilik veya ölüm halinde biriken tasarruf kesintileri ile Devlet ve işveren katkıları ile nemalarının toplamının 3/5' inin biriken tasarruf kesintilerinin ödeneceği, 3. fıkrasında, en az 6 yıl tasarrufta bulundukları takdirde sadece tasarruf kesintilerinin ödeneceği, son fıkrasında da, en az iki yıl tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde tasarruf kesintilerinin, Devlet veya işveren katkıları toplamı üzerinden tahakkuk edecek nemalarının 1/3'ünün her yıl ödeneceği öngörülmüştür.
Bilindiği üzere 6 yıldan fazla tasarrufta bulunduktan sonra üyelikten ayrılanlara devlet katkısı ile nemalarının Ödenmesine engel teşkil eden 3417 sayılı Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrası, Yasanın 2. maddesi kapsamından çıkanlar yönünden Anayasaya aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesi’nin 18.12.1998 günlü, E: 1997/59, K: 1998/71 sayılı kararı ile iptal edilmiş (16.01.2000 günlü, 23935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır), bilahare Anayasa Mahkemesi’nin 10.12.2001 günlü, E:2000/23, K:2001/36l sayılı karan ile de (28.03.2002 günlü, 24709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır), 3417 sayılı Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasının yanı sıra 3. fıkrasının 6 yıldan daha az tasarrufta bulunup 3417 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamından çıkanların dışındakilere ilişkin hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu ve anlatılan hükümlerin iptal edilmesi nedeniyle 4. fıkranın uygulanma olanağı kalmadığı gerekçesiyle bu fıkranın da iptaline hükmedilmiştir.

3417 sayılı Kanun 01.06.2000 tarihinde 4447 sayılı Kanunla ilga edildikten sonra 29.4.2003 tarih ve 25093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanunun 2. maddesi ile kendi isteği ile üyelikten ayrılanlar kapsam dışı bırakılmıştır. Böylece, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve hukukun üstünlüğü ilkesi gözardı edilerek, devlet katkıları ve neması tarafıma ödenmemiştir. Bir kamu çalışanının açtığı dava sonucunda Danıştay 10. Dairesi’nin 2003/3791 E. Ve 2005/1673 K. Sayılı kararında devlet katkı payı ve nemanın yasal faizi ile birlikte ödenmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu kararın tarafıma da uygulanarak; mağduriyetimin giderilmesi amacıyla müsteşarlığınıza başvurma zarureti hasıl olmuştur.

Yukarıda yer alan tespit ve açıklamalar karşısında, hesabımda biriken devlet katkılarının ve nemasının yasal faiziyle birlikte mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmek suretiyle tarafıma ödenmesini arz ederim.

Adı Soyadı
İmzaAdres: